Ko i zašto podmeće i ruši najvećeg poslodavca u Crnoj Gori?!

Dodajte komentar

Kome je u interesu da sruši kompaniju koja je stvarana gotovo tri decenije?

Poštovani potrošači, poslovni partneri, cijenjeni građani Crne Gore, zbog dugogodišnjeg povjerenja koje nam ukazujete, smatramo da je naša obaveza da vam se obratimo, stavljajući na uvid nepobitne činjenice i na taj način pružimo na uvid jasnu sliku i pravilno informišemo javnost. Pitamo se koji su to dublji interesi kojima su motivisani oni koji sve intezivnije šire neistine i dovode javnost u zabludu, očigledno pokušavajući da sruše najveći privatni poslovni sistem u Crnoj Gori.

REFERENCE

Kompanija VOLI je u vlasništvu Dragana Bokana i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ta činjenica, onom ko poznaje osnovne mehanizme analize i preciznih kontrola poslovnih tokova dovoljno govori. Model funkcionisanja VOLIja kroz praćenje standarda evropske institucije ovog nivoa, prepoznaju i priznaju sve evropske finansijske institucije i poslovni sistemi.

VOLI u prosjeku zapošljava 2350 radnika, a u ovoj godini taj broj će dostići cifru od 2550 radnika svih profila.

Prema podacima iz statističkog aneksa godišnjih finansijskih izvještaja, najveće prosječne zarade u branši u 2020. godini bez poreza i doprinosa bilježi VOLI. Kompanija svojim zaposlenima pruža stabilnost redovnih primanja, mogućnost ostvarivanja kredita kojim rješavaju svoje stambeno pitanje i daje mogućnost usavršavanja i napredovanja u modernom i dinamičnom radnom ambijentu.

Godišnji budžet za zarade zaposlenih u kompaniji VOLI iznosi 20 miliona eura.

VOLI nastavlja da uvećava svoj tim, zapošljava nove radnike i povećava lične dohotke zaposlenih. VOLI će biti posvećen realizaciji programa “Evropa sad” i januarska zarada će biti obračunata u skladu sa tim programom.

VOLIjevi poslovni ciljevi su usmjereni prema jačanju privrede, jačanju crnogorske ekonomije i nesporno je da VOLI predstavlja privredni subjekat čije zakonito, stabilno i transparentno poslovanje daje snažan impuls i podršku kompletnoj crnogorskoj ekonomiji.

Podatke o porezima u prethodnih pet godina možete vidjeti u tabeli koja slijedi

Pozitivan uticaj kompanije VOLI se sagledava kroz širu sliku.

VOLI u Logističko otkupno distributivnom centru vrši otkup i dalji plasman poljoprivrednih proizvoda i ostvaruje saradnju sa 650 domaćih poljoprivrednih proizvođača, koji svoju proizvodnju vežu za VOLI. U 2021. godini otkupljeno je 7,819 tona domaćih proljoprivrednih proizvoda, čija je nabavna vrijednost preko 5,000,000€.

Kada su u pitanju domaći poizvodi iz ostalih prehrambenih kategorija, VOLI je kao lanac koji je posebno fokusiran na podršku domaćoj poizvodnji 2020.godine otkupio robe u nabavnoj vrijednosti od 27,061,642.00 €, a 2021.godine 30,723,313.00 €, što predstavlja rast od 13.5%.

VOLI je pokrenuo poljoprivrednu proizvodnju u ulcinjskoj opštini (Šas), plantažu voća i povrća, koja se prostire na skoro 70 hektara, na zemljištu koje prethodno nije obrađivano više decenija, tako da je VOLI najveći poljoprivredni proizvođač u Crnoj Gori, koji pri tom vodi računa o većini manjih poljoprivrednih proizvođača iz okruženja otkupljujući im cjelokupnu proizvodnju.

PROCEDURA NABAVKE JUŽNOG VOĆA – BANANA

Imajući u vidu da se od strane nekompententnih lica, zlonamjernih političara i pojedinih medija u javnosti i dalje neistinito i netačno prezentuju detalji cjelokupnog procesa uvoza, VOLI želi da ukaže na kompletan postupak nabavke konkretnog artikla tj. banana, a koje se, kako se i iz inostranih medija očigledno može zaključiti najčešće u cijelom svijetu koriste za zloupotrebu kroz ilegalni transport nezakonite robe.

VOLI se ne bavi nabavkom i transportom banana iz Južne Amerike za Crnu Goru, već ih kupuje od renomiranog globalnog distributera koji vrši kompletnu organizaciju utovara, transporta i kompletene logistike unutar luke Bar, te VOLI u skladu sa tim NEMA I NE MOŽE IMATI NIKAKVU DIREKTNU KOMUNIKACIJU SA PRIMARNIM IZVOZNICIMA IZ JUŽNE AMERIKE.

Roba (radi se o cca 70 kontejnera na nedjeljnom nivou) koja je namijenjena za Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju i druge zemlje stiže kontejnerima u luku Bar.

KOJI KONTEJNER ĆE BITI ODREĐEN ZA VOLI, NIKO IZ VOLIJA NE ZNA, NITI VOLI I NJEGOVA OVLAŠĆENA LICA ODREĐUJU KOJI TAČNO KONTEJNER ĆE SE DOPREMITI ZA VOLI.

VOLI NE VRŠI NI TRANSPORT ROBE OD LUKE BAR DO LDC VOLI, NITI SE TO VRŠI VOZILIMA U VLASNIŠTVU KOMPANIJE.

Transport od Bara do Podgorice, do prijemne rampe Logističkog centra vrše prevoznici koji su specijalizovani za transport kontejnera, a ne VOLIjevi kamioni kao što se manipulisalo u javnosti. Prvi susret sa robom – bananama VOLI ima pri istovaru u Logističkom centru. Istovar vrše magacinski radnici, u prisustvu tehnologa, taj tim čini između 8-10 zaposlenih i tom prilikom se vrši kontrola pošiljke.

VOLI NEMA NIKAKVOG DODIRA SA ROBOM OD POČETNE TAČKE U JUŽNOJ AMERICI, TRANSPORTA I PRIJEMA U LUKU BAR, CARINJENJA I ŠPEDICIJE DO MOMENTA PREUZIMANJA U LOGISTIČKOM CENTRU, KADA SE ROBA I KONTROLIŠE.

Kada je u pitanju sporna pošiljka, prilikom istovara robe, shodno redovnoj proceduri, VOLIjevi radnici zaduženi za prijem robe su obavili redovan pregled pošiljke banana, koja je stigla iz luke Bar, vozilom prevoznika, a kojeg nismo ni birali ni angažovali. Zaposleni magacioneri u VOLIjevom logističkom centru, u prisustvu tehnologa su odmah uočili da se u određenom broju paketa ne nalazi samo naručena roba, nego i nepoznata supstanca.

RADNICI SU ODMAH OBAVIJESTILI PRETPOSTAVLJENE U UPRAVI VOLIJA, A UPRAVA VOLIJA JE U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU PRIJAVILA POLICIJI PRISUSTVO NEPOZNATE SUPSTANCE.

Nepoznata supstanca:

  • NIJE UŠLA U MAGACIN VOLIJEVOG LOGISTIČKOG CENTRA,
  • NIJE SKLADIŠTENA U VOLIJEVOM MAGACINU – KOMORAMA JE ODMAH NAKON PRONALASKA NA SAMOJ RAMPI ZA PRIJEM PRIJAVLJENA POLICIJI

VOLIjeve procedure koje su uspostavljene u cilju zaštite od ovakvih zloupotreba, u potpunosti su ispoštovane od strane zaposlenih, koji su u skladu sa tim adekvatno nagrađeni od strane kompanije.

UPRAVO PRAVILNA KONTROLA I REAKCIJA SU POTVRDA DA VOLI RADI KAKO TREBA

Policija je odmah reagovala i uviđaj je izvršen u prisustvu odgovornih lica i pravnih zastupnika VOLIja.

Za sve navedeno VOLI posjeduje i video zapis sa nadzornih kamera, a sve je stavljeno na uvid nadležnim organima.

2018. GODINA KAO OPOMENA

Opomena – šta može da se desi i šta smo preduzimali i šta preduzimamo kao preventivu od 2018. godine

2018. godine, prvi put je VOLI postao duboko svjestan velike i otvorene mogućnosti zloupotrebe pošiljki. Tada se VOLI susreo sa ogromnim medijskim napadima, nakon što su carinici pronašli kokain u termokingu tj. rashladnom sistemu koji se nalazio van kontejnera, a koji je bio u luci Bar.

Kako bi se djelovalo preventivno, nakon ovog događaja, VOLI se kontinuirano obraćao od 2018. godine svim nadležnim organima tj. Tužilaštvu, Upravi carina, (kasnije Upravi prihoda i carina), Upravi policije, kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, sa zahtjevom da se prekontroliše svaki kontejner u luci Bar čiji je krajnji kupac VOLI, kao lider u distribuciji banana u Crnoj Gori, a zbog postojanja visokog rizika da se u pošiljkama robe, može naći nezakonita roba.

Imajući u vidu da je VOLI dominantan snabdjevač crnogorskog tržišta bananama, prisutan je ozbiljan rizik da se nezakonita roba može naći u pošiljkama koje krijumčari napuste, a koja redovnim transportnim kanalima može stići kao dio tereta koji se naknadno odredi za VOLI.

Dana 20.06.2018. godine VOLI se obratio Vrhovnom državnom tužiocu, sa zahtjevom za preduzimanje radnji kojim bi se utvrdile sve relevantne činjenice.

VOLI je 2021. godine preduzeo još jedan dodatan korak u cilju preduprijeđivanja zloupotrebe pošiljki, te je najavljivao pismenim putem Upravi policije i njenoj nadležnoj organizacionoj jedinici, Upravi prihoda i carina, Slobodnoj zoni Luke Bar, i Carinarnici PJ Podgorica, sa zahtjevom da se dodatno izvrši skeniranje robe o trošku VOLIja, kako bi se umanjio rizik da nezakonita roba završi u pošiljkama poručene količine banana u Logističkom centru, a napuštena od strane krijumčara.

Menadžment VOLIja se obraćao Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, čak insistirajući da donira dodatnu opremu koja bi se koristila za identifikaciju nezakonite robe, a u cilju prevencije da nezakonita roba završi u skladištima kupaca.

Menadžment VOLIja je zahtijevao i od nadležnih organa da se postave jasne i precizne procedure kako ne bi u slučajevima pronalaska robe ni na koji način odgovarali za nešto sa čim VOLI apsolutno nema niti posredno niti neposredno nikakve veze.

Na taj način VOLI je zahtijevao da nadležni državni organi obezbijede sigurnu proceduru za distribuciju ovih proizvoda i tražena je zaštita od zloupotrebe pošiljki iz inostranstva, za robu koja se poručuje za dalju prodaju. Za sve ovo VOLI ima materijalne dokaze.

VOLI je insistirao da svaka pojedinačna pošiljka bude pregledana u prisustvu policijskih i carinskih službenika, prilikom prijema i istovara.

S tim u vezi u prilogu slijedi spisak podnesnih zahtjeva za preduzimanje radnji od strane nadležnih državnih organa

Kada je u pitanju sporna pošiljka, VOLI je nakon informacije o najavi kontejnera od strane špeditera uradio sledeće:

– 11.01.2022. podnio Upravi prihoda i carina PJ Carinarnica Podgorica- Zahtjev za dodatno skeniranje robe

– 11.01.2022. podnio Upravi policije, Centar bezbjednosti Podgorica – Zahtjev za dodatnu kontrolu i preduzimanje radnji od strane službenika Centra bezbjednosti Podgorica povodom uvoza/kupovine robe

– 11.01.2022. podnio Upravi prihoda i carina Crne Gore Zahtjev za preduzimanje radnji od strane Uprave prihoda i carina povodom uvoza/kupovine robe

Nakon pronalaženja sporne pošiljke VOLI je preduzeo sledeće radnje:

12.01.2022. podnio Upravi prihoda i carina PJ Carinarnica Podgorica Zahtjev za dodatno skeniranje robe

12.01.2022. podnio Upravi policije, Centar bezbjednosti Podgorica Zahtjev za dodatnu kontrolu i preduzimanje radnji od strane službenika Centra bezbjednosti Podgorica povodom uvoza/kupovine robe

12.01.2022. podnio Upravi prihoda i carina Crne Gore – Zahtjev za preduzimanje radnji od strane Uprave prihoda i carina povodom uvoza/kupovine robe

17.01.2022. je podnio Upravi policije – Centar bezbjednosti Podgorica dopunu Zahtjeva za dodatnu kontrolu i preduzimanje radnji od strane službenika Centra bezbjednosti Podgorica povodom uvoza/kupovine robe

Na naš zahtjev istovaru 18.01.2022. prisustvovali su službenici Uprave policije

17.01.2022. je podnio Upravi prihoda i carina Crne Gore Dopunu – Zahtjeva za preduzimanje radnji od strane Uprave prihoda i carina povodom uvoza/kupovine robe

Na naš zahtjev istovaru 18.01.2022. prisustvovali su službenici Uprave prihoda i carina

17.01.2022. je podnio Upravi prihoda i carina PJ Carinarnica Podgorica- DopunaZahtjev za dodatnu kontrolu i preduzimanje radnji od strane službenika Centra bezbjednosti Podgorica povodom uvoza/kupovine robe

20.01.2022. je podnio Vladi Crne Gore Inicijativu za održavanje sastanka

20.01.2022. je podnio Ministarstvu unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore inicijativu za održavanje sastanka

20.01.2022. je podnio Upravi policije Crne Gore inicijativu za održavanje sastanka

20.01.2022 je podnio. Upravi prihoda i carina inicijativu za održavanje sastanka

VOLI će nastaviti da unapređuje saradnju sa nadležnim organima i precizno, detaljno i blagovremeno ih i u buduće informisati o svim aktivnostima u vezi sa prijemom robe sa dalekih destinacija.

AMBIJENT POSLOVANJA ILI NJEGOVO RUŠENJE

Situacija u kojoj se VOLI našao kod evidentnih pokušaja rušenja kompanije, stvara klimu nesigurnosti za sve privrednike. Ovog puta na meti se našao VOLI, pa se nameće pitanje šta mogu očekivati i ostali crnogorski privredni subjekti. VOLI se ugrožava bez zakonske utemeljenosti i uz politički senzacionalizam, što ozbiljno urušava višedecenijski ugled i brend.

Od svog osnivanja, VOLI konstantno ulaže i vezuje sve svoje investicije i razvojne planove za Crnu Goru.

VOLI ne investira van Crne Gore. Od 1995. godine stvaramo sve bolji i stabilniji poslovni sistem i ambijent i sigurno radno okruženje za dobrobit zaposlenih u VOLIju, investira, redovno izmiruje sve svoje obaveze prema Državi, društveno je odgovorna kompanija, implementira evropske standarde u poslovanju, pa očigledno ovaj pokušaj rušenja VOLIja šalje veoma uznemirujuću poruku privrednom sektoru Crne Gore i potencijalnim investitorima. Volijeve investicije u Crnoj Gori prelaze cifru od preko 160 miliona eura.

Ko i zašto to želi i zbog čega mu je potrebno da sruši stabilan sistem, koji predstavlja oslonac za više hiljada porodica, i zbog čega umjesto da razvija poslovni ambijent kao okvir za neometano funkcionisanje, svjesno isti urušava, pitanje je koje izaziva zabrinutost!!!

Vrlo je upitno, kakva je suštinska namjera onih koji treba da jačaju poslovni ambijent shodno svojoj funkciji i čija je to obaveza.

Postavlja se pitanje i zašto se propuštaju otkrivene pošiljke iz luke Bar i time nanosi šteta crnogorskoj ekonomiji. VOLI smatra da mu je dugoročno narušen ugled propuštanjem skeniranog kontejnera za koji su carinski službenici već utvrdili da je kontaminiran i isti nije trebalo da završi u LDC VOLI, bez obzira što su radnici VOLIja to otkrili, a uprava kompanije prijavila Policiji.

Kakav se ovakvim djelovanjem pravi ambijent na crnogorskom tržištu, najbolje govori činjenica da je naš renomirani dobavjač D.O.O. Rastoder morao zbog problema sa kontrolom pošiljki napustiti crnogorsku luku Bar i svoje poslovanje usmjeriti na ostale jadranske luke, što će nedvosmisleno dovesti do povećanja cijena od najmanje 15% i ostaviti bez određenog posla špeditere i transportne kompanije koje su vezane za luku Bar.

Voli PR
foto: Voli

PRAVNI KORACI

VOLI će preduzeti sve zakonom propisana sredstva u cilju svoje zaštite

VOLI i njegovi vlasnici će preduzeti sve zakonom propisane i predviđene korake i sredstva za zaštitu svojih interesa, zaštitu poslovnog ugleda i tražiti nadoknadu štete, o čemu će crnogorska javnost biti blagovremeno informisana.

Pored toga VOLI će i dalje raditi na unapređenju svojih procedura i u okviru svojih ovlašćenja i mogućnosti povećavati bezbjednost svih pošiljki, a sporni događjaji neće onemogućiti VOLI da dalje unapređuje crnogorski poslovni ambijent.

Naš cilj je da i dalje legalno poslujemo kao i da nam isto bude omogućeno, a u skladu sa zakonskim normama i jasnim procedurama.

Voli PR
foto: Voli

ZAKLJUČAK

Kome je i zašto u interesu da sruši kompaniju VOLI kao najvećeg poslodavca u Crnoj Gori…?

Čiji se interes krije iza svega i kome ide u prilog da sruši najveći domaći privatni sistem…?

Nadamo se da će vrijeme koje je pred nama pokazati koje su to društvene strukture i konkretne osobe koje imaju takve namjere i da će protiv istih u skladu sa zakonom državni organi preduzeti propisane mjere!!!

Molimo nadležne institucije sistema, Ministarstvo ekonomije, Upravu prihoda i carina, Upravu policije, Slobodnu zonu luke Bar i sva privredna udruženja da se odazovu našim pozivima i reaguju, da se što prije obezbijedi sigurnost i nesmetano obavljanje djelatnosti trgovine u Crnoj Gori, što sada nije slučaj.

Rizik poslovanja i dalje ostaje…

(PROMO)

TAGOVI: ,
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *