Građevinari: Predlog Zakona o oporezivanju nepokretnosti je neprimjenljiv

Dodajte komentar

Gra­đe­vin­ske fir­me ne­za­do­volj­ne su pred­lo­gom za­ko­na o ne­po­kret­no­sti, a po­seb­no amand­ma­ni­ma ne­ko­li­ko par­ti­ja ko­je su pred­lo­ži­le da se rok u ko­jem se in­ve­sti­to­ri oslo­ba­đa­ju po­re­za na ne­po­kret­nost sma­nji sa pet na tri go­di­ne.

Šef prav­ne slu­žbe Ze­ta­grad­nje Rat­ko Ra­do­njić, ko­ji je bio član rad­ne gru­pe za iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o ne­po­kret­no­sti, ka­zao je za „Dan” da je za­klju­čak rad­ne gru­pe bio da se in­ve­sti­to­ri oslo­bo­de po­re­za na ne­po­kret­nost u go­di­ni u ko­joj su do­bi­li upo­treb­nu do­zvo­lu i na­red­nu ci­je­lu ka­len­dar­sku go­di­nu.

– Ni­ko u rad­noj gru­pi ni­je spo­mi­njao gra­đe­vin­sku do­zvo­lu kao pe­ri­od od ko­jeg po­či­nje oslo­ba­đa­nje od pla­ća­nja po­re­za na ne­po­kret­nost. Do­bi­ja­njem gra­đe­vin­ske do­zvo­le in­ve­sti­tor ni­je u oba­ve­zi da pla­ća po­rez na ne­po­kret­nost. Osnov za pla­ća­nje po­re­za na ne­po­kret­nost se sti­če tek ka­da se stan uknji­ži u ka­ta­star i do­bi­je PD broj – re­kao je Ra­do­njić za „Dan” i do­dao da ako ne­ko do­bi­je gra­đe­vin­sku do­zvo­lu ne mo­ra da zna­či da će za­vr­ši­ti zgra­du.

– Ilu­zor­no je da ne­ko pla­ća ne­što što mo­žda ne­će iz­gra­di­ti. Do­sta ima in­ve­sti­to­ra ko­ji su za­po­če­li iz­grad­nju stam­be­nih objek­ta, a da ih ni­je­su za­vr­ši­li – re­kao je Ra­do­njić.

On je is­ta­kao da je do­go­vor i za­klju­čak rad­ne gru­pe bio da se oslo­bo­de po­re­za na­kon do­bi­ja­nja upo­treb­ne do­zvo­le, te da su se iz­ne­na­di­li ka­da su vi­dje­li da u pred­lo­gu za­ko­na pi­še pet go­di­na od do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Iz­ne­na­đe­nje je bi­lo ve­će, ka­da su amand­ma­ni­ma SDP, LP i DF pred­lo­ži­li da se oslo­ba­đa­nje od pla­ća­nja po­re­za skra­ti na tri go­di­ne.

– Sva­ka­ko je bo­lje da rok za oslo­ba­đa­nje od po­re­za bu­de du­ži, ali taj član za­ko­na tre­ba do­ra­di­ti ka­ko bi se gra­đe­vi­na­ri oslo­bo­di­li pla­ća­nja po­re­za od ka­da do­bi­ju upo­treb­nu do­zvo­lu, a ne gra­đe­vin­sku – za­klju­čio je Ra­do­njić.

Po­sla­nik SDP-a Da­mir Še­ho­vić je to­kom ras­pra­ve u Skup­šti­ni ka­zao da je pod­nio amand­man da se skra­ti rok za oslo­ba­đa­nje od po­re­za, ka­ko bi se gra­đe­vi­na­ri dr­ža­li ro­ko­va i ka­ko bi na­kon is­te­ka rok za oslo­ba­đa­nje pro­da­va­li sta­no­ve po ni­žim ci­je­na­ma.

– Do­dat­nim opo­re­zi­va­njem, na­kon is­te­ka pe­ri­o­da od tri go­di­ne, vla­sni­ci sta­no­va bi se na­tje­ra­li da sma­nje ci­je­ne kva­dra­ta. Ako ih do­dat­no opo­re­zu­je­mo, sti­mu­li­sa­će­mo ih da pro­da­ju sta­no­ve po ni­žim ci­je­na­ma. Ti­me će­mo pri­ho­de op­šti­na po­ve­ća­ti, a broj pra­znih sta­no­va sma­nji­ti – na­veo je Še­ho­vić.

Skup­štin­ski od­bo­ri će da­nas ras­pra­vlja­ti o amand­ma­nu Še­ho­vi­ća, dok će se o nji­ma od­lu­či­ti na ple­nu­mu na­knad­no. Sa iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma za­ko­na o ne­po­kret­no­sti ni­je­su sa­gla­sne ni op­šti­ne, ko­je su na­ve­le da bi ga mo­gle pri­mje­ni­ti od 2016. go­di­ne. Nji­ma, za raz­li­ku od gra­đe­vi­na­ra, ni­je pri­hva­tlji­vo po­di­za­nje do­nje gra­ni­ce opo­re­zi­va­nja sa 0,10 na 0,25 od­sto. Mno­gi tvr­de da ga ne­će mo­ći na­pla­ti­ti.

Ne tre­ba uda­vi­ti gra­đe­vi­nar­stvo

Vla­snik Ci­jev­ne Da­ni­lo Pe­tro­vić sma­tra da je vla­din pred­log mno­go ra­ci­o­nal­ni­ji.
– Zbog kri­ze i gra­đe­vi­nar­stvo tr­pi i ne bi ga tre­ba­lo uda­vi­ti u pro­ce­su opo­rav­ka – re­kao je Pe­tro­vić za „Dan”.

Iz­o­sta­la jav­na ras­pra­va

Ra­do­njić je is­ta­kao i da iz­mje­ne za­ko­na ni­je­su pro­šle jav­nu ras­pra­vu.

– Ni­gdje ni­sam vi­dio oba­vje­šte­nje da je odr­ža­na jav­na ras­pra­va, či­me se do­vo­di u pi­ta­nje ustav­nost za­ko­na. Sva­ki pro­pis mo­ra da pro­đe jav­nu ras­pra­vu, osim uko­li­ko ni­je ri­ječ o hit­nim i van­red­nim stva­ri­ma – is­ta­kao je Ra­donjić.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *