Sava osiguranje zapošljava: Viši stručni saradnik za preuzimanje rizika

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PREUZIMANJE RIZIKA

sa mjestom rada u Podgorici

Viši stručni saradnici za preuzimanje rizika zaduženi su za:

 • preuzimanje u osiguranje kompleksnih rizika i rizika koji zahtjevaju specifična znanja i/ili licence, verifikaciju ponuda koje pripremaju zaposleni u prodaji,
 • izradu elaborata o procjeni rizika,
 • praćenje skadencara, blagovremeno obnavljanje polisa i izradu polisa za osiguranje kompleksnih rizika,
 • pružanje stručne pomoći internoj prodajnoj mreži i učestvovanje u pregovorima sa većim klijentima,
 • pripremanje dokumentacije i ponuda za učestvovanje na tenderima i izradu polisa na osnovu tenderskih ponuda,
 • sprovođenje i predlaganje preventivnih mjera i mjera za kontrolu i suzbijanje rizika,
 • učestvovanje u testiranju novih procesa rada i tehnologija i učestvovanje u projektima,
 • pripremu izvještaje i izradu internih akata iz domena rada organizacionog dijela,
 • administrativne poslove iz djelokruga rada (štampa polisa, razduženje dokumentacije, arhiviranje ponuda, arhiviranje polisa osiguranja, arhiviranje ugovora, priprema dokumentacije za potrebe revizije….),
 • kontrolu usklađenosti ponuda i polisa sa internim aktima,
 • druge poslove koji se prema prirodi posla obavljaju u odjeljenju.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja (180 ili 240 kredita CSPK),
 • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Poželjno je da kandidati imaju znanje i iskustvo u oblasti osiguranja.

Ukoliko ispunjavate tražene uslove, a uz to se lako prilagođavate promjenama, imate sposobnost za prenošenja znanja saradnicima, volite rad u timu, komunikativni ste i usmjereni na ostvarivanje rezultata, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste u muškom roku, obuhvataju iste izraze sve rodove.

Podijeli ovaj članak