Potrošačka kor­pa sku­plja 40 cen­ti – 799,8 eura

Dodajte komentar

Ukup­na vri­jed­nost mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­pe za fe­bru­ar iz­no­si­la je 799,8 i ve­ća je 0,05 od­sto, od­no­sno 40 cen­ti, u od­no­su na ja­nu­ar, sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta.– Na hra­nu i bez­al­ko­hol­na pi­ća od­no­si se 253,7 eura, na ne­pre­hram­be­ne pro­iz­vo­de i uslu­ge 351,1 euro i na vri­jed­nost im­pu­ti­ra­ne ren­te 195 eura. U od­no­su na ja­nu­ar vi­še se tro­ši­lo na hra­nu i bez­al­ko­hol­ne pro­iz­vo­de, a ma­nje na ne­pre­hram­be­ne pro­iz­vo­de i im­pu­ti­ra­nu ren­tu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju i do­da­je da je mi­ni­mal­na kor­pa ve­ća za 13,5 eura ne­go u fe­bru­a­ru la­ni, prenosi dan.co.me.

Sta­ti­sti­ča­ri su na­ve­li i da je mje­seč­na in­fla­ci­ja u fe­bru­a­ru, mje­re­na har­mo­ni­zo­va­nim in­dek­som po­tro­šač­kih ci­je­na, iz­no­si­la 0,2 od­sto, dok je go­di­šnja bi­la 3,1 od­sto.

– Naj­ve­ći uti­caj na mje­seč­nu sto­pu in­fla­ci­je ima­li su rast ci­je­na po­vr­ća, go­ri­va i ma­zi­va, mi­ne­ral­ne vo­de i bez­al­ko­hol­nih pi­ća, vi­na, pi­va i osta­lih pre­hram­be­nih pro­iz­vo­da.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *