Loša strategija i stihijisko planiranje guše planinski i aktivni turizam

Dodajte komentar

Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma i Na­ci­o­nal­na tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ne­ma­ju po­dat­ke ko­li­ko se od ukup­nog pri­ho­da od tu­ri­zma, ko­ji je u 2012. go­di­ni bio 700 mi­li­o­na eura, od­no­si na pri­hod od ak­tiv­nog tu­ri­zma, ko­ji se pro­mo­vi­še na sje­ve­ru Cr­ne Go­re kao jed­na od šan­si za raz­voj i mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja.

Za Dar­ka Sti­je­po­vi­ća iz NVO „Dur­mi­tor” je, pri­je sve­ga, na­ziv te gra­ne tu­ri­zma ne­pra­vi­lan, jer, sma­tra, osnov tu­ri­zma je re­kre­a­ci­ja i raz­li­či­ti sa­dr­ža­ji to­kom od­mo­ra, a ne­vje­ro­vat­no mu je i da dr­ža­va ne­ma po­dat­ke o to­me ko­li­ko je u toj obla­sti pri­ho­do­va­no.

– Cr­na Go­ra ima po­ten­ci­ja­la, ali ga ne una­pre­đu­je, pri­je sve­ga jer ne po­sto­ji pre­ci­zna stra­te­gi­ja raz­vo­ja tu­ri­zma, već se sva­ka od­lu­ka do­no­si sti­hij­ski – ka­zao je Sti­je­po­vić ,,Da­nu”.

Is­ti­če da lju­di ko­ji do­no­se od­lu­ke ni­je­su kom­pe­tent­ni u toj obla­sti.

– Ne­do­sta­ju ključ­ne stva­ri, ne­ma pro­mo­ci­ja, od­lu­ke, stra­te­gi­je, zna­nja, a lju­di ko­ji bi se ba­vi­li upra­vo tim gra­na­ma ni­je­su do­volj­no sti­mu­li­sa­ni – sma­tra Sti­je­po­vić, is­ti­ču­ći da se kom­plet­na pro­mo­ci­ja tu­ri­zma na sje­ve­ru sve­la na bro­šu­re. Is­ti­če da bi dr­ža­va tre­ba­lo da po­dr­ži tu gra­nu tu­ri­zma, ka­ko bi se pri­vu­kli ino­stra­ni tu­ri­sti, jer se od do­ma­ćih ne mo­že ra­ču­na­ti na za­ra­du.

– Sa­mo po­da­tak da je tu­ri­stič­ka se­zo­na na Ža­blja­ku de­ve­de­se­tih go­di­na tra­ja­la de­set mje­se­ci go­vo­ri o to­me ko­li­ko se ra­ni­je pa­žnje po­sve­ći­va­lo pla­nin­skom tu­ri­zmu. U ho­te­li­ma na Ža­blja­ku su ta­da ve­ći­nom bo­ra­vi­li go­sti iz En­gle­ske – ka­zao je on, is­ti­ču­ći da su te tu­ri­ste ta­da pri­vla­či­le pla­nin­ske lje­po­te.

Sma­tra da su od­lu­ke i stra­te­gi­je ko­je se od­no­se na raz­voj tu­ri­zma ugav­nom po­gre­šne.

Iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma tvr­de da ra­de na stva­ra­nju uslo­va za raz­voj tu­ri­zma ori­jen­ti­sa­nog na pri­ro­du.

– U okvi­ru pro­jek­ta pla­ni­na­re­nje i bi­ci­kli­zam „Haj­king end baj­king”, za­po­če­tog 2007, iden­ti­fi­ko­va­ne su dvi­je sta­ze za pla­ni­na­re­nje i pet za pla­nin­ski bi­ci­kli­zam – na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma, is­ti­ču­ći da je mar­ki­ra­no pre­ko 2.000 ki­lo­me­ta­ra sta­za na ko­ji­ma je po­sta­vlje­na sig­na­li­za­ci­ja.
Ra­di se i na raz­vo­ju in­fra­struk­tu­re sta­za za pla­ni­na­re­nje i pla­nin­ski bi­ci­kli­zam, te po­sta­vlja­nju sklo­ni­šta za pla­ni­na­re i bi­ci­kli­ste. Do­sad je po­sta­vlje­no na Ža­blja­ku pet ki­lo­me­ta­ra od Mom­či­lo­vog gra­da, a usko­ro će bi­ti i u Pla­vu kod Hrid­skog je­ze­ra.

– Mi­ni­star­stva tu­ri­zma i kul­tu­re sa NTO po­kre­nu­li su pro­je­kat „Pa­no­ram­ski pu­te­vi Cr­ne Go­re”, na osno­vu Stra­te­gi­je raz­vo­ja tu­ri­zma do 2020. go­di­ne, u ci­lju po­ve­zi­va­nja pri­mor­ja i sje­ve­ra – na­vo­de iz mi­ni­star­stva.

Iz NTO su na­ve­li da se ne­kom od gra­na ak­tiv­nog tu­ri­zma ba­vi se tri­de­se­tak pla­ni­nar­skih dru­šta­va, te ve­li­ki broj bi­ci­kli­stič­kih, ka­jak, raf­ting, smu­čar­skih, spe­le­o­lo­ških, ja­hač­kih i ro­ni­lač­kih klu­bo­va. Da bi se bo­lje pred­sta­vi­le stra­nim tu­r−o­pe­ra­to­ri­ma i ob­je­di­ni­le po­nu­du, ne­ko­li­ko agen­ci­ja je osno­va­lo Cr­no­gor­sko udru­že­nje za ak­ti­van tu­ri­zam (Montenegro Outdor Asosijes – MOA). Po­red MOA, još de­se­tak agen­ci­ja se ba­ve or­ga­ni­za­ci­jom ak­tiv­nog od­mo­ra. Is­tra­ži­va­nje ko­je je NTO spro­ve­o sa fir­mom Trend­skop 2010. po­ka­za­lo je da 51,45 mi­li­o­na tu­ri­sta iz Nje­mač­ke, Ho­lan­di­je, Polj­ske, Ru­si­je i Šved­ske is­klju­či­vo pre­fe­ri­ra ak­ti­van od­mor. Naj­ve­ća emi­tiv­na tr­ži­šta su Ru­si­ja, Šved­ska i Polj­ska. Pro­te­klih go­di­na pre­ko 70 tu­r−o­pe­ra­to­ra, spe­ci­ja­li­zo­va­nih za ak­tiv­ni od­mor, sklo­pi­lo je ugo­vo­re sa do­ma­ćim agen­ci­ja­ma.

– Pje­šač­ke sta­ze, isto­rij­ski tr­go­vač­ki pu­te­vi i pla­ni­nar­ske sta­ze po­sta­le su dio na­ci­o­nal­ne mre­že pla­nin­skih sta­za u du­ži­ni od 6.000 ki­lo­me­ta­ra – na­ve­li su iz NTO-a.

Us­po­sta­vlje­na je cen­tral­na pla­ni­nar­ska sta­za du­ži­ne 192 ki­lo­me­tra „Vr­ho­vi Bal­ka­na” na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Al­ba­ni­je i Ko­so­va, ko­ja po­ve­zu­je se­la.

– Do­go­vo­re­na je i pro­ce­du­ra pre­la­ska gra­ni­ce za tu­ri­ste van zva­nič­nih gra­nič­nih pre­la­za i us­po­sta­vljen si­stem si­gur­no­sti na pla­ni­na­ma – na­vo­de.
Ak­tu­e­lan je i pro­je­kat „Raz­voj ICT teh­no­lo­gi­ja za avan­tu­ri­stič­ki tu­ri­zam”, a part­ne­ri u pro­jek­tu su Hr­vat­ska gor­ska slu­žba spa­sa a sa cr­no­gor­ske stra­ne UNDP i NTO Cr­ne Go­re.

Od avan­tu­ri­sta 3,2 mi­li­o­na

U 2010. go­di­ni je od tu­ri­sta ko­ji su do­šli u Cr­nu Go­ru pre­ko pro­jek­ta „Haj­king end baj­king” ostva­ren pri­hod od 3,2 mi­li­o­na eura, na­ve­li su iz NTO. Is­ti­ču da je u 2012. go­di­ni za­bi­lje­že­na ve­ća po­sje­ta na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma i to za 17,5 od­sto, dok su pri­ho­di po­ra­sli za sko­ro 40 od­sto.
Cr­nu Go­ru je kao ozbilj­nu de­sti­na­ci­ju za ak­ti­van od­mor pre­po­zna­la Aso­ci­ja­ci­ja agen­ci­ja za avan­tu­ri­stič­i tu­ri­zam ko­ja ju je svr­sta­la na tre­će mje­sto me­đu ze­mlja­ma u raz­vo­ju.

Opština blokirala račun Ski−centra

Op­šti­na Ko­la­šin po­čet­kom mje­se­ca blo­ki­ra­la je ra­čun Ski-cen­tra „Ko­la­šin 1450”, zbog 14.000 eura pre­o­sta­log du­ga za po­rez na ne­po­kret­nost iz pro­šle go­di­ne. Ra­čun je blo­ki­ran jer Ski-cen­tar ni­je pla­tio dru­gu ra­tu, od­no­sno, ni­je po­što­vao do­go­vor ko­ji je po­stig­nut pred po­če­tak zim­ske se­zo­ne, ka­da je po­re­ski dug bio sko­ro 30 hi­lja­da eura.

– Na­kon na­šeg za­htje­va, a na ini­ci­ja­ti­vu pred­sjed­ni­ka Dar­ka Bra­ju­ško­vi­ća, Op­šti­na je u de­cem­bru od­lo­ži­la na­pla­tu po­re­za do 27. mar­ta ove go­di­ne. Sve oba­ve­ze po tom osno­vu su iz­mi­re­ne, pa bi bi­lo ko­rekt­no da ubu­du­će na­še oba­ve­ze pre­ma Op­šti­ni iz­mi­ru­je­mo spo­ra­zum­no a ne pri­nud­nom na­pla­tom – ka­zao je di­rek­tor Ski-cen­tra Bo­ban Šće­pa­no­vić.

Sma­tra da bi Op­šti­na mo­gla da po­ka­že vi­še sen­zi­bi­li­te­ta pre­ma tu­ri­stič­kim pred­u­ze­ći­ma od či­jeg ra­da za­vi­si raz­voj op­šti­ne u zim­skom pe­ri­o­du.

– I ove go­di­ne smo pre­tr­pje­li ve­li­ke gu­bit­ke, pa i po­red svih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­sre­će­mo u ra­du, kao što su vre­men­ske ne­pri­li­ke i ne­sta­nak elek­trič­ne ener­gi­je, ipak uspi­je­va­mo da odr­ži­mo kva­li­tet uslu­ga i go­sti­ma po­nu­di­mo 120 da­na ski­ja­ške se­zo­ne, pa bi Op­šti­na i re­sor­no mi­ni­star­stvo tre­ba­lo da se uklju­če u rje­ša­va­nje pro­ble­ma ve­za­nih za da­lji rad na­šeg dru­štva – ka­zao je on.

In­spek­ci­ja ra­da za­tvo­ri­la je Ski-cen­tar „Ko­la­šin 1450” 12. ju­na pro­šle zbog ne­iz­mi­ri­va­nja oba­ve­za pre­ma rad­ni­ci­ma. Oko is­pla­te do­pri­no­sa i za­ra­da po­stig­nut je do­go­vor sa Mi­ni­star­stvom fi­na­si­ja, pa je Ski-cen­tar otvo­ren 15. de­cem­bra.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *