Zaključena rasprava između Solane i države: Odluka o 200 miliona eura za mjesec dana

Dodajte komentar

Ras­pra­va u spo­ru iz­me­đu So­la­ne, či­ji je vla­snik Euro­fond, i dr­ža­ve za­klju­če­na je ju­če u Pri­vred­nom su­du. Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu, pu­no­moć­nik So­la­ne Mi­lan Vu­jo­še­vić, po­vu­kao je dio tu­žbe­nog za­htje­va ko­ji se od­no­si na 25 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta uz pri­vred­nu zgra­du.

So­la­na tu­žbom tra­ži da joj se pri­zna pra­vo svo­ji­ne nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta ze­mlji­šta u za­le­đu Ve­li­ke pla­že u Ul­ci­nju ili da joj se is­pla­ti 200 mi­li­o­na eura.

Su­di­ja Jel­ka Dra­ško­vić Voj­vo­dić do­ni­je­će od­lu­ku u za­kon­skom ro­ku od 30 da­na.

Vu­jo­še­vić je u za­vr­šnoj ri­je­či po­no­vio da dr­ža­va ne mo­že po­ni­šti­ti rje­še­nje Agen­ci­je za pre­struk­tu­ri­ra­nje pri­vre­de, či­ji je na­sled­nik Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­jim je So­la­ni da­to pra­vo svo­ji­ne nad ze­mlji­štem.

– Dr­ža­va ne­ma pra­vo da bu­de vla­snik ze­mlji­šta So­la­ne i ne mo­že ne­gi­ra­ti rje­še­nje Agen­ci­je iz 1996. go­di­ne – re­kao je Vu­jo­še­vić i tra­žio da se usvo­ji tu­žbe­ni za­htjev.

Za raz­li­ku od nje­ga, pu­no­moć­nik dr­ža­ve je tra­žio da se tu­žba od­ba­ci.

Ak­ci­je So­la­ne na ber­zi ku­pio je Euro­fond pri­je 2004. go­di­ne. Pre­ma tvrd­nja­ma iz Vla­de, oni su za 70 od­sto ak­ci­ja na ber­zi pla­ti­li pre­ko 10 mi­li­o­na eura, dok su pre­ma dru­gim in­for­ma­ci­ja­ma za kon­trol­ni pa­ket pla­ti­li 800 hi­lja­da eura. So­la­na je ban­kro­ti­ra­la 2011. go­di­ne, a po­čet­kom pro­šle go­di­ne joj je is­klju­če­na stru­ja i pro­iz­vod­nje so­li ne­ma. La­ni, tre­ći put u 80 go­di­na ni­je bi­lo ber­be so­li.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *