ERSTE blog: Šta sve treba da znate o kamatnim stopama

Dodajte komentar

Autor: Kristina Bukilić, izvor: Erste banka

Da li znate kako izabrati povoljniju kamatnu stopu? Da li znate šta promjena kamatne stope znači za vaš kredit? Da li ste ikada bili u nedoumici kako se obračunavaju kamate na kredite ili depozite?

U nastavku posta ću ukratko i jednostavno objasniti način iskazivanja kamatne stope, vrste kamatne stope kao i metode obračuna kamate.

Kamata je cijena koja se plaća za korišćenje sredstava banke. Ukoliko je izražena u procentima govorimo o kamatnojstopi.

Način iskazivanja kamatne stope: nominalna i efektivna

Kamatna stopa se može iskazati kao nominalna (NKS) i efektivna (EKS). Potrebno je da razumijete ove stope kada se dogovarate o ugovoru za kredit ili depozit s bankom ili drugom finansijskom institucijom, posebno jer je efektivna kamatna stopa pokazatelj koji najbolje objašnjava stvarne troškove kredita ili stvarni povraćaj na depozit.

er

Nominalna kamatna stopa (NKS) je stopa koju banka navodi kao kamatnu stopu u ugovoru, a po kojoj obračunava kamatu na glavnicu.

EKS je važna jer vam omogućava da procijenite i lako uporedite troškove sličnih proizvoda među bankama ili da uporedite troškove ili povrate među proizvodima koji imaju različitu strukturu naknada i druge uslove.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je trošak kredita ili povraćaj na depozit nakon što se svi troškovi i naknade vezane za kredit ili depozit uključe u kalkulaciju kamatne stope. Ona uključuje NKS, vremenski raspored kamatnih plaćanja (npr. mjesečno, godišnje), trošak naknade za obradu kredita, novčanu zalogu za kredit, kao i sve predvidive buduće troškove, naknade i promjene u cijeni koje se moraju platiti tokom trajanja ugovora.

EKS je važna jer vam omogućava da procijenite i lako uporedite troškove sličnih proizvoda među bankama ili da uporedite troškove ili povrate među proizvodima koji imaju različitu strukturu naknada i druge uslove. Na primjer, možete uporediti efektivne troškove na kredit koji ima nominalnu kamatnu stopu od 10% i nema naknada, s kreditom koji ima nominalnu kamatnu stopu od 9% ali ima naknadu za obradu kredita od 2%. Kredit sa većom nominalnom kamatnom stopom može imati manju efektivnu stopu, što znaći da će vas sveukupno manje koštati.

Banka je dužna da vas informiše o efektivnoj kamatnoj stopi u pisanom obliku, prije primanja zahtjeva za odobrenje kredita, kao i prije zaključenja ugovora o kreditu, odnosno ugovora o depozitu.

Vrste kamatnih stopa: fiksna i promjenjiva

Banke mogu ugovarati fiksne ili promjenjive kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa označava stopu koja je nepromjenjiva kroz cijelo vrijeme trajanja kredita.

Promjenjiva kamatna stopa je ona čija je visina podložna izmjenama tokom trajanja kredita i može biti:

Administrativna kamatna stopa – kamatna stopa čija je visina podložna izmjenama na osnovu akata banke uglavnom na osnovu promjene kamatnih indeksa na tržištu, promjene rizika klijenta ili plasmana. Iako veliki broj ugovora o kreditu sadrži klauzulu da banka može promijeniti kamatnu stopu po ovom osnovu, u našoj praksi do sada nije poznato da su banke na crnogorskom tržištu koristile ovu mogućnost, te se one mogu u suštini smatrati fiksnim.

Tržišno indeksirana – kamatna stopa čija je visina podložna izmjenama po osnovu tržišnog indeksa, marže i/ili drugih troškova. Ona se izražava kao margina plus određeni tržišni indeks, na primjer šestomjesečni Euribor. Ovo znači da svakih šest mjeseci, ukoliko dođe do značajnije promjene referentne kamate stope Euribor, banka mijenja kamatnu stopu na vaš kredit u skladu sa navedenom promjenom. Tada vam je banka dužna dostaviti novi plan otplate kredita i ponovo obračunati i efektivnu kamatnu stopu. Važno je da znate da promjena tržišnog indeksa dugoročno može imati uticaja na promjenu vaše kamatne stope tj. na povećanje ili smanjenje anuiteta.

A šta je zapravo Euribor (euro interbank offered rate)? To je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj reprezentativne banke međusobno daju u zajam neosigurana novčana sredstva. Takva prosječna stopa se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca.

er2

Metode obračuna kamate: prost i složen kamatni račun

Za kraj, kada banka primjeni kamatnu stopu na vaš dug, može izabrati jedan od dva metoda obračuna kamate. Obračun kamate može biti prost i složen. Prost kamatni račun je proporcionalna metoda, a složeni kamatni račun je konformna metoda.

Iako bi trebalo biti da je konformna metoda skuplja, jer je to kamata na kamatu, uglavnom je suprotno.
Razlika između proporcionalne i konformne metode je što se proporcionalna primenjuje kao prosta kamatna stopa, dok se konformna primenjuje kao složena, tj. kao „kamata na kamatu”. Iako bi trebalo biti da je konformna metoda skuplja, jer je to kamata na kamatu, uglavnom je suprotno.

Konformna metoda je ona po kojoj se dobija isti iznos kamate bez obzira na to da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku otplate kredita.

Kod proporcionalne metode se dobija različit iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Ukoliko se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate, dobija se veći iznos ukupne kamate nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

Kada uzimate kredit, sem same visine kamatne stope po kojoj će vam se obračunavati kredit, trebalo bi da vam bude bitno i po kojoj metodi se obračunava kamata. Jer, ukoliko se kredit obračunava po konformnoj metodi, iznos rate će biti neznatno manji, kao i ukupan iznos kamate koji ćete platiti banci.

Kako napraviti pravi izbor

Cijena je ono što platite, vrijednost je ono što dobijete – Warren Buffett

Ne postoji ispravan ili pogrešan odgovor. Jednostavno, budite pažljivi kada ugovarate kredit. Potrebno je da dobijete sve potrebne informacije od finansijske institucije i da razumijete vrstu kamate, metod obračuna i rizik od promjene kamatne stope, kako bi u kombinaciji sa ostalim uslovima odobravanja kredita donijeli odluku o adekvatnom proizvodu koji dugoročno najbolje odgovara vašim potrebama.

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *