CBCG: U blo­ka­di još 33 fir­me

Dodajte komentar

Br­oj blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća u fe­bru­a­ru je po­ve­ćan za 34 kom­pa­ni­je u od­no­su na po­dat­ke iz ja­nu­a­ra, pa se na li­sti blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća na­šlo 2,408 pred­u­ze­ća, za raz­li­ku od 2,374 kom­pa­ni­je ko­je su pro­šlog mje­se­ca bi­le u blo­ka­di, pre­ma naj­no­vi­jem spi­sku blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća ko­ji je ju­če ob­ja­vi­la Cen­tral­na ban­ka Cr­ne Go­re.

Kompletan spisak možete pogledati OVDJE.

Spi­sak je pro­ši­ren za 33 kom­pa­ni­je ko­je se na­la­ze u Cen­tral­nom re­gi­stru Pri­vre­dog su­da i jed­nu, ko­ja se na­la­zi u spi­sku CBCG, a ko­je ne­ma u CRPS-a.

Od no­vih kom­pa­ni­ja ko­je su se na­šle na no­vom spi­sku blo­ki­ra­nih pred­nja­či Re­kre­a­turs, dio stra­nog dru­štva Bi­ser­na oba­la Čanj, zbog du­ga od 183,3 hi­lja­de eura, sli­je­di ICN Cr­na Go­ra ko­ji je u blo­ka­di 45 da­na zbog du­ga od 152,36 hi­lja­da eura, DOO Kom­grap-Mont sa du­gom od 117 hiljada eura du­ga, dok pred­u­ze­će De­va iz Pod­go­ri­ce du­gu­je 108 hiljada eura.

Gu­bit­ni­ke i da­lje pred­vo­di pred­u­ze­će Za­va­la in­vest, ko­ja je blo­ki­ra­na za dug od 34,29 mi­li­o­na eura, dok se Vek­tra Mon­te­ne­gro, vla­sni­ka Dra­ga­na Br­ko­vi­ća, ko­ja je ima­la blo­ka­du od pre­ko 24 mi­li­o­na eura ni­je na­šla na no­vom spi­sku kom­pa­ni­ja, jer je od­lu­ka o uvo­đe­nju ste­ča­ja u tu kom­pa­ni­ju po­sta­la pra­vo­sna­žna.

Br­ko­vi­će­va kom­pa­ni­ja Vek­tra Bo­ka blo­ki­ra­na je za iz­nos od 5,66 mi­li­o­na eura, ko­ja je vi­si­nu blo­ka­de u od­no­su na pro­šli mje­sec po­ve­ća­la za 120 hi­lja­da eura. Ne­što ve­ći dug ima pred­u­ze­će Ave Ma­ri­ja Kolj­če­vić ko­ja du­gu­je 6,04 mi­li­o­na eura.

MCC in­že­nje­ring du­gu­je 13,087 mi­li­o­na, sli­je­de Ja­streb sa 5,84 mi­li­o­na, ce­tinj­ska Li­pa sa 5,498 i M.A.M. sa blo­ka­dom od 5,345 mi­li­o­na. Slav lajf du­gu­je 4,262 mi­li­o­na, dok su ra­ču­ni bu­dvan­skog pred­u­ze­ća Ma­e­stral in­že­nje­ring i pod­go­rič­kog „Ra­do­ja Da­ki­ća” blo­ki­ra­ni zbog du­go­va od 6,195, od­no­sno 6,18 mi­li­o­na eura. Bu­dvan­sko pred­u­ze­će je u blo­ka­di pre­ko če­ti­ri go­di­ne, a pod­go­rič­ko 12 go­di­na i če­ti­ri mje­se­ca, izdvaja Dan.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *