Bivši radnici Brodogradilišta zahtijevaju otpremnine

Dodajte komentar

Na ka­pi­ji Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la ju­če su se opet oku­pi­li pen­zi­o­ni­sa­ni rad­ni­ci, ne­za­do­volj­ni zbog ne­is­pu­nje­nog so­ci­jal­nog pro­gra­ma. Njih 65 je da­nom uvo­đe­nja steč­ja ste­klo pra­vo na pen­zi­ju i osta­lo bez po­sla i ot­prem­ni­na.

Pred­stavnik rad­ni­ka Mi­li­vo­je Bo­ja­nović ka­zao je da je nji­ma, kao i za pret­hod­nih 200 rad­ni­ka, tre­ba­lo da bu­du is­pla­će­ne ot­prem­ni­ne po osam hi­lja­da u pro­sje­ku. Za to je po­treb­no 520 hi­lja­da, ko­je su opre­di­je­lje­ne od pro­da­je imo­vi­ne.

– Sle­de­će sed­mi­ce će­mo raz­go­va­ra­ti sa ste­čaj­nim uprav­ni­kom. Već smo mej­lom oba­vi­je­sti­li Mi­ni­star­stvo po­mor­stva da pri­stu­pi za­ključ­ci­ma Vla­de od 30. ju­na da se po so­ci­jal­nom pro­gra­mu is­pla­te ot­prem­ni­ne. Sa­mo tra­ži­mo da nam se od pro­da­je imo­vi­ne is­pla­te ot­prem­ni­ne – re­kao je Bo­ja­no­vić Ra­di­ju Ja­dran.

Po­čet­kom sep­tem­bra is­pla­će­ni su svi ste­čaj­ci Bro­do­gra­di­li­šta. Za sa­da ova gru­pa rad­ni­ka-pen­zi­ne­ra ni­je do­bi­la ni­ka­kav ne­ga­ti­van od­go­vor, ali ne zna­ju ni ka­da će do­bi­ti no­vac.

– Ne­ko je ostva­rio pen­zi­ju na vri­je­me, ne­ki­ma je fa­li­lo još de­set go­di­na ra­da, ne­ki su če­ka­li do ma­ja dok im se po­ve­zao rad­ni staž, ta­ko da smo sva­ka­ko so­ci­jal­no ugro­že­na ka­te­go­ri­ja – na­veo je Bo­ja­no­vić.

Ka­ko je ka­zao, mir­ni pro­test je opo­me­na ili upo­zo­re­nje.

– Mi­ro­va­će­mo to­kom vi­ken­da, ali ka­kvi će nam bi­ti da­lji po­te­zi od­lu­či­će­mo po­čet­kom sle­de­će sed­mi­ce – za­klju­čio je Bo­ja­no­vić.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *