Stečaj otvoren u 520 kompanija

Dodajte komentar

Privredni sud Crne Gore u prošloj godini je uveo stečaj u 520 kompanija, saopštio je njegov predjsednik Blažo Jovanić, u intervjuu za Dnevne novine. On je ocijenio da porast otvorenih stečajnih postupaka nije nužno odraz loše finansijske situacije u zemlji, kao i da u godini koja je pred nama treba posebno raditi na edukaciji stečajnih upravnika.Jovanić je saopštio da je u 2015. godini nad 520 društava otvoren stečaj. Prema njegovim riječima, postoji blaga tendecija rasta kada je u pitanju broj stečajnih postupaka.

“Međutim, porast broja stečajnih postupaka, ne mora se uvijek gledati kao odraz loše finansijske situacije u zemlji, niti da stečaj predstavlja likvidaciju dužnika i njegovo gašenje, odnosno nestajanje iz privrednog. Naime, stečaj osim što ima za cilj namirenje povjerilaca, isto tako ima i mogućnost oporavka stečajnog dužnika kroz reorganizaciju, kao i kroz prodaju imovine u cilju nastavljanja obavljanja djelatnosti i uspostavljanja pređašnjeg stanja. Ako se uzme u obzir da se postupak reorganizacije sprovodi u nekoliko većih privrednih društava, dok se u jednom broju društava proizvodnja nastavila sa novim vlasnikom koji je kupio imovinu stečajnog dužnika, onda mislim da ne možemo govoriti o negativnoj konotaciji stečaja”, objasnio je on.

On je podsjetio da je u Jadranskom brodogradilištu Bijela otvorenstečajni postupak 30. juna. Kako nije bilo izjave o namjeri za reorganizaciju, u stečajnom dužniku je proglašeno bankrostvo.

“U dužniku je sada i do daljnjeg, u toku proizvodni proces po odobrenju suda, svi radnici stečajnog dužnika su angažovani na određeno vrijeme, jer je neophodno završiti remonte na objektima koji su bili u radu u vrijeme otvaranja stečajnog postupka. Sam stečajni postupak izuzetno je kompleksan i složen. Ipak, i pored toga mišljenja sam da se postupak sprovodi na veoma kvalitetan i efikasan način i za očekivati je da u najskorijem periodu stečajna uprava počne sa unovčenjem stečajne mase i postupkom namirenja povjerilaca”, dodao je Jovanić.

Rad stečajnih upravnika ocjenjuje kao kvalitetan i dobar. Treba imati u vidu, ističe, da je uloga stečajnog upravnika, naročito u složenim sudskim postupcima veoma kompleksna i odgovorna, da zahtijeva veliki trud i napor, a imajući u vidu obaveze koje stečajni upravnik ima u jednom sudskom postupku, njegova ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti, moram ukazati i stručnoj i laičkoj javnosti da se radi o kompleksnom i odgovornom poslu.

Poravnanjem nije manja stečajna masa KAP-a

Stečajni postupak u Kombinatu aluminijuma Podgorica KAP Jovanić ocjenuje kao jedan od najsloženijih koji se sada vodi u ovom sudu.

“Kao što je javnosti poznato, novi vlasnik je isplatom kupoprodajne cijene stekao pravo svojine na kupljenu imovinu. Međutim, jedan dio imovine mu nije mogao biti predat u svojinu, a radilo se o urbanističkoj parceli na kojoj je već ranije izgrađena stambena zgrada. Stoga je novi vlasnik pokrenuo parnični postupak u kom su pamič’ ne stranke zaključile sudsko poravnanje za jedan dio tužbenog zahjteva. Imajući u vidu suštinu i karakter sudskog poravnanja kao pravnog i procesnog instituta, smatram daje javnosti nužno skrenuti pažnju da se ono ne može zaključiti ako se radi o pravima kojima stranke ne mogu raspolagati. U konkretnom slučaju, kao sudija koji postupa u tom parničnom predmetu, našao sam da su stranke slobodno raspolagale svojim zahtjevima zbog čega nije bilo smetnji da se takvo poravnanje zaključi. Pravna posljedica koja je nastupila nakon zaključenja ovog sudskog poravnanja jeste da je predmetna imovina, i to bez tereta, vraćena u svojinu stečajnog dužnika”, rekao je on.

Zbog toga, navodi, ne može biti ni govora o tome da je stečajna masa umanjena, jer sada tom imovinom raspolaže stečajni upravnik koji će u zakonskoj proceduri i u odnosu su na one pravne subjekte na kojima za to leži odgovornost, nastupati sa namjerom unovčenja tog dijela stečajne mase.

“Zato se ne bih složio da je u konkretnom slučaju nastao bilo kakav problem, već naprotiv stranke su samo iskoristile legitimno zakonsko pravo i u dijelu tužbenog zahtjeva spor riješili sporazumno. Ne bih sada davao komentar vezano za odnos Odbora povjerilaca prema ovoj radnji stečajnog upravnika, jer će o tome odlučivati stečajni sudija s obzirom da je to njegova nadležnost Ipak, zbog javnosti bih ukazao da u smislu člana 45 Zakona o stečaju Odbor povjerilaca ne daje mišljenje o načinu unovčenja imovine ukoliko se prodaja vrši javnim nadmetanjem, kao što je to bilo u konkretnom slučaju, što podrazumijeva da je sam postupak unovčenja imovine jedino u nadležnosti stečajnog upravnika”, naglasio je on.

Da ima zainteresovanih investitora za kupovinu Jadranskog brodogradilišta Bijela Jovanić naziva glasinama i informacijama iz neprovjerenih izvora.

“Sada je u toku oglas za prodaju imovine, koji se zatvara 8. februara, kada će se znati konkretna interesovanja investitora. Istovremeno, sa postupkom prodaje imovine ovog stečajnog dužnika, resorno ministarstvo sprovodi postupak pripreme koncesionog akta nakon čega treba da uslijedi i javni oglas za izdavanje koncesije, gdje opet očekujem da se neko od zainteresovanih investitora javi. Tek nakon okončanja ova dva postupka moći ćemo izvesti zaključak o tome da li ćemo imati dobrog i kvalitetnog investitora za kupovinu ovog stečajnog dužnika”, kazao je Jovanić.

Dnevne novine

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *