Konto's: Poreske obaveze za advokate u Crnoj Gori

Dodajte komentar

piše: Agencija Konto's

U ovom i našim narednim tekstovima ćemo pisati podnošenju godišnjih poreskih prijava. Počećemo od advokata, i polako otvarati priču oko plaćanja poreza na dobit pravnih lica u našim sljedećim tekstovima.

Kada su u pitanju advokati, nakon upisa u advokatsku komoru, fizičko lice ima obavezu da izvrši opštu registraciju kod Poreske uprave i u Centralnom registru. Na osnovu podnijetog zahtjeva, obrasca jedinstvene prijave za registraciju (JPR) nadležna jedinica Poreske uprave donosi rješenje o registraciji, kojim se fizičkom licu dodjeljuje poreski identifikacioni broj (PIB).

Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od samostalne djelatnosti određuje na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu, shodno članu 48 stav 4 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Prema odredbama člana 20 stav 1 navedenog zakona kod poreskih obveznika koji porez plaćaju po stvarnom dohotku, poreska osnovica se utvrđuje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Rashodi kod utvrđivanja oporezive dobiti, priznaju se u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, izuzev rashoda za koje je ovim zakonom propisan drukčiji način utvrđivanja.

Od januara 2014. godine (prema članu 9-10 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje), osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje se utvrđuje u zavisnosti od visine ostvarenog, odnosno planiranog godišnjeg prometa (riječ je o ukupnim prihodima, bez obzira na troškove) i to:

– do 9,000.00 eura, do 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,
– do 15,000.00 eura, do 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,
– preko 15,000.00 eura, do 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

s tim da obveznik može da plaća doprinos na osnovicu iznad iznosa utvrđenog ovim odredbama.

Važno je znati da doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ne uključuju Porez na dohodak fizičkih lica, koji se obračunava po stopi od 9% na razliku izmedju godišnjih prihoda i rashoda.

Dakle, osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu se utvrđuje u zavisnosti od visine ostvarenog prometa, s tim da obveznik može da plaća doprinos na osnovicu iznad iznosa propisanim ovim zakonom (ukoliko je njegova oporeziva osnovica veća od osnovice propisane ovim odredbama, poreski obveznik može da se izjasni da će plaćati doprinose po tom osnovu).

Poreski obveznici koji porez plaćaju po stvarnom dohotku su dužni da do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu podnesu godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica obrazac GPP-FL, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, s tim što se od ukupno obračunatog poreza odbija iznos poreza plaćen u akontacijama po svim izvorima prihoda.

Konačno utvrđeni porez na dohodak poreski obveznici su u obavezi da plate sa podnošenjem poreske prijave.

Važno je i naglasiti da ukoliko prihod na godišnjem nivou prelazi 18,000.00€ advokat je dužan da se registruje kao obveznik za plaćanje PDV-a, po stopi od 19%. Prijava za registraciju se vrši za mjesec u kom je prekoračen iznos od 18,000.00€.

porez-za-advokate-kontoss

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *