Dijelili kredite i otplaćivali kamate i kapom i šakom

Dodajte komentar

Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansije i uslovno na pravilnost poslovanja prošle godine, rezultat je revizije Državne revizorske institucije (DRI) u Regulatomoj agenciji za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN). U ovom periodu izvršna direktorica bila je Milica Knežević, a njena zamjenica Željka Tomić.

Kolegijum kojim je rukovodio predsjedavajući Senatom Nikola N. Kovačević sa senatorom dr Branislavom Radulovićem konstatovao je neusklađenost sa zakonima o unutrašnjim kontrolama, o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, o radu, o javnim nabavkama te više uredbi koje se, između ostalog, odnose nakorišćenje službenih vozila i rješavanje stambenih potreba zaposlenih. Sa ovim izvještajem, osim Vlade, biće upoznat i skupštinski Administrativni i Odbor za ekonomiju.

Dijelili kredite i otplaćivali kamate i kapom i šakom

REGAGEN nije utvrdio poslovne ciljeve, strateške i druge planove, niti zadužio odgovorna lica za unutrašnje kontrole i postupanje u slučaju sumnji na nepravilnosti i prevare unutar agencije. Interna akta su zastarjela i nijesu usklađena sa važećim propisima. Prilikom obračuna zarada zaposlenih sa srednjom školom i bečelora koristili su koeficijente za VII stepen obrazovanja.

Nedostaje i evidencija o prisustvu na posluga nema validnih podataka o broju sati provedenih na radnom mjestu, što je element za obračun zarada. Na uzorku od 17 personalnih dosijeazaposlenih utvrđeno je dau aneksima ugovora o radu, prilikom raspoređivanja na druga radna mjesta, nije utvrđena visina koeficijenta za obračun zarade. Sklopili su ugovor o dj elu za održavanj e higijene, iako je to mjesto predviđeno sistematizacijom.

Krediti

Revizori su utvrdili da je REGAGEN pojedinim zaposlenima istovremeno plaćao kamate za dva stambena kredita kod banaka, te daje više lica dobilo više kredita od agencije po različitim osnovima. Osim toga, plaćali su kamate na kredit koji je jedan od članova odbora podigao u banci, jer mu sredstva koja je od agencije dobio radi poboljšavanja uslova stanovanja nijesu bila dovoljna, što nije predviđeno internim aktima. Pravilnikom nije definisana mogućnost dodjele novog stambenog kredita zaposlenom prije nego otplati prethodni, niti protok vremena nakon kojegbi ovo pravo mogao ponovo ostvariti.

U glavnoj knjizi nije iskazan neraspoređeni dobitak od 10,8 hiljada eura, autvrđenjei veći broj storniranjai preknjižavanja, što j e posij edica evidentiranj a transakcija na pogrešnim kontima. Nedostaju interne procedure za utvrđivanj e odloženih prihoda, kao i njihovoggodišnjegiznosa, na osnovu kojegbi se evidentirali. Utvrđeno je da su nalozi za upotrebu službenih vozila i potrošnjugorivaizdavanijednom zaposlenom za više vozila sa podacima za više godina, te da su ih popunjavali korisnici.

Preporučeno je i da se preispita da li je potrebno da imaju račune kod tri banke, preko kojih nije bilo transakcija. Nalozi za putne troškove nijesu podnošeni u utvrđenom roku, dok u izvještaju o javnim nabavkama nijesu iskazane nabavke za internet, fiksnu i mobilnu telefoniju ukupne vrij ednosti 17 hilj ada eura. Ugovorom za nabavku avio karata i goriva nije bio definisan ugovoreni rok, pa je REGAGEN, nakon isteka godine od zaključenjaugovora, aneksima definisao nove rokove, čime je prekršen pravilnik. DRI je dala preporuku i Administrativnom odboru Skupštine da donosi rj ešenj e o zaradi predsj ednika i članova odbora REGAGEN-a, imajući u vidu da su njihove plate obračunate po koeficijentima REGAGEN-a, iako zakon propisuje da ta rj ešenj a donosi organ koji ih je izabrao.

Finansije

REGAGEN je tokom 2021. godine od izdavanja i korišćenja licenci prihodovao 1,25 miliona eura, od refundacija 36,7 hiljada, od ostalih finansijskih ulaganja i prihoda iz poslovanja 1,2 hiljade eura. U strukturi troškova 62,9 odsto su plate, na šta je, sa porezima i doprinosima, prošle godine potrošeno 912,2 hiljade eura.

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *