Hipotekarna banka ponudila stambene kredite

Dodajte komentar

Hi­po­te­kar­na ban­ka po­nu­di­la je kli­jen­ti­ma kre­dit, od­no­sno po­dr­šku du­go­roč­nom kre­di­ti­ra­nju gra­đa­na za ku­po­vi­nu i re­kon­struk­ci­ju stam­be­nih obje­ka­ta.

Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra za po­slo­va­nje sa fi­zič­kim li­ci­ma Ni­ko­le Špa­di­je­ra je­dan od kre­di­ta Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj na­mi­je­njen je pod­sti­ca­nju opo­rav­ka stam­be­nog tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri u iz­no­su od 2,5 mi­li­o­na eura.

– Ko­ri­sni­ci ovog kre­di­ta mo­gu ga is­ko­ri­sti­ti za ku­po­vi­nu ili iz­grad­nju stam­be­ne ne­po­kret­no­sti pod uslo­vom da se ona re­a­li­zu­je na ze­mlji­štu ko­je se na­la­zi u zo­ni De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na za ko­je po­sto­ji pra­vo­sna­žna gra­đe­vin­ska do­zvo­la ili za re­fi­nan­si­ra­nje stam­be­nog kre­di­ta u dru­goj ban­ci – na­gla­sio je Špa­di­jer.

On je na­gla­sio da se kre­di­ti za tu na­mje­nu odo­bra­va­ju sa ro­kom ot­pla­te do 180 mje­se­ci, a ka­mat­na sto­pa je fik­sna i iz­no­si 7,49 od­sto na go­di­šnjem ni­vou.

dan.co.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *