KHOV: Nacrt pravila o finansijskim izvještajima emitenata

Dodajte komentar

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) pozvala je zainteresovane da do 8. oktobra dostave primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt pravila o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata, koji je utvrdila.

Zainteresovanim je omogućeno da primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt, koji je pripremljen u skladu sa Zakonima o hartijama od vrijednosti i o računovodstvu i reviziji, dostavljaju na e-mail adresu [email protected].

Iz KHOV-a je objašnjeno da se predloženim Pravilima utvrđuje sadržaj, oblik, način i rok dostavljanja i objavljivanja finansijskih i poslovnih izvještaja emitenata, odnosno akcionarskih društava, preduzeća i matičnih kompanija koje sastavljaju konsolidovane finansijske iskaze, emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente, kojima se trguje na tržištu.

Emitenti su obavezni da dostavljaju tromesječne, šestomjesečne, devetomjesečne i godišnje izvještaje, kao i nalaz revizora za određenu godinu. Kvartalni izvještaji se dostavljaju najkasnije 30 dana od isteka perioda na koji se odnose, a godišnji do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Izvještaji o reviziji se dostavljaju najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

»Oni koji sačinjavaju konsolidovane izvještaje, obavezni su da kvartalne dostavljaju u roku od 45 dana od isteka perioda na koji se odnosi«, navodi se u Nacrtu pravila.

Izvještaji, koji bi u skladu sa definisanim pravilima trebalo da se na sajtu KHOV-a objavljuju najkasnije pet dana od dostavljanja, treba da pored osnovnih podataka sadrže i bilanse stanja, uspjeha i novčanih tokova. Oni treba da sadrže i izvještaje o promjenama na kapitalu i o bitnim događajima, pojašnjenja i komentare odbora direktora ili, za društva sa ograničenom odgovornošću, izvršnog direktora, kao i napomene.

Emitenti su, u skladu sa utvrđenim Pravilima, obavezni da sačinjavaju i dostavljaju izvještaje, u pisanom i elektronskom obliku, na obrascima koje utvrđuje i objavljuje KHOV na internet stranici.

Predviđeno je i da KHOV na sajtu objaviti spisak emitenata koji ne dostavljaju izvještaje u sadržini, na način i u rokovima koji su propisanim Pravilima.

Nacrtom je definisano i da se Pravila ne odnose na preduzeća koja se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova, ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti, berzu, Centralnu depozitarnu agenciju (CDA), kao i društva za upravljanje investicionim i dobrovoljnim penzionim fondovima.

Ona se ne odnose ni na fondove zajedničkog ulaganja, dobrovoljne penzione fondove, banke, osiguravajućadruštva i preduzeća koja obavljaju kastodi poslove, koji izvještaje dostavljaju u skladu sa posebnim propisima.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *