Za deset mjeseci Crnu Goru posjetilo 1,41 milion turista

Dodajte komentar

Cr­nu Go­ru je za de­set mje­se­ci po­sje­ti­lo 1,41 mi­li­on tu­ri­sta, 5,2 od­sto vi­še ne­go u upo­red­nom pe­ri­o­du 2011. Pre­ma po­da­ci­ma Mon­sta­ta, Cr­nu Go­ru je po­sje­ti­lo vi­še tu­ri­sta iz Dan­ske, Bu­gar­ske i Austri­je u od­no­su na isti pe­ri­od 2011, dok je sma­njen broj go­sti­ju sa nor­ve­škog, bri­tan­skog i ma­đar­skog tr­ži­šta. Broj go­sti­ju iz Dan­ske do no­vem­bra je po­ras­tao 73,2 od­sto, dok je bu­gar­skih i austrij­skih tu­ri­sta bi­lo oko 33,9 od­sto, od­no­sno 19,3 od­sto vi­še.

Iz Mon­sta­ta su ka­za­li da je u po­sma­tra­nom pe­ri­o­du po­ve­ćan broj go­sti­ju iz Ru­si­je 11,1 od­sto, Fra­nu­ske 9,3 od­sto, kao i Ita­li­je 4,5 od­sto. Broj nor­ve­ških tu­ri­sta je osla­bio 28,1 od­sto, dok je broj go­sti­ju iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Ma­đar­ske sma­njen 26,9 od­sto, od­no­sno 19,2 od­sto. Tu­ri­sti su za de­set mje­se­ci ostva­ri­li 9,03 mi­li­o­na no­će­nja, 4,3 od­sto vi­še ne­go u istom pe­ri­o­du 2011. Broj no­će­nja do­ma­ćih go­sti­ju po­ve­ćan je 5,6 od­sto, a stra­nih 4,1 od­sto.

Od ze­ma­lja iz re­gi­o­na naj­vi­še no­će­nja su u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od ostva­ri­li go­sti iz Hr­vat­ske oko 21 od­sto, Ma­ke­do­ni­je 10,1 od­sto, Sr­bi­je 8,8 od­sto i Slo­ve­ni­je 3,7 od­sto. Naj­ve­ći broj no­će­nja ostva­ren je u pri­mor­skim mje­sti­ma, sko­ro 97 od­sto ukup­nih, gdje naj­ve­ći rast u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od bi­lje­ži Bar 8,9 od­sto.

Broj no­će­nja je u po­sma­tra­nom pe­ri­o­du sma­njen u Her­ceg No­vom 5,3 od­sto.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *