Vlada usvojila akt o koncesijama za Brodogradilište Bijela

Dodajte komentar

Vla­da je usvo­ji­la kon­ce­si­o­ni akt za do­dje­lu kon­ce­si­je za pri­vred­no ko­ri­šće­nje bro­do­gra­di­li­šne lu­ke u Bi­je­loj, pre­ma ko­jem će bu­du­ći kon­ce­si­o­nar pla­ća­ti 123,3 hi­lja­de eura fik­snu go­di­šnju na­kna­du za ko­ri­šće­nje kon­ce­si­o­nog pod­ruč­ja. Va­ri­ja­bil­na će iz­no­si­ti mi­ni­mum 150 do 250 hi­lja­da eura. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, u pi­ta­nju je imo­vi­na ko­ju je do­sad ko­ri­sti­la fir­ma Ja­dran­sko bro­do­gra­di­li­šte, ko­ja je oti­šla u ste­čaj.

Pre­ma ak­tu usvo­je­nom na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de, kon­ce­si­ja se da­je na 30 go­di­na, a u raz­voj Bro­do­gra­di­li­šta bi­će po­treb­no in­ve­sti­ra­ti iz­nos ko­ji ne smi­je bi­ti ma­nji od 20 mi­li­o­na eura u pe­ri­o­du od tri go­di­ne od da­na stu­pa­nja na sna­gu ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji.

– Po­nu­đač je oba­ve­zan da do­sta­vi po­slov­nu stra­te­gi­ju, bi­znis plan, sa pro­cje­nom fi­nan­sij­ske i teh­nič­ke iz­vo­dlji­vo­sti iz­grad­nje in­fra­struk­tu­re, o odr­ža­va­nju po­sto­je­će in­fra­struk­tu­re i raz­vo­ju i mo­der­ni­za­ciji luč­kih uslu­ga – pi­še u ak­tu.

Ci­lje­vi do­dje­le kon­ce­si­je su adap­ta­ci­ja, re­kon­stru­kci­ja, iz­grad­nja i opre­ma­nje bro­do­gra­di­li­šne lu­ke, za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra sa po­nu­đa­čem ko­ji po­sje­du­je re­le­vant­no is­ku­stvo u bro­do­grad­nji, te da spri­je­či ili ot­klo­ni mo­gu­će po­sle­di­ce za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne. Kon­ce­si­o­no pod­ruč­je je sa ope­ra­tiv­nom oba­lom i ga­to­vi­ma po­vr­ši­ne 108.294 kva­dra­ta.

Bu­du­ći kon­ce­si­o­nar će mo­ra­ti da ima u po­sled­nje tri go­di­ne pri­hod od naj­ma­nje 25 mi­li­o­na eura, dok će mu osnov­na dje­lat­nost mo­ra­ti da bu­de iz­grad­nja i po­prav­ke jah­ti i me­ga­jah­ti. Po­nu­đač će mo­ra­ti da ima naj­ma­nje pet go­di­na ne­pre­kid­nog do­ka­za­nog is­ku­stva u tim po­slo­vi­ma.

Fik­sna go­di­šnja na­kna­da od 123,3 hi­lja­de eura mo­ra­će da se pla­ća do kra­ja 2025. go­di­ne i pla­ća­će se sva­ka tri mje­se­ca una­pri­jed.

– Va­ri­ja­bil­na kon­ce­si­o­na na­kna­da će bi­ti pet od­sto uko­li­ko pri­hod uma­njen za ras­hod bez tro­ško­va amor­ti­za­ci­je (EBIT­DA) bu­de do pet mi­li­o­na eura, a tri od­sto uko­li­ko pre­đe pre­ko tog iz­no­sa. Va­ri­ja­bil­na kon­ce­si­o­na na­kna­da se pla­ća jed­nom go­di­šnje na­kon usva­ja­nja fi­nan­sij­skih is­ka­za – pi­še u do­ku­men­tu Vla­de.

Pet od­sto od pet mi­li­o­na je 50 hi­lja­da, što zna­či da će u jed­noj va­ri­jan­ti mi­ni­mal­na va­rija­bil­na na­kna­da bi­ti 250 hi­lja­da, a u dru­goj ma­lo pre­ko 150 hi­lja­da.

Za Bro­do­gra­di­li­šte je in­te­re­so­va­nje pro­te­klih go­di­na is­ka­zi­va­la Da­men ši­pjard gru­pa, ko­ja je u po­slov­nim ve­za­ma sa ka­nad­skim bi­zni­sme­nom Pi­te­rom Man­kom. Oni su na po­sled­njem ten­de­ru za ku­po­vi­nu ak­ci­ja Bro­do­gra­di­li­šta po­nu­di­li pet mi­li­o­na eura. Pro­blem je što su no­vac po­nu­di­li za imo­vi­nu a ne za ak­ci­je, zbog če­ga je ten­der pro­pao.

Sa nji­ma je po­sled­njih mje­se­ci, ot­ka­ko je uve­den ste­čaj u Bro­do­gra­di­li­šte, pre­go­va­ra­no o op­ci­ja­ma za pre­u­zi­ma­nje pred­u­ze­ća iz ste­ča­ja. Ste­čaj je tra­ži­la Po­re­ska upra­va, u do­go­vo­ru sa Sa­vje­tom za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­ji je že­lio da part­ne­ra za Bro­o­gra­di­li­šte na­đe kroz ste­čaj. Raz­log za to je što je Man­ku tre­ba­la imo­vi­na Bro­do­gra­di­li­šta, a ne ak­ci­je pred­u­ze­ća.

Vla­da je ju­če do­ni­je­la i od­lu­ku o od­re­đi­va­nju lo­ka­ci­je za ho­tel­ski ri­zort Ka­pi­tal estejt u Be­či­ći­ma. Pla­ni­ra­na in­ve­sti­ci­ja u iz­grad­nju ovog eks­klu­ziv­nog ho­tel­skog kom­plek­sa naj­vi­še ka­te­go­ri­je, sa objek­ti­ma ukup­ne po­vr­ši­ne od 650.000 kva­dra­ta, iz­no­si oko 70 mi­li­o­na eura, a za­po­sli­će pre­ko 400 rad­ni­ka.

DAN.co.me

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *