Za zi­mo­va­nje ma­lo 1.000 eura

Dodajte komentar

Za se­dam da­na zi­mo­va­nja u ski-cen­tri­ma pro­sječ­noj če­tvo­ro­čla­noj po­ro­di­ci za smje­štaj, opre­mu i hra­nu ma­lo bi bi­le dvi­je pro­sječ­ne pla­te od 478 eura. Iako su ci­je­ne na Ko­la­ši­nu, Ža­blja­ku i Vuč­ju raz­li­či­te, ko­na­čan zbir za zi­mo­va­nje je pri­bli­žno isti.
– Naj­jef­ti­ni smje­štaj za če­tvo­ro­čla­nu po­ro­di­cu na Vuč­ju je 57 eura dnev­no, ili 360 za se­dam da­na, dok je naj­sku­plji 105 eura dnev­no, od­no­sno 735 eura za sed­mi­cu. No­će­nje sa do­ruč­kom u ho­te­lu Vuč­je po oso­bi je 19 eura, dok je ci­je­na za dje­cu do se­dam go­di­na ni­ža 50 od­sto, a za dje­cu od se­dam do 12 go­di­na 30 od­sto. Bo­ra­vak za dje­cu do dvi­je go­di­ne je bes­pla­tan – ka­za­la je „Da­nu” port­pa­rol ski-cen­tra „Vuč­je” Va­nja To­ma­še­vić i do­da­la da sku­plja va­ri­jan­ta, od 35 eura dnev­no po oso­bi, uklju­ču­je no­će­nje sa do­ruč­kom i ve­če­rom.
Po­ro­di­ca ko­ja do­la­zi u ski-cen­tar, lo­gič­no je, ho­će i da ski­ja, a ko je gost ho­te­la pet do se­dam da­na ima po­pust na opre­mu za pe­ti­nu.
– Ci­je­ne dnev­nog ski-pa­sa su 10 eura za glav­nu i pet za ci­ci­ban sta­zu. Me­đu­tim, ko osta­je na Vuč­ju pet ili se­dam da­na ima po­pust 20 od­sto na iz­najm­lji­va­nje opre­me i ski-pa­sa. Opre­ma sa po­pu­stom je 6,4 eura a san­ke če­ti­ri eura – pre­ci­zi­ra­la je To­ma­še­vi­će­va.
To zna­či da bi se, po­red smje­šta­ja, za sed­mo­dnev­no ko­ri­šće­nje opre­me i ski-pa­sa tre­ba­lo iz­dvo­ji­ti 300 eura, ili 42,8 dnev­no. Ta­da bi naj­sku­plja va­ri­jan­ta na Vuč­ju ko­šta­la do­ma­ćin­stvo 1.035 eura. Naj­jef­ti­ni­ja va­ri­jan­ta iz­no­si­la bi 660 eura, ali bi se do­dat­no tro­ši­lo na ru­čak i ve­če­ru.
Na Ža­blja­ku je zbog ci­je­ne ve­ća po­tra­žnja za pri­vat­nim smje­šta­jem, ka­zao je „Da­nu” di­rek­tor TO Ža­bljak Bo­ro Ni­ko­lić.
– Pri­vat­ni smje­štaj, u za­vi­sno­sti od kva­li­te­ta, mo­že se na­ći za osam do de­set eura po oso­bi, dok če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca mo­že za­ku­pi­ti apart­man za 25 do 30 eura. U ho­te­lu Pla­nin­ka smje­štaj sa do­ruč­kom, ve­če­rom i no­će­njem po oso­bi je od 15 do 22 eura, ski-pas za se­dam da­na na Sa­vi­nom ku­ku 80 eura a na Ja­vo­ro­va­či 48 eura. Ski-lift na Sa­vi­nom ku­ku ko­šta 10 a na Ja­vo­ro­va­či pet eura – pre­ci­zi­rao je Ni­ko­lić.
Su­de­ći pre­ma ovim ci­je­na­ma pro­sječ­no cr­no­gor­sko do­ma­ćin­stvo na Ža­blja­ku bi mo­glo jef­ti­ni­je da pro­đe po pi­ta­nju smje­šta­ja, ali bi ima­li do­dat­ne tro­ško­ve hra­ne i go­ri­va. Za se­dam da­na uži­va­nja u ski­ja­nju na Ža­blja­ku tre­ba­lo bi im ta­ko­đe oko hi­lja­du eura, prenosi dan.co.me.
S ob­zi­rom na ci­je­ne sed­mo­dnev­nog aran­žma­na mno­ge pro­sječ­ne cr­no­gor­ske po­ro­di­ce se od­lu­ču­ju da po­đu na ski­ja­nje jed­nom sed­mič­no. To krat­ko­traj­no za­do­volj­stvo ih ko­šta oko 100 eura, a uklju­ču­je tro­ško­ve ski-pa­sa, opre­me, hra­ne i go­ri­va.

Dan u Ko­la­ši­nu za jed­nu oso­bu 40 eura
Za se­dam da­na u ski-cen­tru „Ko­la­šin” po­treb­no je oko 40 eura po oso­bi, ka­zao je „Da­nu” di­rek­tor TO Ko­la­šin Ni­ko­la Me­de­ni­ca.
– Uko­li­ko se ide pre­ko TO, ko­ja nu­di smje­štaj, hra­nu i po­ve­za­na je sa broj­nim ugo­sti­te­lji­ma, mo­že se pro­ći i jef­ti­ni­je od 40 eura po oso­bi. U sklo­pu po­nu­de su uklju­če­ne po­seb­ne ci­je­ne na ski-pas i opre­mu – re­kao je Me­de­ni­ca.
On je na­veo da za oso­be ko­je do­la­ze pre­ko na­ci­o­nal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je i osta­ju pet do se­dam da­na nu­de bes­pla­tan pre­voz tak­si­jem.
Ako je dnev­ni tro­šak 40 eura, za se­dam da­na je pro­sječ­nom gra­đa­ni­nu po­treb­no 280 eura, što je vi­še od po­lo­vi­ne pro­sječ­ne pla­te.

ANKETA
Stran­ci za­do­volj­ni, Ko­la­šin­ci­ma sku­po

Ok­sa­na Dal­gu­ljo­va: – Ci­je­ne u re­sto­ra­nu su sa­svim pri­hva­tlji­ve, s ob­zi­rom na to da ži­vim u Tiv­tu ni­šta ni­je sku­plje ov­dje što se ti­če re­sto­ran­ske po­nu­de ne­go na Pri­mor­ju. Sa­svim sam za­do­volj­na i ci­je­na­ma i uslu­gom ko­ja se pru­ža u ski-cen­tru.
Ani­ta Fen­đi: – Već če­ti­ri go­di­ne do­la­zi­mo na zi­mo­va­nje u Ko­la­šin. Ci­je­ne su pri­hva­tlji­ve za na­še uslo­ve i u po­re­đe­nju sa dru­gim mje­sti­ma ko­je smo po­sje­ti­li, za­to smo stal­ni go­sti.
Ili­no Ca­maj: – Na po­ziv pri­ja­te­lja do­šao sam u Ko­la­šin na ski­ja­nje. Za­do­vo­ljan sam i vje­ru­jem da ću se vra­ti­ti i sle­de­će go­di­ne. Ra­ni­je sam zi­mo­vao u Bu­gar­skoj, ali vi­še mi se is­pla­ti od­mor u Ko­la­ši­nu.
Lu­ka Bu­la­to­vić: – Uslo­vi za ski­ja­nje su do­bri, ne za­to što sam iz Ko­la­ši­na ne­go je za­i­sta ta­ko. Jed­no što bi mo­gli da do­da­ju po­seb­ne aran­žma­ne ili vi­kend ski-pas sa po­pu­sti­ma za lo­kal­no sta­nov­ni­što.
Mi­loš Šće­pa­no­vić: – Do­bar dio dje­tinj­stva sam pro­veo na Je­ze­ri­na­ma, tre­ni­ra­ju­ći za ski-klub „Bje­la­si­ca”. Na­ža­lost, si­tu­a­ci­ja se pro­mi­je­ni­la. Mo­žda stran­ci­ma ni­je sku­po, ali bi ski-pas mo­gao da bu­de po­volj­ni­ji za gra­đa­ne Ko­la­ši­na, a ne da do­la­zi­mo jed­nom mje­seč­no, a tre­ba­lo bi da se or­ga­ni­zu­je i pre­voz do ski­ja­li­šta po sim­bo­lič­noj ci­je­ni.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *