Manje građevinskih radova

Dodajte komentar

Vri­jed­nost iz­vr­še­nih gra­đe­vin­skih ra­do­va u če­tvr­tom kvar­ta­lu 2012. go­di­ne ma­nja je za 28,2 od­sto u od­no­su na isti kvar­tal pro­šle go­di­ne, a sma­nje­na je za 7,5 od­sto u od­no­su na tre­ći kvar­tal pro­šle go­di­ne, sa­op­šte­no je iz Mon­sta­ta.

– Iz­vr­še­ni efek­tiv­ni ča­so­vi na gra­đe­vin­skim ra­do­vi­ma u če­tvr­tom kvar­ta­lu pro­šle go­di­ne ma­nji su za 10,2 od­sto u od­no­su na isti kvar­tal 2011. go­di­ne, dok su u od­no­su na tre­ći kvar­tal pro­šle go­di­ne ne­znat­no ma­nji, za 0,2 od­sto – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Vri­jed­nost no­vih ugo­vo­ra, ko­ji pred­sta­vlja­ju ukup­nu vri­jed­nost ugo­vo­re­nih ra­do­va iz­me­đu pro­iz­vo­đa­ča i tre­će stra­ne na zgra­da­ma po­ve­ća­na je za 203,8 od­sto u po­sled­njem kvar­ta­lu pro­šle go­di­ne u od­no­su na isti kvar­tal 2011. Vri­jed­nost no­vih ugo­vo­ra na zgra­da­ma u po­sled­njem kvar­ta­lu 2012. bi­la je ve­ća za čak 419,3 od­sto u od­no­su na tre­ći kvar­tal pro­šle go­di­ne.

– Vri­jed­nost no­vih ugo­vo­ra na osta­lim gra­đe­vi­na­ma u po­sled­njem kvar­ta­lu 2012. go­di­ne ma­nja je za 56,8 od­sto u od­no­su na isti kvar­tal pro­šle go­di­ne, dok je za 100,4 od­sto ve­ća u od­no­su na tre­ći kvar­tal 2012. go­di­ne – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *