Skupština akcionara Rudnika uglja odložena za 28.oktobar

Dodajte komentar

Na­kon što je ju­če od­lo­že­na skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Rud­ni­ka uglja i raz­ma­tra­nje De­lo­i­to­ve stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti za iz­grad­nju dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na ovu kom­pa­ni­ju, od obe­ća­nja pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da će se ka­men te­me­ljac za dru­gi blok po­lo­ži­ti u sep­tem­bru, ne­će bi­ti ni­šta, piše DAN.

Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci tre­ba­lo je da ak­ci­o­na­ri raz­ma­tra­ju broj­na pi­ta­nja u ve­zi sa po­slo­va­njem Rud­ni­ka, ali i da do­ne­su stav o oba­ve­za­ma Rud­ni­ka u od­no­su na grad­nju ener­get­skog po­stro­je­nja. Pri­tom, bi­lo je po­treb­no do­ni­je­ti i od­lu­ku o iz­bo­ru no­vih čla­no­va bor­da di­rek­to­ra, jer je po­sto­je­ćem sa­sta­vu na če­lu sa Vla­da­nom Du­blje­vi­ćem man­dat is­te­kao još pro­šle go­di­ne u av­gu­stu.

Iz­u­zev što je na zva­nič­nom saj­tu Rud­ni­ka uglja sa­op­šte­no da se sjed­ni­ca od­la­že za 28. ok­to­bar, dru­gog ob­ja­šnje­nja i in­for­ma­ci­ja ni­je bi­lo.

Ne­zva­nič­no smo sa­zna­li da je skup­šti­na ak­ci­o­na­ra tre­ba­lo da da svoj stav o iz­grad­nji dru­gog blo­ka, ali i da se sta­vi na dnev­ni red pi­ta­nje vi­ška za­po­sle­nih, od­no­sno na ko­ji će se na­čin broj za­po­sle­nih sa oko hi­lja­du sma­nji­ti na 500. Po­što ta­kva pri­ča ni­je po­pu­lar­na pred iz­bo­re, skup­šti­na ak­ci­o­na­ra je od­lo­že­na za 28. ok­to­bar, ka­da iz­bo­ri pro­đu.

Iz Rud­ni­ka je ra­ni­je sa­op­šte­no da je neo­p­hod­no sma­nji­ti tro­ško­ve pro­iz­vod­nje, ali bez in­for­ma­ci­ja o stu­di­ji ko­ja je tre­ba­lo da se na­đe ju­če pred ak­ci­o­na­ri­ma. Ra­ni­jih go­di­na iz po­slo­vod­stva Rud­ni­ka uglja tvr­di­li su da je neo­p­hod­no sma­nji­ti broj za­po­sle­nih na oko 500, ali i obez­bi­je­di­ti uslo­ve da se ugalj Ter­mo­e­lek­tra­ni pro­da­je po 17 eura po to­ni, umje­sto sa­da­šnjih 25 eura.

Bi­lo ka­ko bi­lo, od po­sta­vlja­nja ka­me­na te­melj­ca za dru­gi blok ne­će bi­ti ni­šta, a sa­mim tim ni od obe­ća­nja ko­je je pre­mi­jer dao po­čet­kom av­gu­sta ka­da je po­sled­nji put po­sje­tio Plje­vlja. Tom pri­li­kom pre­mi­jer je re­kao da će ra­do­vi po­če­ti u sep­tem­bru, ali ka­ko je ovaj mje­sec pred iz­ma­kom i ka­ko sa­ma skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Rud­ni­ka uglja ni­je do­ni­je­la od­lu­ku po tom pi­ta­nju, obe­ća­nje ne­će bi­ti is­pu­nje­no. Sa od­la­ga­njem pro­jek­ta iz­grad­nje dru­gog blo­ka od­la­že se i pi­ta­nje to­pli­fi­ka­ci­je Plje­va­lja i rje­ša­va­nje broj­nih eko­lo­ških pro­ble­ma, ko­je je ta­ko­đe pre­mi­jer obe­ćao.

Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A je vla­snik 39 od­sto ak­ci­ja Rud­ni­ka, dr­ža­va ima 31 od­sto, a pre­mi­je­rov brat Aco Đu­ka­no­vić 11 pro­ce­na­ta.

dan.co.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *