Nakon zahtjevne godine, normalizacija poslovanja Grupe Triglav očekuje se u 2024. godini

Dodajte komentar

Nakon zahtjevne godine, normalizacija poslovanja Grupe Triglav očekuje se u 2024. godini[i]

Rezultati 2023. godine pod negativnim uticajem jednokratnih događaja

Prema nerevidiranim podacima, Grupa Triglav je u 2023. godini povećala ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.780,2 miliona eura i ostvarila poslovni rezultat prije oporezivanja od 21,1 milion eura. Njegova visina je u skladu s procjenom, koju je Grupa objavila na polugodišnjem nivou zbog jednokratnih događaja, a posebno regulisane cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i istorijski velikih masovnih šteta, čiji je učinak na poslovanje Grupe bio ograničen adekvatnom zaštitom reosiguranja. Pod uticajem ovih uslova i inflatornih pritisaka na štete i troškove, kombinovani količnik Imovina i Zdravlje porastao je na 101,6 posto. Grupa Triglav je zadržala svoju finansijsku čvrstinu i stabilnost, što potvrđuje i ponovno visok kreditni rejting “A” sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Dosljedno je sprovodila strateške razvojne aktivnosti i ostvarivala postavljene održive ambicije. U 2024. godini Grupa očekuje normalizaciju uslova poslovanja i planira ukupan obim poslovanja (čak i uzimajući u obzir efekat ukidanja dopunskog zdravstvenog osiguranja) oko 1,6 milijardi eura, dobit prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura i kombinovani količnik Imovina i Zdravlje oko 95 posto.

Akcenti poslovanja u 2023. i plana za 2024. godinu

U 2023. godini Grupa Triglav je aktivnom implementacijom strateških pravaca povećala ukupan obim poslovanja na 1.780,2 miliona eura (indeks 112). U povoljnim uslovima na finansijskim tržištima ostvarila je dobar rezultat ulaganja i pozitivan drugi sveobuhvatan prinos i uspješno poslovala u oblasti upravljanja imovinom. U dijelu poslovanja osiguranja dobar rezultat ostvaren je u segmentu Život i penzije. Na poslovanje u segmentima Imovina i Zdravlje značajno su uticali jednokratni događaji. To se odrazilo na povećani koeficijent gubitka i, posljedično, kombinovani količnik Imovine i Zdravlja, koji je dostigao 101,6 posto (99,7 posto godinu prije). Poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja iznosio je 21,1 milion eura, a neto prihod nakon oprezivanja Grupe 16,3 miliona eura.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnio: »Prošla godina je bila izuzetno zahtjevna. Prirodne katastrofe su se odrazile na povećanu potrebu za podrškom za naše osiguranike, a iz poslovne perspektive, uzrokovale su istorijski visoke gubitke za Grupu. Osim njih i štetne inflacije, na naše rezultate značajno je uticala i regulacija cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji. Ove godine više ne nudimo ova osiguranja, ali nastavljamo razvijati i plasirati dodatna zdravstvena osiguranja na tržištima Adria regije, jer smatramo da imaju veliki dugoročni potencijal. Na osnovu promijenjenih uslova poslovanja objavili smo procjenu ostvarenja planiranog godišnjeg poslovnog rezultata u toku godine, a ostvareni rezultat je u skladu sa njom. Prošle godine smo dokazali prilagodljivost i otpornost koje nam omogućavaju robustan poslovni model. Zadržali smo svoju finansijsku snagu i vodeću tržišnu poziciju u regionu, povećali obim poslovanja i poslovali profitabilno.«

U 2024. Grupa očekuje normalizaciju uslova poslovanja na način da se to odvija u skladu sa zacrtanom strategijom. U takvoj situaciji, Grupa planira ukupan obim poslovanja od oko 1,6 milijardi eura, poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura i kombinovani količnik Imovine i Zdravlja od oko 95 posto.

Finansijski rezultati u 2023. godini

Grupa Triglav je kapitalno snažna, finansijski stabilna i adekvatno likvidna. Prema nerevidiranim podacima, njena bilansna suma na kraju 2023. godine dostigla je 4.099,0 miliona eura (indeks 108), a ukupna vrijednost kapitala 891,1 miliona (indeks 99). Uz nisko ostvaren neto prihod nakon oporezivanja, neto profitabilnost kapitala iznosila je 1,8 posto (godinu prije -0,7 posto, obračun prema MSRP 17).

Ukupan obim poslovanja Grupe u iznosu od 1.780,2 miliona eura dostigao je rast od 12%, kao i obračunata bruto premija osiguranja, koja predstavlja 93-postotni udio. Na slovenačkom tržištu, gdje je Grupa prikupila 63 posto premije osiguranja Grupe, rast premije iznosio je 9 posto i u skladu je sa tržišnim trendovima. Na ostalim tržištima regije Adria porasla je za 7 posto, a na međunarodnom tržištu, gdje Grupa posluje uglavnom na principu slobodnog protoka usluga i uz aktivno poslovanje reosiguranja, za 28 posto.

Prema nerevidiranim podacima, poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja u 2023. godini iznosio je 21,1 milion eura (prethodna godina -10,0 miliona eura, preračunato prema MSRP 17), detaljnije:

  • Poslovni rezultat od osiguranja iznosio je -9,4 miliona eura (prethodnu godinu -12,6 miliona eura, izračunato prema MSRP 17). U segmentu osiguranja Života i penzija Grupa je ostvarila dobar rezultat u iznosu od 16,7 miliona eura, dok je rezultat segmenta Imovine iznosio 0,8 miliona eura i segmenta Zdravlje -26,8 miliona eura. Prihodi od usluga osiguranja povećali su se za 12 posto na 1.351,2 miliona eura, obračunate štete za 33 posto na 1.021,2 miliona eura, a troškovi za 12 posto na 363,0 miliona eura.

Član uprave Uroš Ivanc je pojasnio: Zbog povećanog obima i intenziteta šteta i regulacije cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja, u 2023. godini bilježimo nizak rezultat iz dijela osiguranja u segmentu Imovina i gubitak u segmentu Zdravlje. Inflatorni pritisci prisutni su drugu godinu zaredom, što je snažno uticalo na kretanje naših troškova i potraživanja. Na njih smo odgovorili mjerama u procesu rješavanja šteta, uz dosljednu racionalizaciju troškova i prilagođavanje politike cijena inflaciji. Ovo posljednje se već dijelom odrazilo na povećanje prihoda od usluga osiguranja, ali će se u potpunosti odraziti u budućim poslovnim periodima.«

  • Poslovni rezultat iz investicionog dijela dostigao je 22,0 miliona eura (godinu prije -14,3 miliona eura, izračun po MSRP 9 i MSRP 17), na šta je uticalo povoljno kretanje na finansijskim tržištima i provođenje zacrtane investicione politike Grupe. Profitabilnost finansijskih ulaganja Grupe Triglav, isključujući ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, iznosila je 1,8% prošle godine, a -0,4% u 2022. godini.

 

  • Poslovni rezultat iz upravljanja imovinom i ostalih neosiguravajućih djelatnosti iznosio je 8,4 miliona eura i uglavnom je rezultat dobrog rezultata iz upravljanja imovinom. Godinu ranije, rezultat je dostigao 16,9 miliona eura (izračunato prema MSRP 17), što je posljedica jednokratnih događaja.

Na prošlogodišnje poslovanje značajno su uticale prirodne katastrofe, koje su Grupi nanijele ogromnu štetu u procijenjenom bruto iznosu od 212 miliona eura. Grupa procjenjuje da je nevrijeme sa gradom i vjetrom u Sloveniji nanijelo 86 miliona eura bruto štete Grupi, a avgustovsko nevrijeme sa poplavama 77 miliona eura. Većina ostalih tržišta Grupe takođe je pogođena prirodnim katasrofama, a najveća šteta nastala je u Hrvatskoj (14 miliona eura) i Srbiji (8 miliona eura). Procijenjene masovne štete od reosiguranja iznosile su 27 miliona eura.

Ostali sveobuhvatni prihod Grupe iznosio je 34,7 miliona eura, dok je godinu ranije bio negativan u iznosu od -50,9 miliona eura. Član uprave Uroš Ivanc je dodao: »Na prošlogodišnji pozitivan drugi sveobuhvatni prinos najviše su uticali povoljni uslovi na finansijskim tržištima i provođenje investicione politike usmjerene na obezbjeđivanje kraćeg prosječnog roka dospijeća dužničkih ulaganja od obaveza. Zbog potonjeg, pozitivna promjena vrijednosti portfelja duga Grupe premašila je promjenu vrijednosti obaveza Grupe.«

U skladu sa investicionim politikama, Grupa Triglav nije značajno promijenila konzervativni sastav i kvalitet portfelja investicija, čija je ukupna vrijednost povećana za 4 posto na 3.398,5 miliona eura. Najveći udio, 54,7 posto ukupnog investicionog portfelja, predstavljaju obveznice na razvijenim tržištima i uglavnom sa visokim kreditnim rejtingom. U portfelju, isključujući ulaganja u korist životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja i finansijska ulaganja iz finansijskih ugovora, njihovo učešće iznosi 84,3 posto. Prošle godine na vrijednost portfelja obveznica i dionica uticala je situacija na financijskim tržištima, diversifikacija ulaganja i djelimična optimizacija adekvatnosti kapitala Grupe. Ulaganja u korist osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja (vrijednost 540,9 miliona eura, indeks 115) uglavnom se sastoje od sredstava uloženih u zajedničke fondove po izboru osiguranika, uglavnom u fondove kojima upravlja društvo Triglav Skladi. Pod uticajem neto priliva i povoljnih tržišnih uslova, ovo je povećalo obim sredstava pod upravljanjem za 22 posto na 1,7 milijardi eura. Grupa Triglav jedna je od vodećih upravitelja imovine u investicijskim fondovima u Sloveniji s tržišnim udjelom od 31 posto.

Krajem prošle godine, investicije Grupe Triglav u održiva ulaganja sa fiksnim prihodom dostigle su 262,5 miliona eura, što je 18 posto više nego godinu prije. Njihov udio u cjelokupnom portfelju obveznica povećan je na 11,1 posto, čime je premašen zacrtani strateški cilj. Osim toga, Grupa Triglav ostvaruje i cilj, da nema ulaganja u svom portfelju emitenata, u kojima najmanje 20 posto proizvodnje električne energije ili prihoda dolazi od uglja (tzv. Coal Exit List).

Poslovanje po segmentima u 2023.

Segment Imovina: Ukupan obim poslovanja segmenta povećan je na 1.237,1 miliona eura (indeks 116), a prihodi od usluga osiguranja na 1.056,2 miliona eura (indeks 114). Zbog povećanog obima masovnih potraživanja i inflatornih pritisaka, obračunata potraživanja dostigla su rast od 41 posto i iznosila su 779,7 miliona eura, dok su troškovi akvizicije i administrativni troškovi, uključujući i nepripisive, povećani za 14 posto na 293,6 miliona eura. Kombinovani količnik segmenta Imovine bio je 99,4 posto. Poslovni rezultat prije oporezivanja segmenta u iznosu od 11,6 miliona eura, najvećim dijelom je ostvaren iz investicionog dijela poslovanja (10,9 miliona eura), i u manjoj mjeri iz dijela osiguranja (0,8 miliona eura).

Segment Život i penzije: Ukupan obim poslovanja povećan je za 8 posto na 290,2 miliona eura. Profitabilnost novih poslova porasla je za 3,2 postotna poena na 14,6 posto, a marža ugovorenih usluga za 30 posto na 221,7 miliona eura. Poslovni rezultat prije oporezivanja segmenta dostigao je 28,1 miliona eura, od čega je 16,7 miliona eura ostvareno od osiguranja, a 11,4 miliona eura iz investicionog dijela.

Segment Zdravlje: Ukupan obim poslovanja segmenta iznosio je 206,7 miliona eura (indeks 101), pri čemu je premija dodatnih osiguranja dostigla visok rast od 38 posto, dok se je premija dopunskog osiguranja smanjila za jedan posto. Obračunate štete su porasle za 17 posto na 215,9 miliona eura, a kombinovani količnik Zdravlje se polugodišnje pogoršao za 12,8 postotnih poena na 112,9 posto. Segment je ostvario negativan poslovni rezultat prije oporezivanja u iznosu od -29,8 miliona eura.

Osiguravajućim društvima, koja se bave dopunskim zdravstvenim osiguranjem u sklopu slovenačkog javnog zdravstvenog sistema (među njima i Grupa Triglav), data je mogućnost mogućeg povrata određenog iznosa zbog regulacije cijene ovog osiguranja uvedene u aprilu prošle godine, izmjenom uredbe Vlade Republike Slovenije s kraja prošle godine. Grupa će u svom ponašanju, kao i uvijek, djelovati u interesu svojih osiguranika, akcionara društva i drugih učesnika.

Segment Upravljanje imovinom i ostale neosiguravajuće djelatnosti: Ukupan obim poslovanja neosiguravajućih društava Grupe dostigao je 46,2 miliona eura (indeks 92), a njegov polugodišnji pad, rezultat je ostvarenih jednokratnih dobiti od prodaje investicionih nekretnina u 2022. godini. Prihodi od upravljanja uzajamnim fondovima i kroz individualno upravljanje porasli su za 6 posto u odnosu na prethodnu godinu na 32,7 miliona eura. Prošle godine ukupan poslovni reztultat segmenta prije oporezivanja porastao je za 8 posto na 11,1 milion eura, od čega je 2,7 miliona eura ostvareno iz investicionog dijela (prethodnu godinu -6,6 miliona eura) i 8,4 miliona eura iz obavljanja djelatnosti neosiguravajućih društava Grupe (prethodna godina 16,9 miliona eura).

Sprovođenje dividendne politike

Zavarovalnica Triglav, matično društvo Grupe Triglav, nastoji da svoje akcije učini profitabilnim, sigurnom i stabilnom investicijom za investitore. Njegova politika dividendi osmišljena je tako da bude atraktivna za akcionare i istovremeno održiva za finansijsku stabilnost, rast i razvoj Grupe. U skladu sa politikom dividendi, učešće konsolidovane neto dobiti prethodne godine, koja je namijenjena za isplatu dividendi, iznosi najmanje 50 odsto, s tim da je sprovođenje politike dividendi podređeno srednjeročno održivom postizanju ciljne adekvatnosti kapitala Grupe Triglav.

Grupa je u 2023. godini sprovodila svoju politiku dividendi kako je navedeno – dividende su akcionarima isplaćene u iznosu od 51 posto konsolidovane neto dobiti za 2022. godinu (iskazano prema tada važećim računovodstvenim standardima), odnosno 2,50 eura bruto po akciji. Ukupni prinos na akciju iznosio je 8 posto, od čega je prinos od dividende bio 7 posto.

Sprovođenje strategije Grupe Triglav

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »U svom poslovanju slijedimo našu misiju stvaranja sigurnije budućnosti za klijente, zaposlene, akcionare i druge naše učesnike.  Klijenti prepoznaju naš trud i, kako pokazuje NPS indikator, njihovo zadovoljstvo nama je na visokom nivou. Na to smo posebno ponosni u ovoj godini, koja je bila zahtjevna zbog značajno povećanog obima rješavanja šteta kao posljedica prirodnih nepogoda, ali i prilagođavanja inflaciji visine premija šteta. Istovremeno, svjesni smo da je naš uspjeh zasnovan na našim saradnicama i saradnicima, pa vodimo računa o našoj posvećenosti, povezanosti i zajedničkoj pripadnosti. Iskreno im se u ime Uprave zahvaljujem na njihovom požrtvovnom radu«

Grupa Triglav teži centralnom strateškom cilju, izuzetnom i jedinstvenom korisničkom iskustvu na sve načine, u svim procesima, sa svim proizvodima i društvima. Svoju transformaciju temelji na jedinstvenom upravljanju korisničkim iskustvom i digitalnom poslovanju. I prošle godine proširila je i dopunila asortiman proizvoda i usluga s ciljem što boljeg prilagođavanja potrebama stranaka i posebnostima pojedinih tržišta Grupe Triglav. Unaprijedila je procese i komunikaciju sa strankama, reorganizirala prodajnu mrežu i provela brojne aktivnosti u sklopu daljnje digitalizacije cijele Grupe i postizanja fleksibilnije organizacijske strukture.

U obje strateške aktivnosti Grupa je ostvarila svoje strateške ambicije održivosti. Podsticala je tranziciju na klimatski neutralnu ekonomiju i ekonomiju otpornu na klimatske promjene. U svom poslovanju prati visoke standarde korporativnog upravljanja i njeguje kulturu različitosti, jednakosti i uključenosti. Grupa je tradicionalno povezana sa društvenim okruženjem i prošle godine je zajedno sa brojnim partnerima još jednom dala doprinos realizaciji brojnih društveno i ekološki odgovornih projekata u sredinama u kojima posluje.

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav u 2023. godini (nerevidirani podaci)

Prezentacija za investitore o nerevidiranim rezultatima Grupe Triglav u 2023. godini dostupna je na web stranici društva https://www.triglav.eu/sl/vlagatelji/aktualno/financna-porocila.

Objašnjenje u vezi sa metodološkim pristupom (MSRP 17): Počevši od 2023. godine, prešli smo na upotrebu računovodstvenih standarda MSRP 9 i MSRP 17, što se ogleda i u promjeni obračuna nekih pokazatelja uspješnosti poslovanja za 2023. godinu. U objelodanjivanju prikazujemo podatke u skladu sa novim standardima i za prethodnu godinu. Prelaskom na MSRP 17 na rezultat utiču, između ostalog, način priznavanja ugovora o osiguranju, upotrijebljena visina prilagođavanja za rizik sa uticajem na gubitak štetnih ugovora, visina rezervisanja za masovne odštetne zahtjeve i pristup koji se koristi u pogledu troškova rješavanja odštetnih zahtjeva. Kategorije prikazuju ukupan obim poslovanja i izračunatu bruto premiju osiguranja kako je definisano prema MSRP 4. Efekti prelaska na korištenje novih standarda biće detaljnije objašnjeni u godišnjem izvještaju Grupe Triglav i matičnog društva za 2023. godinu.

U skladu sa finansijskim kalendarom, objavljivanje Godišnjeg izveštaja Grupe Triglav i njenog matičnog društva za 2023. godinu zakazano je za petak, 29. 3. 2024.

[i] Informacije se zasnivaju na nerevidiranim podacima o poslovanju Grupe Triglav u 2023. godini.. Podaci za 2023. godinu, zajedno sa polugodišnjem poređenjem, prikazani su u skladu sa MSRP 17. Izraženi indeksi ili brojčana poređenja pokazuju poređenje u odnosu na 2022. godinu.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *