Radović: Transformacija IRF-a u razvojnu banku donosi niže kamate

Dodajte komentar

Transformacija Investiciono-razvojnog fonda (IRF) u razvojnu banku će krajnjim korisnicima omogućiti niže kamatne stope, duže rokove dospijeća, korišćenje grant komponenti, smanjene zahtjeve za kolateralom uz snažnije multiplikativne efekte na cjelokupnu privredu i bolju alokaciju razvojnih sredstava, saopštila je u intervjuu Pobjedi izvršna direktorica IRF-a Irena Radović.

Vlada je nedavno usvojila informaciju i podržala opredjeljenje da se IRF transformiše u razvojnu banku. Koje aktivnosti u tom pravcu su do sada realizovane i da li su ispoštovane sve procedure?

RADOVIĆ: Strateški pravac razvoja Crne Gore i snažan fokus na proces EU integracije nameće potrebu daljeg razvoja i snaženja institucija sistema, kao i usklađivanje sa potrebama i najboljim praksama u EU. Institucionalni okvir i razvojni prioriteti snažno se oslanjaju na ulogu državnih razvojnih banaka, kao jedan od najučinkovitijih mehanizama za implementaciju strateških i razvojnih prioriteta država članica EU. Naša saradnja sa ključnim strateškim partnerom Evropskom investicionom bankom i izvršena komparativna analiza postojeće regulative IRF-a kao državne razvojne institucije, sa rješenjima dobrih praksi u Evropskoj uniji, pokazuje da sadašnje rješenje predstavlja limitirajući faktor za dodatno osnaživanje institucije, uvažavajući brojne aspekte, uključujući pristup raspoloživim fondovima i drugim instrumentima podrške konkurentnosti crnogorske privrede.

U prethodnom periodu, u saradnji sa konsultantima angažovanim od strane Evropske investicione banke naš je fokus bio na sagledavanju najboljih praksi i regulatornh, institucionalnih i organizacionih rješenja u državama članicama EU. U tom kontekstu realizovane su i posjete našim bilateralnim partnerima, državnim razvojnim bankama Slovenije i Hrvatske Slovenskoj izvoznoj i razvojnoj banci (SID) i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR). Uvažavajući prethodno, tim sačinj en od predstavnika Ministarstva finansij a, Ministarstva ekonomskog razvoj a i turizma, Ministarstva evropskih poslova i IRF-a, jeblisko sarađivao i sagledavao modalitete transformacije u razvojnu banku, kroz dinamičnu internu komunikaciju, te koordinaciju sa Delegacijom EU u Podgorici, vezano za dostupne TAIEX i tvining modele saradnje sa evropskim partnerima, uključujući i EU Reform Facility instrument.

Kao rezultate prethodno navedenog, Vladaje na sjednici održanoj 6. jula zadužila Ministarstvo finansija da pitanje transformacije IRF-au razvojnu banku uvrsti u Program ekonomskih reformi za period 2024 2026, kao i da formira radnu grupu za koordinaciju procesa transformacije koju će sačinjavati predstavnici Ministarstva finansij a, Ministarstva ekonomskog razvoj a i turizma, Ministarstva evropskih poslova i IRF-a. Na taj način su stvoreni svi neophodni proceduralni preduslovi za otpočinjanje formalnih aktivnosti na procesu transformacije u RBCG, kroz aktivno učešće i strateško upravljanj e procesom od strane Vlade, kao osnivača IRF-a.