Energo Finanzza zapošljava: Direktor finansija

Direktor finansija

Lokacija: Podgorica

Opis posla:

 • Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: definiše ciljeve, delegira zadatke saradnicima, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Odgovara za organizaciju, kontrolu i upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima
 • Odgovara za koordinaciju i izradu periodičnih i godišnjih finansijskih iskaza i izvještajnih paketa prema matičnoj kompaniji na Kipru
 • Odgovara za koordinaciju aktivnosti na osiguranju finansijske stabilnosti, rentabilnosti, sigurnosti, likvidnosti i solventnosti
 • Odgovara za poštovanje zakonske regulative koja je u primjeni za osnovnu djelatnost
 • Odgovara za poštovanje poreskih propisa
 • Odgovara za poštovanje internih procedura i politika
 • Odgovara za uspostavljanje i adekvatno funkcionisanje internih kontrola
 • Koordinira izradu finansijskih analiza i daje mišljenja za potrebe donošenja strateških odluka
 • Implementira sinergiju biznis procesa sa aspekta finansija sa ostalim sektorima i povezanim stanama
 • Analizira strategije i evaluira finansijske aspekte poslovanja, uz konkretne prognoze i predloge za dalji razvoj operacija
 • Na osnovu finansijskih pokazatelja/istraživanja tržišta predlaže ideje za unapređenje poslovanja
 • Pomaže oko integracije novih projekata, analizirajući rizike priprema odgovore na iste, ocjenjujući potencijale i izazove u saradnji sa drugim sektorima
 • Obezbijeđuje redovno izvještavanje o relevantnim strateškim i finansijskim parametrima poslovanja
 • Koordinira i povezuje sve sektore u cilju obezbijeđenja pouzdanih inputa i metoda za pouzdanije planiranje i budžetiranje

Uslovi:

 • VSS – Ekonomski fakultet
 • 5 godina iskustva na istim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje MS Office
 • Odlične organizacione sposobnosti
 • Iskustvo u primjeni zakonske, računovodstvene (MRS, MSFI) i poreske regulative

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti tako što će poslati svoj CV na e-mail adresu [email protected]

Podijeli ovaj članak