HLT fond tužio kompaniju “Mješovito”

Dodajte komentar

HLT fond tra­žio je pred Pri­vred­nim su­dom u Pod­go­ri­ci po­ni­šta­va­nje svih od­lu­ka ko­je je do­nio od­bor di­rek­to­ra kom­pa­ni­je Mje­šo­vi­to, ko­jem je pred­sje­da­vao Kar­lo Mo­ri­ko­ni, dok su čla­no­vi od­bo­ra bi­li Ma­teo Ka­za­gran­de i Um­ber­to Be­di­ni, pro­šle go­di­ne. Fond je tra­žio po­ni­šta­va­nje svih osam ta­ča­ka dnev­nog re­da ko­je su raz­ma­tra­ne na sjed­ni­ci 12. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, kao i svih od­lu­ka ko­je je pred­u­ze­će do­ni­je­lo na­kon te skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra.

Za HLT je spor­no to što je oba­vje­šte­nje o sa­zi­vu skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra ob­ja­vlje­no u dnev­nim no­vi­na­ma „Blic” 12. i 13. ok­to­bra jer, ka­ko je is­ta­kao za­stup­nik Fon­da Fi­lip Jo­vo­vić, taj list se ne iz­da­je i ne štam­pa na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.

– Na taj na­čin je ne­le­gal­ni od­bor di­rek­to­ra pre­kr­šio član 36 Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma, ko­ji pro­pi­su­je da se oba­vje­šte­nje o sa­zi­va­nju skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra do­sta­vlja po­štom 30 da­na pri­je odr­ža­va­nja, a za dru­štva ko­ja ima­ju 100 i vi­še ak­ci­o­na­ra du­žan je da ob­ja­vi po­ziv dva pu­ta u naj­ma­nje jed­nom li­stu ko­ji iz­la­zi na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, a ob­ja­vljen je u li­stu ko­ji se sa­mo di­stri­bi­u­ra u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Jo­vo­vić.

Sma­tra da je sa­mim tim ja­sna na­mje­ra da se iz­bjeg­ne oba­vje­šta­va­nje ak­ci­o­na­ra, ka­ko bi ih one­mo­gu­ći­li da uče­stvu­ju u ra­du skup­šti­ne. Pred­stav­ni­ci Fon­da su, tvr­di Jo­vo­vić, za skup­šti­nu sa­zna­li slu­čaj­no tek 2. no­vem­bra, ali zbog krat­kog ro­ka ni­je­su mo­gli da u za­kon­skom ro­ku od 15 da­na do­sta­ve pred­lo­ge za do­pu­nu dnev­nog re­da.

Advo­kat Mje­šo­vi­tog De­jan Ter­zić ka­zao je da ni­je bi­lo ne­pra­vil­no­sti kod ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa jer su dnev­ne no­vi­ne u ko­ji­ma je ob­ja­vljen oglas sva­ko­dnev­no do­stup­ne u Cr­noj Go­ri, uz na­po­me­nu da se ne mo­že tu­ma­či­ti na­mje­ra od­bo­ra da oglas ob­ja­vi u jed­nom li­stu, a ne u dru­gom.

– Ni­je lo­gič­no da je HLT za skup­šti­nu sa­znao tek 2. no­vem­bra, i to iz li­sta ko­ji je iza­šao 17-18 da­na ra­ni­je – ka­zao je Ter­zić, is­ti­ču­ći da su pred­stav­ni­ci Fon­da uče­stvo­va­li i gla­sa­li na skup­šti­ni. Od­bor di­rek­to­ra je, ka­ko je na­veo, ime­no­van 24. ja­nu­a­ra, pa je u vri­je­me sa­zi­va­nja skup­šti­ne po­čet­kom ok­to­bra bio le­gi­ti­man. Taj od­bor je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, raz­ri­je­šen na pro­šloj skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra.

No­vi pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra je Bo­ži­dar Dra­ga­nić, dok su čla­no­vi Kar­lo Mo­ri­ko­ne i Vla­di­mir Bu­la­to­vić.

– Da je od­bor bio le­gi­ti­man do­kaz je to što je bio upi­san u Cen­tral­ni re­gi­star Pri­vred­nog su­da, a po Za­ko­nu o pri­vred­nim dru­štvi­ma bi­li su du­žni da sa­zo­vu skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra, što je i ura­đe­no – ka­zao je on i na­ja­vio da će su­du kao do­ka­ze do­sta­vi­ti za­pi­sni­ke sa spor­ne skup­šti­ne.

Glav­na ras­pra­va za­ka­za­na je za 6. mart, ka­da će sud iz­vr­ši­ti uvid u do­ka­ze ko­je su dvi­je stra­ne u spo­ru pred­lo­ži­le na pri­prem­nom ro­či­štu.

HLT je vla­snik 38,9 od­sto ak­ci­ja Mje­šo­vi­tog, dok Vla­dan Vu­jo­vić ima 0,28 od­sto ak­ci­ja. Ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja Mon­te­ne­gro SPA, ko­ja ima 37,8 od­sto di­o­ni­ca, dok Kja­ra Ba­te­li, Ma­ria Fran­če­ska i Be­a­tri­če To­ma­so­li ima­ju po pet od­sto ak­ci­ja.

Lek­ci­ja za Ita­li­ja­ne

Na pri­prem­nom ro­či­štu u če­tvr­tak pred­stav­nik HLT-a je pred­lo­žio su­du da to­kom glav­ne ras­pra­ve iz­vr­ši uvid u pre­su­du Ape­la­ci­o­nog su­da od 15. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Pre­su­dom ko­ja je po­sta­la pra­vo­sna­žna po­ni­šte­na je od­lu­ka o iz­bo­ru od­bo­ra di­rek­to­ra za 2011. go­di­nu. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra bio je Ben­di­ni, dok su Ka­za­gran­de i Mo­ri­ko­ni bi­li čla­no­vi.

I 2011. i pro­šle go­di­ne HLT je ostao bez svog čla­na u od­bo­ru di­rek­to­ra upr­kos vla­snič­kom udje­lu u Mje­šo­vi­tom, piše Dan.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *