Završena rasprava o izmjenama zakona o platnom prometu: Stvaraju uslove za nove igrače

Dodajte komentar

Tokom javne rasprave o izmjenama zakona o platnom prometu uvažena je primjedba Udruženja banaka i Mastercard Europe S.A. i Američke privredne komore u Crnoj Gori da se umjesto jedne za dvije godine od stupanja na snagu zakona odloži primjena odredbi koje zahtijevaju donošenje podzakonskih akata. To je, između ostalog, navedeno u izvještaju sa javne rasprave koja je završena sredinom proteklog mjeseca. Primjedbe i sugestije dostavili su još Erste banka i NLB.

U novom zakonskom tekstu ima niz novina koje su usklađene sa najnovijom evropskom praksom i koje će, kako je ocijenjeno, stvoriti uslove za inovacije i konkurenciju, sigurnija plaćanja, povećanu zaštitu potrošača, a uvode se i „novi igrači“ na tržište platnih usluga.

Računi

Zakonom se propisuje obaveza banaka i drugih kreditnih institucija da platnim i institucijama za elektronski novac, na njihov zahtjev, otvore i vode transakcione račune i pružaju usluge povezane sa tim računima na objektivan, nediskriminatoran i srazmjeran način i u obimu koji ovim subjektima omogućava pružanje platnih usluga na nesmetan i efikasan način.

– Banka i druga kreditna institucija može, izuzetno, da odbije da otvori račune kada ocijeni da za to postoje posebno opravdani razlozi, o čemu je dužna da Centralnoj banci dostavi obavještenje sa obrazloženjem. Na ovaj način se sprečava diskriminatorno postupanje banaka, odnosno drugih kreditnih institucija prema drugim pružaocima platnih usluga- objašnjeno je u zakonskom tekstu.

Jedna od novina odnosi se i na usluge preračunavanja valute.

– Da bi se obezbijedila primjena ove norme predlaže se brisanje odredbe kojom je propisano da platilac mora dati saglasnost na uslove preračunavanja valute na osnovu informacija o naknadama i kursu koji će se primijeniti prilikom preračunavanja valuta – navodi se u obrazloženju.

Takođe se obezbjeđuje i veći nivo zaštite potrošača. I obavezuju banke da na zahtjev dostave informacije o pojedinačnoj platnoj transakciji u papirnoj formi ili na drugom trajnom mediju najmanje jednom mjesečno bez naknade. Trenutno banke dostavljaju klijentima izvještaje i stanja pojedinačno za svaki račun za plaćanje, u nestandardizovanim formatima kroz niz alata i rješenja.

– Korisniku platnih usluga se ne omogućava da u svakom trenutku ima sveobuhvatan pregled svog finansijskog stanja sa svih računa koje može imati kod više pružalaca platnih usluga. Takođe, korisniku platnih usluga ne omogućava se da odluči gdje i pod kojim uslovima želi da pristupi svojim finansijskim podacima i da na osnovu konsolidovanih podataka odluči kako da vodi svoje finansije. Stoga se, uvođenjem nove usluge pružanja informacija o računu, omogućava da imaju sveobuhvatni pregled svih informacija vezanih za sve račune za plaćanje koje posjeduju – ističe se u pojašnjenjima zakonskog prijedloga.

Zloupotrebe

Korisnik platnih usluga kod koga je došlo do krađe, gubitka ili zloupotrebe platnog instrumenta, odnosno njegovog neovlašćenog korišćenja je dužan da, odmah po saznanju, obavijesti pružaoca i to bez naknade – s tim da mu onaj koji pruža uslugu može naplatiti samo troškove zamjene izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta.

Izmjenama je propisana odgovornost platioca za neautorizovane platne transakcije.

– Propisana je vrlo ograničena odgovornost platioca za izvršavanje neautorizovanih platnih transakcija koje su nastale kao posljedica korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta ili njegove zloupotrebe. Prema predloženom rješenju platilac može biti obavezan da snosi gubitke povezane sa tim neautorizovanim platnim transakcijama najviše do 50 eura – navedeno je u obrazloženju zakonskog teksta.

Nije, međutim, on dužan da snosi gubitke ni do 50 eura u slučajevima ako: gubitak, krađu ili zloupotrebu platnog instrumenta platilac nije mogao otkriti prije izvršavanja neautorizovane platne transakcije, ako je ona posljedica radnje ili propusta zaposlenog agenta ili ogranka pružaoca platnih usluga ili lica kojem su aktivnosti pružaoca platnih usluga eksternalizovane. Ako pružalac nije obezbijedio sredstva za dostavu obavještenja o gubitku, krađi ili zloupotrebi platnog instrumenta… navodi se, između ostalog, u objašnjenju izmjena.

Izvor: Pobjeda

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *