Ministarstvo ne da dozvolu za dogradnju Delte

Dodajte komentar

Ministarstvo održivog razvoja  i turizma (MORT) nije dalo dozvolu Glavnom gradu da na javnu raspravu stavi Nacrt urbanističkog projekta (UP) “Marko Radović” kojim je predviđena dogradnja tržnog centra “Delta siti”, već je  naložilo da se preispita Odluka o donošenju ovog planskog dokumenta.

Odluku o izradi izmjena i dopuna UP-a  “Marko Radović” donio je gradonačelnik Slavoljub Stijepović 9. maja 2016.godine,  a godinu dana kasnije -14. novembra 2017. je donio i Odluku o njenoj izmjeni, jer MORT nije odobrio prvu verziju plana.

Zahtjev za izradu UP-a je 2016. godine podnijela kompanija “Delta M CG”, koja je navela da planira da proširi kapacitete tržnog centra “Delta city”, “zbog povećanog obima posla i izuzetne posjećenosti”.

Nacrtom UP-a obuhvaćen je kompleks od oko 5,85 hektara, koji se nalazi na dvije urbanističke parcele – UP1, na kojoj se nalazi TC “Delta siti” i UP 2 na kojoj je smješten TC “City mall”.

Dokumentom je predviđena  dogradnja Delte u dijelu prvog sprata, dok je postojeći otvoreni parking planiran za natkrivanje. U dijelu sadašnjeg prizemlja planiraju se dvije etaže parkinga (na prizemlju i mezaninu). U okviru UP 1 se nalazi i postojeća garaža koja je planirana za nadogradnju za još dvije etaže, dok se u okviru iste UP zadržava otvoreni parking sa 61 mjestom.

Glavni grad je izradu UP-a povjerio planerskoj kući “Urbi.pro”, koja je taj posao završila u oktobru prošle godine.

U izvještaju stručnjaka koji su radili reviziju UP-a, navodi se da plansko rješenje nije u skladu sa Prostorno-urbanističkim planom Podgorice (PUP) i da će sa povećanjem kapaciteta parkiranja, nivo usluge postojećih saobraćajnica biti ugrožen do nivoa zagušenja.

U izvještaju inženjerke arhitekture Jadranke Popović, koja je pored još šest članova, bila članica Savjeta za reviziju UP-a, koje je odredio ministar održivog razvoja Pavle Radulović, navodi se da plansko rješenje nije u skladu sa PUP-om i da treba preispitati donošenje Odluke o izradi UP-a  “Marko Radović”.

PUP-om je, kako je ocijenila Popovićeva, navedeno da “sadašnje površine i raspored trgovina u Glavnom gradu zadovoljavaju potrebe stanovništva u narednom periodu, te da je nove površine za trgovinsku djelatnost potrebno tražiti u rekonstrukciji starih ili neadekvatno korišćenih objekata i u uređenju prizemnih i podzemnih etaža stambenih objekata u užem području grada”.

“Zahvat planskog dokumenta, koji se radi za dva objekta, ne pruža mogućnost analize i potrebe izgradnje novih kapaciteta, ukoliko se ta analiza ne uradi za širi prostor i sve kontaktne zone koje se opslužuju ovim djelatnostima, samim tim što su i kontaktnim zonama planirani i dijelom realizovani sadržaji centralnih djelatnosti – poslovanje, trgovina i slično”, ističe Popovićeva.

Ona je, između ostalog, navela da u zahvatu planskog dokumenta nema prostornih mogućnosti za formiranje zelenih površina koje priliče ovakvoj lokaciji i sadržajima.

Članica Savjeta,  inženjerka građevine Biljana Ivanović,  navela je da planirano stanje ugrožava ionako smanjen potrebni nivo usluge za rang saobraćajnice, kakav je magistralni, odnosno, Cetinjski put.

Ona je istakla da će sa povećanjem kapaciteta parkiranja, nivo usluge postojećih saobraćajnica biti ugrožen do nivoa zagušenja, što se naročito odnosi na bulevar, koji pored toga što je gradska saobraćajnica, predstavlja i dio magistralne putne mreže.

Područje koje obuhvata UP, ograničeno je sa sjeverne strane Cetinjskim putem. Istočnu granicu predstavlja Ulica Marka Radovića, dok je na jugu granica Ulica Arsenija Boljevića. Na zapadu se granica poklapa sa granicom izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “1. maj – dio”.

Članica Savjeta, inženjerka pejzažne arhitekture Vesna Jovović,  takođe je saglasna da treba preispitati Odluku o donošenju UP-a, “kako bi se na navedenom prostoru sačuvao urbanistički sklad”.
“Planiranom dogradnjom na UP 1 moglo bi doći do ‘zagušenja’ prostora. Takođe, planiranom dogradnjom objekata na UP 1, usljed dispozicije i dužine fronta prema Bulevaru, stvoriće se ‘bedem’ u dužini od oko 250 metara”, istakla je Jovovićeva.

Moguće povezivanje Delta sitija i Siti mola “toplom vezom”

Ukoliko vlasnici tržnog centra Delta i Siti mol daju saglasnost, moguće je povezivanje tih objekata “toplom vezom”, radi lakše komunikacije pješaka, a isto će biti predviđeno i projektnom dokumentacijom.

To se navodi u mišljenju generalne direktorke Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu Olivere Brajović.

“Predlažemo da se…kroz koncept organizacije prostora bliže definišu svaka namjena površina pojedinačno i obrazloži koji sadržaji se mogu planirati u okviru istih. Rješenje se bazira na sagledavanju prostornih mogućnosti postojeće izgrađene sredine bez mogućnosti velikih intervencija, gdje se ugostiteljstvo nameće kao potreba i neminovnost u formiranju kvalitetne gradske zone”, navodi Brajović.

Vijesti online

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *