MFSS: Poziv poreskim dužnicima da se prijave za reprogram

Dodajte komentar

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je sve poreske dužnike da do 3. juna podnesu zahtjev za reprogram poreskog potraživanja.

„Pozivaju se svi zainteresovani poreski dužnici, preduzeća i građani, koji imaju neplaćena poreska i neporeska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa ovim danom, da podnesu zahtjev za reprogram poreskog potraživanja“, navodi se u pozivu.

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja, podnosi se Upravi prihoda i carina, elektronskim putem, upotrebom elektronskog certifikata, preko Portala Uprave prihoda i carina (https://eprijava.tax.gov.me) ili na propisanom obrascu neposredno nadležnoj Područnoj jedinici, u roku od 45 dana od objavljivanja javnog poziva, najkasnije do 3. juna.

Predmet reprograma poreskog potraživanja mogu biti sva poreska i neporeska potraživanja nastala po osnovu poreza na dobit preduzeća, na dohodak građana, na dodatu vrijednost, na promet nepokretnosti, poreza na kafu, doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za obavezno zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, kao i doprinosa Fondu rada i koncesionih naknada.

„Poreska i neporeska potraživanja koja dospiju za plaćanje nakon današnjeg dana smatraju se tekućim obavezama koje su poreski dužnici dužni da izmiruju, u periodu za koji je odobren reprogram poreskog potraživanja, u zakonom propisanim rokovima“, rekli su iz Ministarstva.

Predmet reprograma ne može biti poresko potraživanje dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom, poresko potraživanje za koje nije podnijeta poreska prijava u skladu sa zakonom, kao ni potraživanje poreskog dužnika za koje je izvršeno odlaganje.

Obrazac zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja dostupan je na internet stranici Uprave prihoda i carina (www.upravaprihoda.gov.me ).

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja, pored opštih podataka o poreskom dužniku, vrsti i iznosu poreskih potraživanja, obavezno sadrži i predlog dinamike otplate reprograma u kojem su naznačeni broj mjesečnih rata i iznos koji ne može biti manji od iznosa propisanog Zakonom.

Reprogram poreskog potraživanja može se odobriti u najviše 60 jednakih mjesečnih rata.

Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma iznosi 50 EUR za pojedinca koji ne obavlja privrednu djelatnost, 70 EUR za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, kao i 100 EUR za preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku.

Minimalni iznos mjeseče rate iznosi i 100 EUR za preduzeće koje ima do pet zaposlenih, 500 EUR za firme koje imaju od šest do 50 zaposlenih, kao i hiljadu EUR za kompaniju koja ima preko 50 zaposlenih.

„Poreski dužnik, kome se odobri reprogram, dužan je da jednokratno uplati deset odsto od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu u roku od deset dana“, navodi se u pozivu.

Uprava prihoda i carina, o zahtjevu poreskog dužnika za reprogram poreskog potraživanja, odlučuje rješenjem, u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

„Ukoliko poreski dužnik kome je odobren reprogram ne uplati jednokratnu uplatu u utvrđenom roku, redovno ne plaća mjesečne rate u skladu sa rješenjem ili u periodu za koji je odobren reprogram ne izmiruje redovno tekuće obaveze, poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu“, objasnili su iz Ministarstva.

Takođe, u tom slučaju poresko potraživanje utvrđeno rješenjem o reprogramu će se uvećati za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka, a poreski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja. Ako se naplata poreskog potraživanja ne može izvršiti prinudnim izvršenjem, poreski organ će podnijeti predlog za pokretanje stečajnog postupka.

„Poreskom dužniku koji izmiri poresko potraživanje u rokovima i na način utvrđen rješenjem o reprogramu, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa tim poreskim potraživanjem“, navodi se u pozivu.

Poreski dužnici kojima su neophodne dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na reprogram mogu kontaktirati neposredno nadležnu Područnu jedinicu Uprave prihoda i carina ili se obratiti putem telefona Odsjeku za upravljanje dugom na broj: 067 313 672, kao i elektronskim putem na adresu: [email protected].

Javni poziv je objavljen i na internet stranicama Ministarstva finansija i socijalnog staranja www.mif.gov.me i Uprave prihoda i carina www.upravaprihoda.gov.me.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *