EPCG ne da stru­ju KAP-u zbog 60 mi­li­o­na du­ga

Dodajte komentar

Kom­bi­nat alu­mi­ni­ju­ma elek­trič­nom ener­gi­jom i da­lje snab­di­je­va Elek­tro­pri­vre­da, a do­go­vo­ri o to­me ko će to ra­di­ti ubu­du­će po­če­će 15. ja­nu­a­ra, ka­da će za sto sje­sti pred­stav­ni­ci Vla­de, KAP-a i EPCG, ka­za­lo je za „Dan” vi­še iz­vo­ra bli­skih fa­bri­ci alu­mi­ni­ju­ma.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, EPCG je čvr­sto pri sta­vu da ne­će ula­zi­ti u no­vi po­slov­ni od­nos sa ru­skim me­nam­džmen­tom, od­no­sno KAP-om, zbog du­ga ko­ji tre­nut­no iz­no­si 60 mi­li­o­na eura. Taj dug ugro­ža­va po­slo­va­nje kom­pa­ni­je, i Ita­li­ja­ni ko­ji upra­vlja­ju u EPCG, ne­će da po­sle­di­ce ne­pla­ća­nja utro­še­ne ener­gi­je tr­pe i oni i gra­đa­ni. Ita­li­ja­ni­ma ide u pri­log či­nje­ni­ca da KAP mo­že da se do­go­vo­ri sa bi­lo ko­jim di­le­rom elek­trič­ne ener­gi­je na tr­ži­štu.

EPCG je bi­la oba­ve­zna da do 1. ja­nu­a­ra snab­di­je­va KAP elek­trič­nom ener­gi­jom, me­đu­tim, ka­ko Ru­si ni­je­su uspje­li da se do­go­vo­ri sa di­le­ri­ma stru­je, na in­si­sti­ra­nje Vla­de, ko­ja ima ak­ci­je u obje kom­pa­ni­je, EPCG je na­sta­vi­la da is­po­ru­ču­je stru­ju dok se ne po­stig­ne ko­nač­ni do­go­vor.

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Alu­mi­ni­ju­ma Ra­de Kri­vo­ka­pić ka­zao je za „Dan” da se pro­iz­vod­nja, ko­ja je po­čet­kom ok­to­bra pre­po­lo­vlje­na zbog du­ga za stru­ju, od­vi­ja bez pro­ble­ma.

– Si­ro­vi­ne su bla­go­vre­me­no obez­bi­je­đe­ne do 15. ja­nu­a­ra, ta­ko da ra­di­mo i funk­ci­o­ni­še­mo nor­mal­no. Od­sut­nog iz­vr­šnog di­rek­to­ra Ju­ri­ja Mo­i­se­je­va mi­je­nja Dra­gan Mi­jo­vić, di­rek­tor sek­to­ra pro­iz­vod­nje – na­veo je Kri­vo­ka­pić.
Mo­i­se­jev i osta­tak ru­skog me­nadž­men­ta, ko­ji od 2005. upra­vlja KAP-om, i ko­ji je ne­ko­li­ko da­na pri­je No­ve go­di­ne oti­šao za Mo­skvu, vra­ti­će se na po­sao 9. ili 10. ja­nu­a­ra.

Ru­si, ko­ji su zna­li ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je od­la­ska na od­mor da ugo­vor sa EPCG is­ti­če 1. ja­nu­a­ra, to­kom de­cem­bra su do­bi­li dvi­je po­nu­de za is­po­ru­ku elek­trič­ne ener­gi­je, me­đu­tim obje su od­bi­li, jer im ci­je­na i na­čin pla­ća­nja ni­je­su od­go­va­ra­li.

Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, EFT, vla­sni­štvo Vo­ji­na La­za­re­vi­ća, i Rud­nap Vu­ka Ha­mo­vi­ća po­nu­di­la su KAP-u snab­di­je­va­nje po tr­ži­šnoj ci­je­ni stru­je, ali su ima­li dva uslo­va. Pr­vi je bio da se ra­ču­ni pla­ća­ju una­pri­jed, i to do 25. u mje­se­cu, dok je dru­gi iz­da­va­nje ban­kar­skih ga­ran­ci­ja na 60 da­na, te per­for­mans ga­ran­ci­ja na 15 od­sto vri­jed­no­sti ugo­vo­ra.

Dug KAP-a za stru­ju je oko 60 mi­li­o­na eura, a Ru­si sko­ro dvi­je go­di­ne ne­re­dov­no pla­ća­ju ra­ču­ne. Mi­ni­star eko­no­mi­je Vla­di­mir Ka­va­rić je u in­ter­vjuu za „Dan” ne­dav­no ka­zao da EPCG ne­će tr­pje­ti zbog KAP-a, jer je dug za stru­ju pod­go­rič­ke fa­bri­ke pre­vi­sok.

Predsjednik Sindikata skep­ti­čan oko do­la­ska in­ve­sti­to­ra

Kri­vo­ka­pić je na­veo da je skep­ti­čan u ve­zi sa pre­go­vo­rom Vla­de sa tur­skim To­šče­li­kom i nje­mač­kim HGL-om oko pre­u­zi­ma­nja KAP-a.

– Te­ško je oče­ki­va­ti da će bi­lo ko pre­po­zna­ti in­te­res i zna­čaj­ni­je in­ve­sti­ra­ti u fa­bri­ku u vri­je­me kri­ze, ta­ko da je re­al­ni­ja op­ci­ja da, uz od­re­đe­ne obo­stra­ne ustup­ke, osta­ne­mo sa po­sto­je­ćim in­ve­sti­to­rom, ili da dr­ža­va pre­u­zme fa­bri­ku – re­kao je Kri­vo­ka­pić i do­dao da tre­ba na­ći na­čin da se Ru­si na­tje­ra­ju da iz­mi­re oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi i za­po­sle­ni­ma, jer bi u su­prot­nom KAP tre­ba­lo tran­sfor­mi­sa­ti u dr­žav­nu kom­pa­ni­ju.

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je ne­dav­no ka­zao da oče­ku­je da se do­go­vo­ri sa To­šče­li­kom i HGL-om za­vr­še do kra­ja ja­nu­a­ra.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *