Razmišljate li već o finansijskim izvještajima? Rok je 31.mart!

Dodajte komentar

Pripremajte se na vrijeme, rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja je 31. mart

Zakonom o računovodstvu („Sl. list CG“, br. 52/16) u članu 38 stav 1 tačka 3) propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 16.500 eura kazniti za prekršaj pravno lice, ako ne dostavi Poreskoj upravi finansijske izvještaje do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Za ovaj prekršaj kazniće se se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50 eura do 2.000 eura.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.list CG“, broj 55/16 ) koji je u primjeni od 1. januara 2017. godine, propisana je obaveza dostavljanja prijava poreza na dobit elektronskim putem.

Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit, osim pravnih lica koja se nalaze u postupku za prestanak registracije, dužni su prijavu poreza na dobit dostaviti isključivo putem Portala PU, koristeći napredni digitalni sertifikat izdat od Pošte  Crne Gore.

Važeći propisi ne isključuju mogućnost izmjene finansijskih iskaza zbog naknadno utvrđenih nepravilnosti prilikom prvobitnog sačinjavanja istih. Ukoliko izmjena finansijskih iskaza ima uticaja i na rezultat poslovanja potrebno je i izmijeniti prijavu poreza na dobit za tu poslovnu godinu i elektronskim putem dostaviti Poreskoj upravi i izmijenjene finansijske iskaze i izmijenjenu prijavu poreza na dobit.

Zakon o računovodstvu, kao i Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Sl.list RCG”, br. 65/01…80/04 i “Sl.list CG”, br. 40/08…55/16) ne propisuju rokove za podnošenje izmijenjenih finansijskih iskaza, pa usljed toga ne sadrže ni kaznene odredbe za eventualno kašnjenje prilikom podnošenja izmijenjenih finansijskih iskaza.

Kako izrada godišnjih finansijskih izvještaja zahtijeva određeno vrijeme, naš savjet je da sa pripremama za njihovu izradu počnete na vrijeme.

Izvor: Konto’s

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *