Berza u januar: Tr­go­vi­na 1,1 mi­li­on

Dodajte komentar

Uku­pan pro­met na Mon­te­ne­gro­ber­zi u fe­bru­a­ru bio je oko 1,1 mi­li­on eura, što je za 19,34 od­sto ma­nje u od­no­su na ja­nu­ar. Pro­met je ve­ći za 125 od­sto u od­no­su na isti mje­sec pro­šle go­di­ne, pre­ma po­da­ci­ma iz mje­seč­nog bil­te­na Mon­te­ne­gro­ber­ze.

– Pro­sje­čan dnev­ni pro­met u fe­bru­a­ru iz­no­sio je oko 54 hi­lja­de, od če­ga je 65 od­sto ostva­re­no na ber­zan­skom tr­ži­štu – na­vo­di se u bil­te­nu.
U fe­bru­a­ru je za­klju­če­no je 530 po­slo­va, u pro­sje­ku 26 dnev­no, a čak 60 od­sto je za­klju­če­no na slo­bod­nom tr­ži­štu.

Tr­go­vi­nom ak­ci­ja­ma 38 kom­pa­ni­ja, ne ra­ču­na­ju­ći ak­ci­je fon­do­va i ob­ve­zni­ce, ostva­re­no je oko 851 hi­lja­da eura pro­me­ta, što je či­ni­lo 79 od­sto ukup­nog. Sklo­plje­no je 308 po­slo­va, a dnev­ni pro­met bio je oko 42 hi­lja­de eura. U okvi­ru tr­go­vi­ne ak­ci­ja­ma fon­do­va sklo­plje­no je 139 po­slo­va, što je 26 od­sto ukup­nog bro­ja po­slo­va, dok je ostva­re­ni pro­met bio oko 144 hi­lja­de eura, od­no­sno u pro­sje­ku se­dam hi­lja­da eura dnev­no.

Oko 704 hi­lja­de eura, ili 83 od­sto ukup­nog pro­me­ta ostva­re­no je tr­go­vi­nom ak­ci­ja­ma Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma, 13. jul Plan­ta­že, HG Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, Ju­go­pe­tro­la i cr­no­gor­skog Elek­tro­pre­no­snog si­ste­ma.

Naj­ve­ći rast ci­je­ne u fe­bru­a­ru, od 1,95 od­sto ima­le su ak­ci­je Du­van­skog kom­bi­na­ta, dok su naj­ve­ći pad ima­le ak­ci­je Po­li­ek­sa od 80,22 od­sto.

U tr­go­vi­ni ak­ci­ja­ma fon­do­va Trend i Mo­ne­ta sklo­plje­no je 83 od­sto po­slo­va i ostva­re­no 96 od­sto ukup­nog pro­me­ta, a naj­ve­ću tr­ži­šnu ka­pi­ta­li­za­ci­ju od 12,8 mi­li­o­na imao je Trend i to po­o­led­njeg da­na fe­bru­a­ra.

Ukup­na tr­ži­šna ka­pi­ta­li­za­ci­ja ak­ci­ja, na dan 28.2.2013. go­di­ne, iz­no­si 2.922.075.757 eura. U od­no­su na fe­bru­ar pret­hod­ne go­di­ne, ka­pi­ta­li­za­ci­ja bi­lje­ži rast od 1,28 od­sto.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *