Počeo štrajk u rudniku mrkog uglja Berane

Dodajte komentar

Zbog na­go­mi­la­nih pro­ble­ma u Rud­ni­ku mr­kog uglja Be­ra­ne, 25 rad­ni­ka te fir­me stu­pi­lo je ju­če u štrajk. Oni zah­ti­je­va­ju da im kom­pa­ni­ja „Bal­kan Ener­dži”, vla­sni­štvo grč­kog bi­zni­sme­na Vik­to­ra Re­sti­sa, pla­ti dug od tri pla­te i zim­ni­cu za 2012. go­di­nu. Tra­že i upla­tu do­pri­no­sa, ko­ji ni­je­su iz­mi­re­ni od no­vem­bra pro­šle go­di­ne.

– Od po­slo­vod­stva smo uoči No­ve go­di­ne tra­ži­li jed­nu pla­tu i zim­ni­cu, ka­ko bi bar za pra­zni­ke mo­gli da ob­ra­du­je­mo po­ro­di­ce, ali nijs­mo na­i­šli na ra­zu­mi­je­va­nje. To nas je u pot­pu­no­sti raz­o­ča­ra­lo, tim pri­je što je mje­seč­no fond za ne­to pla­te u fir­mi oko de­set hi­lja­da eura. Za­to smo od­lu­či­li da stu­pi­mo u štrajk, jer ne­ma dru­gog na­či­na da se iz­bo­ri­mo za svo­ja pra­va – ka­zao je pred­stav­nik rad­ni­ka Lju­bo Gle­do­vić, piše DAN.

On je is­ta­kao da u rud­ni­ku ne­ma do­volj­no rad­ne sna­ge za ade­kvat­no odr­ža­va­nje ka­pa­ci­te­ta i da po­sto­ji oprav­da­na bo­ja­zan da će ubr­zo do­ći do pro­pad­nja imo­vi­ne.

– Od upo­sle­nih 37 rad­ni­ka, rad­no je an­ga­žo­va­no 25. Sa ovim bro­jem rad­ni­ka ne mo­že­mo da odr­ža­va­mo ja­mu, a po­slo­da­vac ne že­li da upo­sli do­dat­nu rad­nu sna­gu, iako na­ši stra­ža­ri ra­de pre­ko 250 sa­ti mje­seč­no. U po­go­nu se­pa­ra­ci­je mje­se­ci­ma ne­ma stru­je, a zbog na­di­ra­nja vo­de po­sto­ji oprav­da­na bo­ja­zan da do­đe do po­ta­pa­nja ja­me – ka­zao je Gle­do­vić.
Ru­da­ri od Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je tra­že da se mak­si­mal­no an­ga­žu­je u ci­lju rje­ša­va­nja tre­nut­ne si­tu­a­ci­je u rud­ni­ku i pro­na­đe me­ha­ni­zam da na­tje­ra po­slo­dav­ca da po­štu­je ku­po­pro­daj­ni ugo­vor.

– Sve od pri­va­ti­za­ci­je 2007. go­di­ne zah­ti­je­va­mo da po­slo­da­vac po­štu­je ku­po­pro­daj­ni ugo­vor, od­no­sno da po­kre­ne po­iz­vod­nju. Tra­ži­li smo da Vla­da i re­sor­no mi­ni­star­stvo pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re, ali sve se za­vr­ša­va­lo na obe­ća­nji­ma. Za­to po­ru­ču­je­mo mi­ni­stru eko­no­mi­je Vla­di­mi­ru Ka­va­ri­ću da će­mo, uko­li­ko se ne pro­na­đe od­go­va­ra­ju­će rje­še­nje, ubr­zo ra­di­ka­li­zo­va­ti štrajk, od­no­sno za­tvo­ri­ti se u u ja­mu do is­pu­nje­nja za­htje­va – sa­op­šti­li su be­ran­ski ru­da­ri. Od pri­va­ti­za­ci­je u be­ran­skom rud­ni­ku bi­lo je ne­ko­li­ko štraj­ko­va, a po­sled­nji lje­tos. Ta­da je ne­zva­nič­no sa­op­šta­va­no da su za pre­u­zi­ma­nje ja­me „Pet­njik“ za­in­te­re­so­va­ni plje­valj­ski rud­nik i ne­ka ino­stra­na kom­pa­ni­ja, ali je sve osta­lo na to­me. Na taj na­čin je na­sta­vlje­na ago­ni­ja za­po­sle­nih u be­ran­skom rud­ni­ku.

Gr­ci su pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra obe­ća­li da će pro­iz­vod­nja u ja­mi „Pet­njik” po­če­ti u ro­ku od po­la go­di­ne. Oba­ve­za­li su se da ulo­že 20 mi­li­o­na eura u pro­iz­vod­nju i 100 mi­li­o­na u iz­grad­nju ter­mo­blo­ka sna­ge 110 me­ga­va­ta i na­ja­vi­li otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta. Od ta­da u rud­ni­ku ni­je pro­iz­ve­den ni­je­dan ki­lo­gram uglja.

Grč­ki sce­na­rio 

Re­stis je od Aman ri­zort­sa pre­u­­zeo na­jam Sve­tog Ste­fa­na i Kralji­či­ne pla­že, ko­ji su za­tvo­re­ni ot­ka­ko su pre­šli u nje­go­ve ru­ke. Vla­da mu je na pro­šloj sjen­di­ci pre­po­lo­vi­la ki­ri­ju za te i ho­tel Mi­lo­čer i pro­du­ži­la ugo­vor o za­ku­pu za 12 go­di­na. Pret­hod­no je ga­ran­to­va­la da se ne­će pro­ti­vi­ti od­lu­ci Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj, kod ko­je je Re­stis pri­je dvi­je go­di­ne po­zaj­mio 37 mi­li­o­na eura za grad­nju vi­la na mje­stu Kralji­či­ne pla­že, od­lu­či da po­ro­mje­ni za­kup­ca. Na­rav­no, u slu­ča­ju da se kre­dit ne vra­ća ured­no. Re­stis do sa­da ni­je uspio da kom­ple­ti­ra re­no­vi­ranje apart­ma­na na Sve­tom Ste­fa­nu, a do­bio je do­zvo­lu za grad­nju SPA cen­tra na pro­sto­ru ho­tels Kral­ji­či­na pla­ža. Je­di­ni re­no­vi­ran obje­kat od tri za­ku­plje­na je vi­la Mi­lo­čer, što je za­vr­šio još Aman.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *