Uniqa predstavila rezultate za prvi kvartal: Fakturisali 2,7 miliona premije

Dodajte komentar

Ukup­na bru­to fak­tu­ri­sa­na pre­mi­ja Uni­ka osi­gu­ra­nja u pr­vom kvar­ta­lu iz­no­si­la je 2,7 mi­li­o­na eura, što pred­sta­vlja 16,03 od­sto tr­ži­šta, sa­op­šti­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Uni­ke Ne­la Be­le­vić.

– Uni­ka je u od­no­su na pr­vi kvar­tal ostva­ri­la uku­pan rast pre­mi­je u go­to­vo svim obla­sti­ma. U osi­gu­ra­nju ži­vo­ta 37,7 osto, osi­gu­ra­nju imo­vi­ne 22,2 od­sto, gra­nič­nom osi­gu­ra­nju 21,8 pro­ce­na­ta, a zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju 1.226 pro­ce­na­ta – ka­za­la je Be­le­vić no­vi­na­ri­ma na ju­če­ra­šnjoj pre­zen­ta­ci­ji re­zul­ta­ta po­slo­va­nja u ho­te­lu Zi­ja.

Ona je na­ve­la da je pr­vi kvar­tal obi­lje­ži­la i re­bran­ding kam­pa­nja „Mi­sli sr­cem za svo­ju sre­ću. Mi­sli Uni­ka”.

– „Mi­sli sr­cem za svo­ju sre­ću. Mi­sli Uni­ka” ni­je obi­čan slo­gan. To je kon­cept, na­čin raz­mi­šlja­nja, po­ziv da bu­de­mo dru­ga­či­ji, hra­bri­ji, od­luč­ni­ji, da sa­mi uzme­mo ak­tiv­no uče­šće u svom ži­vo­tu i po­sve­ti­mo se svim onim ma­lim i ve­li­kim stva­ri­ma ko­je naš ži­vot mo­gu uči­ni­ti ljep­šim i sreć­ni­jim. Uni­ka osi­gu­ra­nje pre­da­no ra­di na po­lju ši­re­nja osi­gu­ra­nja i ja­ča­nju svi­je­sti gra­đa­na o va­žno­sti osi­gu­ra­nja imo­vi­ne i ži­vo­ta – is­ta­kla je Be­le­vić.

Uni­ka je u 2014. go­di­ni fak­tu­ri­sa­la 11,7 mi­li­o­na eura pre­mi­je.

dan.co.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *