Pregled novog Zakona o potrošačkim kreditima

Dodajte komentar

Banke će biti obavezne da prije sklapanja ugovora klijente informišu o svim detaljima kredita, uključujući i informacije o dodatnom plaćanju naknade za vođenje računa, notarske ovjere, polisi osiguranja, visini zatezne kamate, proviziji za prijevremenu otplatu – predviđa Zakon o potrošačkim kreditima koji će se primjenjivati od februara 2014.

Zakon daje pravo klijentu da raskine potpisani ugovor u roku od 14 dana bez obrazloženja, a ograničava naknadu za prijevremenu otplatu kredita koje banke naplaćuju na maksimalno 1%.

Novim Zakonom se preciznije uređuje oblast koja je do sada bila definisana odredbama Zakona o zaštiti potrošača iz 2007. godine. Ovim Zakonom međutim, nijesu obuhvaćeni ugovori o zakupu ili lizingu kada u glavnom ili posebnom ugovoru nije propisana obaveza kupovine predmeta ugovora, ugovori o kreditu u formi prekoračenja po računu kada se kredit mora otplatiti u roku od mjesec dana, ugovori o kreditu bez kamata i drugih naknada i oni koje je potrošač dužan da otplati u roku od 3 mjeseca, kao ni ugovori o kreditu sa investicionim društvima i kreditnim institucijama, ugovori o kreditu koji se odnose na odlaganje plaćanja postojećeg duga i ugovori o kreditu obezbijeđeni zalogom na pokretnim stvarima.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Ključna novina Zakona o potrošačkim kreditima je uvođenje prava potrošača na jednostrani raskid ugovora o kreditu u roku od 14 dana od zaključivanja ugovora, bez navođenja razloga. Potrošač pri tom ima obavezu da bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od slanja obavještenja o raskidu plati kreditoru glavnicu i pripadajuću kamatu, obračunatu na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana povlačenja novčanih sredstava po osnovu ugovora o kreditu do dana otplate glavnice. Osim navedenog iznosa kreditor nema pravo na drugu naknadu od potrošača izuzev naknade za ovjeru ugovora i drugu prateću dokumentaciju koju plaća kreditor.

Zakon uvodi i odredbu koja potrošaču i kreditoru omogućava pravo na otkaz ugovora o kreditu čije trajanje nije određeno. Potrošač tako može otkazati ugovor u svakom trenutku i bez plaćanja nadoknade (izuzev u slučaju kada su strane dogovorile otkazni rok), a otkazni rok tada ne može biti duži od mjesec dana. Kreditor takođe, može otkazati ugovor o kreditu pod istim uslovima uz obavezu da o tome obavijesti potrošača najmanje dva mjeseca ranije.

Ostale novine tiču se povećanja stepena informisanosti klijenta u toku oglašavanja, predugovornoj fazi i u samom ugovoru o kreditu.

Zakonom se propisuje obaveza kreditora da prilikom oglašavanja u vezi s ugovorom o kreditu pruži potrošaču jasne, sažete i vidljive informacije, iskazane na reprezentativnom primjeru. Informacije obuhvataju kamatnu stopu sa pojedinostima o svim naknadama uključenim u ukupne troškove kredita za potrošača, ukupan iznos kredita, efektivnu kamatnu stopu, trajanje ugovora o kreditu kao i ukupan iznos koji potrošač treba da plati uz iznos mjesečnog obroka.

Zakon definiše i niz odredbi kojima se reguliše informisanje potrošača prije zaključenja ugovora. U ovoj fazi kreditor ima obavezu da potrošača obavijesti o:

  • vrsti kredita,
  • ukupnom iznosu,
  • trajanju ugovora,
  • kamatnoj stopi/stopama i uslovima pod kojima se primjenjuju,
  • efektivnoj kamatnoj stopi i ukupnom iznosu koji je potrošač dužan da plati iskazanom na reprezentativnom primjeru sa svim elementima korišćenim za obračun stope,
  • iznosu, broju i učestalosti uplata koje je potrošač dužan da izvrši,
  • zateznoj kamatnoj stopi koja se primenjuje prilikom kašnjenja uplata anuiteta,
  • eventualnim posljedicama neizvršenih uplata kao i instrumentima obezbjeđenja koji se zahtijevaju.

Osim navedenog, potrošača je neophodno informisati o obavezi plaćanja javnopravne ovjere (ovjera kod suda ili notara) koju je dužan da plati prilikom zaključivanja ugovora o kreditu, obavezi zaključivanja ugovora o dodatnim uslugama u slučajevima kada je to uslov za dobijanje kredita, poput polise osiguranja, kao i pravu potrošača na prijevremenu otplatu kredita i pravu kreditora na naknadu.

U sklopu dodatnog informisanja od kreditora se zahtijeva i da potrošaču pruži odgovarajuća objašnjenja radi omogućavanja procjene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njegovim potrebama i finansijskom stanju, uključujući posebne efekte koje bi kredit mogao imati po potrošača kao i da ga upozna sa posljedicama eventualnog neispunjavanja obaveze plaćanja.

Kod ugovorene promjenjive kamatne stope kreditor se obavezuje da prije njene primjene u pisanoj formi ili drugom trajnom mediju (CD, DVD, USB, elektronska pošta i sl.) obavijesti potrošača o svim promjenama uključujući broj i iznos anuiteta koji je dužan da uplaćuje od dana primjene nove kamatne stope.

U slučajevima neodobravanja kredita Zakon potrošaču pruža mogućnost da bez odlaganja i naknade od kreditora dobije obavještenje o podacima iz kreditnog registra na kojima se zasniva odluka o odbijanju zahtjeva.

Novim zakonom o potrošačkim kreditima potrošač zadržava pravo prijevremene otplate kredita (cjelokupnog iznosa ili njegovog dijela) uz pravo i mogućnost smanjenja ukupnih troškova kredita za preostali iznos kamata i drugih troškova u vezi preostalog roka trajanja ugovora. Istovremeno kreditor ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji je ugovorena fiksna kamatna stopa. Predviđeno je da ova naknada ne smije biti veća od 1% iznosa kredita ako je period između prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci. U slučajevima kada je taj period kraći od navedenog, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5%.

Zakonom se uvodi i definiše pojam kreditnog posrednika.

Riječ je o fizičkom ili pravnom licu koje nije kreditor i koji u okviru svoje poslovne djelatnosti uz novčanu nadoknadu predstavlja ili nudi ugovore o kreditu potrošačima, pomaže im preduzimanjem pripremnih radnji u vezi ugovora o kreditu ili pak zaključuje ugovore o kreditu sa potrošačima u ime kreditora. Kreditni posrednik je dužan da u oglasu ili dokumentu namijenjenom potrošaču navede obim svojih ovlašćenja, iznos predviđene naknade po osnovu obavljenih usluga ali i istovremeno o njoj obavijesti kreditora radi obračuna efektivne kamatne stope.

Novim zakonskim rješenjem precizira se i pravo potrošača na prigovor kreditoru odnosno kreditnom posredniku i definišu rokovi u kojima potrošač mora dobiti odgovor. Ako kreditor/kreditni posrednik ne odluči o prigovoru potrošača odmah, a u složenijim slučajevima u roku od 8 dana od dana dostavljanja prigovora ili pak odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika ili se obratiti Tržišnoj inspekciji. Tokom sprovođenja postupka nadzora kreditor je dužan da omogući pregled zaključenih ugovora, preda kopije ugovora kao i da dostavi druge podatke i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje nadzora.

U sporovima između dvije strane zakon predviđa mogućnost vansudske zaštite (pokretanje postupka pred Arbitražnim odborom za vansudsko rješavanje sporova potrošača) ili zaštite pred nadležnim sudom.

Kod registrovanih nepravilnosti (izostavljanje informacija, naplata naknade suprotna zakonskim odredbama, ugovor o kreditu koji sadrži nepoštene ugovorne odredbe…) Centralna banka i Tržišna inspekcija mogu privremenim rješenjem zabraniti kreditoru zaključivanje ugovora o kreditu do otklanjanja nepravilnosti.

Zakon predviđa i odgovarajuće kaznene odredbe u vidu novčanog iznosa, kao i mjere oduzimanja imovinske koristi pribavljene pravljenjem prekršaja. Kaznom od 2.000 do 40.000 eura kazniće se kreditor koji tokom oglašavanja o potrošačkim kreditima kao i prije zaključivanja ugovora izostavi informacije definisane odredbama Zakona o potrošačkim kreditima, ne omogući potrošaču prijevremenu otplatu kredita ili pak suprotno odredbama zakona obračuna naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, ukupne troškove kredita i efektivnu kamatnu stopu. Za isti prekršaj fizičkom i odgovornom licu u pravnom licu zaprijećeno je kaznom od 800 do 4.000 eura. Osim novčanih kazni u ovom slučaju može se izreći i zaštitna mjera zabrane sklapanja ugovora o kreditu od 2 mjeseca do godinu dana. Kreditor koji u slučaju ugovorene promjenjive kamatne stope ne obavijesti potrošača prije njene primjene o elementima, na način i pod uslovima definisanim zakonom, podliježe kazni od 1.000 do 20.000 eura. Za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu ta kazna je od 400 do 2.000 eura. Kreditor ili kreditni posrednik koji ne upozori potrošača na troškove javnopravne ovjere (ovjera kod suda ili notara) koju je dužan platiti prilikom zaključivanja ugovora o kreditu ili pak ne pruži potrošaču odgovarajuća objašnjenja i na zahtjev potrošača ne dostavi izvještaj u obliku otplatnog plana, odmah i bez naknade u bilo kom trenutku tokom cjelokupnog trajanja ugovora, kazniće se od 500 do 10.000 eura. Za fizičko lice i odgovorno pravno lice predviđena je kazna od 200 do 1.000 eura.

Zakon o potrošačkim kreditima stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ (objavljen 23.07.2013.), a primjenjivaće se nakon isteka 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 33 do 36 i člana 131 Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni list RCG“, broj 26/07).

Izvor: Primorske novine

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *