Privredni sud vratio na ponovno suđenje spor KHOV i fonda Trend

Dodajte komentar

Od­lu­ku Pri­vred­nog su­da o pri­vre­me­noj mje­ri za­bra­ne ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom fon­da Trend, ko­ju je tra­ži­la Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti (KHOV), vi­je­će tog su­da vra­ti­lo je na po­nov­no od­lu­či­va­nje, po­tvr­đe­no je ,,Da­nu” iz KHOV.

–Ključ­ni spo­ro­vi su do­bi­li is­hod u re­dov­noj pro­ce­du­ri. U toj pro­ce­du­ri do­ni­je­ta je pre­su­da Vr­hov­nog su­da od 15. fe­bru­a­ra ove go­di­ne, ko­jom je po­tvr­đe­na pre­su­da Uprav­nog su­da od 14. de­cem­bra pro­šle go­di­ne i rje­še­nje Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti od 26. ju­la 2012., ko­jim je utvr­đe­no  ,,ne­do­pu­šte­no od­lu­či­va­nje na van­red­noj skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra FZU Trend o do­bro­volj­noj li­kvi­da­ci­ji i ime­no­va­nju li­kvi­da­to­ra” – ka­zao je ,,Da­nu” pred­sjed­nik KHOV Zo­ran Đi­ka­no­vić.
On je is­ta­kao da Ko­mi­si­ja vo­di i ne­ko­li­ko sud­skih po­stu­pa­ka po dru­gim pi­ta­nji­ma iz pret­hod­nog po­slo­va­nja fon­da.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma ,,Da­na”, imo­vi­na fon­da je de­blo­ki­ra­na, što se mo­že za­klju­či­ti na osno­vu po­sled­njeg iz­vje­šta­ja CDA o ne­tr­ži­šnim tran­sak­ci­ja­ma od 18. fe­bru­a­ra. Na taj na­čin je stvo­ren pro­stor za špe­ku­la­ci­je i tr­go­vi­nu ak­ci­ja­ma unu­tar fon­da.

U tom fon­du ni­je­smo uspje­li da do­bi­je­mo ni­ka­kvu in­for­ma­ci­ju jer ,,di­rek­tor ne vo­li da sa­ra­đu­je sa me­di­ji­ma, a i upra­vo je kre­nuo na avi­on za Slo­ve­ni­ju”, ka­ko nam je ka­za­la jed­na od za­po­sle­nih u Tren­du, do­da­ju­ći da je i me­na­džer na bo­lo­va­nju.

Tren­dom upra­vlja­ju kom­pa­ni­je Ber­mont i Zet­mont, či­ji je je­di­ni vla­snik Mi­ha­i­lo Ma­dža­ro­vić. On je isto­vre­me­no i iz­vr­šni di­rek­tor fon­da, kao i in­ve­sti­ci­o­ni me­na­džer. Pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra je Zo­ran Bo­ško­vić, dok su čla­no­vi Ro­man Am­brož i Da­mir Ma­dža­ro­vić, a in­ve­sti­ci­o­ni me­na­džer je Ve­li­ra Ota­še­vić. Pred­sjed­nik nad­zor­nog od­bo­ra je Smi­lja­na Vu­ko­vić, dok su čla­no­vi Lji­lja­na Dap­če­vić i Pre­drag Ma­dža­ro­vić.

Vi­si­na ak­cij­skog ka­pi­ta­la dru­štva za upra­vlja­nje iz­no­si 205.017 eura, dok je ak­cij­ski ka­pi­tal, pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta KHOV, po­di­je­ljen na 8.021 ak­ci­ju no­mi­nal­ne vri­jed­no­sti 25,56 eura.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *