Kompanija “NorthStar” tražila uslove za projekat na Rosama

Dodajte komentar

Kom­pa­ni­ja Nort­star po­sla­la je Mi­ni­starstvu odr­ži­vog raz­vo­ja za­htjev za iz­da­va­nje ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kih uslo­va za iz­grad­nju obje­ka­ta na de­set ka­ta­star­skih par­ce­la na Ro­sa­ma u op­šti­ni Her­ceg No­vi.

Oni uve­li­ko ka­sne sa pro­jek­tom u ko­ji je, ka­ko su na­ja­vlji­va­li, tre­ba­lo da ulo­že 1,1 mi­li­jar­du eura, a za­htjev su po­sla­li de­se­tak da­na na­kon što je pred­stav­ni­ca mi­ni­starstva Bi­ser­ka Dra­gi­će­vić na sjed­ni­ci Od­bo­ra za eko­no­mi­ju za­pri­je­ti­la da će ras­ki­nu­ti ugo­vor o za­ku­pu her­ceg­nov­skog di­je­la po­lu­o­str­va Lu­šti­ca.

Ugo­vor o du­go­roč­nom za­ku­pu ze­mlji­šta na Ro­sa­ma pot­pi­san je u sep­tem­bru 2009. go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu kra­jem av­gu­sta 2013. go­di­ne pot­pi­si­va­njem pro­to­ko­la o pra­vo­sna­žno­sti ugo­vo­ra, ka­da je prak­tič­no isto­vre­me­no pot­pi­san i aneks ugo­vo­ra o du­go­roč­nom za­ku­pu. Od tog da­tu­ma su po­če­li ro­ko­vi za is­pu­nje­nje ugo­vor­nih oba­ve­za za­kup­ca, uklju­ču­ju­ći in­ve­sti­ci­o­ne oba­ve­ze. Ugo­vo­rom i anek­som, usvo­je­nim kra­jem ju­la 2013. go­di­ne, Nort­star se oba­ve­zao da će u na­red­nih pet go­di­na, u pr­vu fa­zu pro­jek­ta in­ve­sti­ra­ti 141,8 mi­li­o­na eura.

Na­red­ni rok u ko­jem Vla­da sti­če pra­vo da ras­ki­ne ugo­vor je 26. no­vem­bar 2018. go­di­ne, ka­da is­ti­če i oba­ve­za re­a­li­za­ci­je in­ve­sti­ci­o­nog pro­gra­ma.

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, osni­vač Nort­sta­ra je fir­ma Mon­tro­uz di­ve­lop­ment. Vla­da je ugo­vor o za­ku­pu pot­pi­sa­la sa kon­zor­ci­ju­mom ko­ji či­ne Nort­star i Eku­ekst ka­pi­tal li­mi­tid iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *