Razmišljate li već o finansijskim izvještajima? Rok je 31.mart!

Dodajte komentar

Pripremajte se na vrijeme, rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja je 31. mart

Zakonom o računovodstvu („Sl. list CG“, br. 52/16) u članu 38 stav 1 tačka 3) propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 16.500 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako ne dostavi Poreskoj upravi finansijske izvještaje do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Za ovaj prekršaj kazniće se se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50 eura do 2.000 eura.