Sava osiguranje zapošljava: Administrator u Kotoru

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za radno mjesto

ADMINISTRATOR U PODRUŽNICI KOTOR

Administratori u podružnicama dužni su da:

  • obavljaju administrativne poslove u organizacionom dijelu, vrši poslove sređivanja dokumentacije i postupaju po istoj,
  • dostavljaju izvještaje iz domena svog organizacionog dijela,
  • vrše verifikacije ponuda u skladu sa dodijeljenim nivom ovlašćenja,
  • vrše sistemsko razduživanje i arhiviranje polisa dostavljenih od strane agenta prodaje u podružinici, a u skladu sa važećima uputstvom,
  • izrađuju ponude i polise na zahtjev šefa podružnice, u skladu sa važećim uputstvima, smjernicama i procedurama za pojedine vrste osiguranja,
  • obavljaju druge radne zadatke koji su u vezi sa poslovima radnog mjesta.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da:

  • imaju stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (240 kredita CSPK),
  • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
  • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani i precizni, orjentisani ka ličnom razvoju, samoinicijativni i spremni na timski rad, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za lica u muškom roku, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak