Podaci o novčanim tokovima i porezu, čuvaće se deset godina

Dodajte komentar

Uprava prihoda i carina čuvaće deset godina podatke o novčanim tokovima i porezu, predviđeno je predlogom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je usvojen na poslednjoj sjednici Vlade Crne Gore.

Član 128 tog dokumenta predviđa da je “organ uprave nadležan za poslove carina dužan da podatke iz evidencija iz člana 119 ovog zakona čuva deset godina od dana pribavljanja”.

Ovo se odnosi na unošenje ili iznošenjenovca, čekova, hartija od vrijednosti na donosioca, dragocjenih metala i dragog kamenja, u iznosu, odnosno vrijednosti od 10.000 eura ili više preko državne granice.