Bankar.me intervju: Stevan Katić, predsjednik opštine Herceg Novi

Dodajte komentar

“Najznačajnija investicija u narednom periodu je izgradnja nove autobuske stanice, rekonstrukcija šetališta u Igalu, kao i izgradnja vodovodne i putne infrastrukture na poluostrvu Luštica, i to su projekti koje Opština radi zajedno sa Vladom Crne Gore, preko Uprave za kapitalne projekte. Što se tiče ostalih projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Herceg Novi, tu je svakako izgradnja lokalne putne mreže, kanalizacione infrastrukture, kao i projekat rekonstrukcije Njegoševe ulice od zgrade Opštine do nekadašnjeg hotela Rudnik, koja će dobiti novi izgled i za čiju je rekonstrukciju opredijeljeno oko 1,2 miliona eura”, kazao je za portal Bankar.me gradonačelnik Herceg Novog Stevan Katić.

Koliko iznosi budžet opštine za 2023. i da li je mijenjan u odnosu na 2022. godinu? Koliki su planirani prihodi budžeta opštine za 2023. godinu? Od čega stiže najviše sredstava?

Budžet za 2023. godinu,  donesen u decembru 2022. godine, iznosio je 21.881.000€, a Izmjenom i dopunom Odluke o Budžetu za 2023. godinu (usvojena na 16. redovnoj sjednici SOHN 1.11.2023.) iznosi 24.632.000€, što je uvećanje za 13%. Radi se o rekordnom rebalansu za poslednjih 15 godina, a glavni razlog je uvećanje prihodovane strane. Najviše sredstava prihoduje se od poreza na nepokretnosti koji je rebalansiran za 2023. godinu sa 8,2 (koliko je planom za 2023. predviđeno) na 9 miliona eura, zatim porez na promet nepokretnosti koji je uvećan sa 2,7 na 2.95 miliona eura, naknada za komunalno opremanje sa 2,6 na 3,05 miliona eura. Ovi prihodi nam ukazuju na sve veći investicioni potencijal Herceg Novog, gdje je ponovno izraženo veliko interesovanje brojnih investitora za ulaganje u naš grad.

Takođe, jedna od bitnih stavki u rebalansu je prihod od valorizacije nepokretne imovine, gdje je naša opština po prvi put u poslednjih desetak godina dobila prethodnu saglasnost Vlade za prodaju nepokretnosti, tako da smo i na tu stavku imali rebalans – sa 200 hiljada na 1,15 milion eura.

Za koje potrebe opština izdvaja najviše novca tokom ove godine? Koliko iznosi kapitalni budžet opštine i koji projekti su najveće stavke u njemu?

Najviše sredstava se izdvaja za potrebe kapitalnog budžeta koji je planiran na iznos 7.085.000€, od čega se izdvajaju izdaci za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, šetališta, komunalne infrastrukture, koji su nakon usvajanja rebalansa uvećani sa 1.150.000€ na 1.700.000€, a potom i izdaci za ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, koji su uvećani sa 600.000€ na 1.100.000€ , a takođe je došlo do značajnog uvećanja izdataka za izgradnju sportskih terena, izdataka za kupovinu i pribavljanje imovine, kao i izdataka za izgradnju i rekonstrukciju trotoara i javne rasvjete, itd.

Pored kapitalnog, iz budžeta se po sledećoj poziciji najviše izdvajaju transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, u iznosu od blizu 7 miliona eura. Tu spadaju transferi privrednim društvima čiji je osnivač Opština, mjesne zajednice, jednokratne socijalne pomoći, stipendije, nevladine organizacije, kultura i sport. Na bruto zarade u Opštini i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština ide oko 4,6 miliona eura.

Što smatrate najznačajnijom investicijom u narednom periodu?

Najznačajnija investicija u narednom periodu je svakako izgradnja nove autobuske stanice, rekonstrukcija šetališta u Igalu, kao i izgradnja vodovodne i putne infrastrukture na poluostrvu Luštica, i to su projekti koje Opština radi zajedno sa Vladom Crne Gore, preko Uprave za kapitalne projekte.

Što se tiče ostalih projekata koji se finansiraju iz budžeta Opštine Herceg Novi, tu je svakako izgradnja lokalne putne mreže, kanalizacione infrastrukture, kao i projekat rekonstrukcije Njegoševe ulice od zgrade Opštine do nekadašnjeg hotela Rudnik, koja će dobiti novi izgled i za čiju je rekonstrukciju opredijeljeno oko 1,2 miliona eura.

Jedan od značajnih projekata koji se trenutno radi je projektovanje novog olimpijskog bazena u Igalu, projektovanje novog šetališta i kanalizacije od Igala do Njivica, kao i projekat kompletnog završetka Postrojenja za preradu i prečišćavanje otpadnih voda.

Koji dio troškova se odnosi na opštinsku administraciju i njeno poslovanje, a koji na preduzeća čiji je osnivač opština?

Na Opštinsku administraciju zajedno sa Ustanovama čiji je osnivač Opština za bruto zarade je planirano 4.685.000,00€ , dok se javnim preduzećima mjesečno prenosi putem transfera ukupan iznos od oko 4,5 miliona eura.

Pored dijela troškova koje smo istakli kada su u pitanju zarade i transferi, u okviru poslovanja opštinske administracije idu i rashodi za materijal, gorivo, službena putovanja, reprezentaciju, stručno usavršavanje, tekuće održavanje.

Da li je opština zadužena i, ako jeste, da li uredno servisira svoj dug? Koliki su iznosi kredita i kod kojih banaka se otplaćuju?

Opština ima samo jedan kredit uzet kod NLB banke koji se servisira redovno, tačnije narednog mjeseca će biti u potpunosti izmiren. Na osnovu sporazuma potpisanog između Vlade CG i Opštine Herceg Novi zaduženi smo preko države Crne Gore kod KFW banke za projekat za izgradnju kanalizacionog kolektora za Opštinu Herceg Novi (ukupna investicija je oko 30 miliona eura), do 29.06.2032. godine. Trenutni dug je 8.560.000,00€ po izvještaju Ministarstva finansija koji su garant po pomenutom dugovanju, te u dogovoru sa ministarstvom Opština Herceg Novi izmiruje sve obaveze na njihov poziv (nedavno po ovom osnovu uplaćeno 560 hiljada eura), a konačno izmirenje ovih obaveza zavisi od tehničkog prijema ovog objekta i njegovog konačnog završetka.

Da li je država – i sa koliko sredstava – pomogla opštinu?

Imajući u vidu da do 2020. godine država gotovo ništa nije pomagala našu opštinu, moram istaći da je nakon 2020. puno projekata prihvaćeno od strane Opštine Herceg Novi koji su ušli u kapitalni budžet države za 2021, 2022 i 2023. godinu.

Neki od najznačajnijih su projekti koji se odnose na vodovodnu i putnu infrastrukturu na Luštici, vrijedni oko 20 miliona eura, zatim izgradnja autobuske stanice – 5 miliona eura, te rekonstrukcija šetališta u Igalu – oko 3,5 miliona eura, i to su projekti koji su trenutno u toku.

Imamo i nekoliko projekata koje je Opština Herceg Novi kandidovala i čije relizacije tek treba da počnu: projektovanje lokalne obilaznice koje je pri kraju, projektovanje stare škole u naselju Srbina, izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica, kao i dogradnja Dnevnog centra 27+ za osobe sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Pored tih sredstava koja su ušla u kapitalni budžet države, dobili smo i određeni dio sredstva kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, lokalne putne mreže u hercegnovskim zaseocima i kada je u pitanju sportska infrastruktura (Ministarstvo sporta i Ministarstvo poljoprivrede), te od Ministarstva kulture – za sanaciju potkovičaste kule, za uređenje i sređivanje Kanli kule i bastiona Svetog Jeronima, u vrijednosti oko 200 hiljada eura za ovu godinu.

Da li je opština uspjela da nadomjesti nedostatke u budžetu koji su nastali uvođenjem poreskih olakšica sa ekonomskim programom Evropa sad (npr. ukidanja poreza na bruto plate manje od 700 eura) i na koji način?

S obzirom da se u međuvremenu promijenio Zakon o finansiranju lokalne samouprave, na način da se od poreza na dohodak fizičkih lica, umjesto dosadašnjih 12 odsto opštinama preusmjerava 50 odsto od tog prihoda, značajno je bolja situacija u crnogorskim opštinama od tog trenutka. Smatram da je ovo bio dobar potez – da se od tog poreza opštinama ustupi značajno veći procenat nego što je to bilo do tada, a to sam i ja kao predsjednik Opštine tražio 2018, 2019 i 2020. za vrijeme prethodne vlasti koja nije imala ni želju ni volju da ustupi dio ovih prihoda u većem iznosu.

Primjera radi, prihod po osnovu ovog na dohodak fizičkih lica je uvećan sa dotadašnjih 1 milion na cca 3 miliona eura, što je značilo stabilizaciju finansija Opštine Herceg Novi, a vjerujem i ostalih primorskih opština. Po pitanju programa “Evropa sad” nismo osjetili problem zato što se na ovaj način nadomjestio taj prihod opštine.

Da li opština radi na uvođenju transparentnosti, kako bi građani i kompanije imale jasan uvid kako se njihovi porezi/prirezi troše?

Preko web sajta Opštine Herceg Novi može se vidjeti kako i na koji način se potrošnja odvija, kroz brojne ugovore o javnim nabavkama. Možemo se pohvaliti da je Opština Herceg Novi u pogledu trošenja sredstava jedna od najtransparentniji lokalnih samouprava u Crnoj Gori i takvu pozitivnu praksu ćemo nastaviti.

Podsjetiću da je 2018. godine Istraživanje Agencije za lokalnu demokratiju pokazalo je da se od svih opština koje su bile predmet istraživanja na temu transparentnosti lokalnih samouprava, Opština Herceg Novi pokazala najtransparentnijom. Istraživanje je sprovedeno u cilju pružanja potrebnih inputa za dostizanje standarda transparentnih i otvorenih lokalnih samouprava u skladu sa potrebama njenih građana i EU praksama.

Bankar.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *