Pred­stav­ni­ci KAP-a, Že­lje­za­re, ŽICG, ŽPCG i „Po­bje­de” od­bi­li da da­ju re­vi­zo­ri­ma sve pa­pi­re iz fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja

Dodajte komentar

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ura­di­la je pre­li­mi­nar­ne iz­vje­šta­je ga­ran­ci­ja ko­je je Vla­da da­la Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma, Že­lje­za­ri, Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri, Že­lje­znič­kom pre­vo­zu i „Po­bje­di” i po­sla­la ih po­slo­dav­ci­ma da se iz­ja­sne o nji­ma, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra.

Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, svih pet po­slo­da­va­ca op­stru­i­ra­lo je rad DRI, zbog če­ga im je ta in­sti­tu­ci­ja da­la vi­še od pred­vi­đe­nih 15 da­na da se iz­ja­sne o iz­vje­šta­ju. Na­i­me, po­slo­dav­ci ni­je­su da­li re­vi­zo­ri­ma sve po­treb­ne pa­pi­re ka­ko bi im olak­ša­li pra­vlje­nje iz­vje­šta­ja, već su re­vi­zo­ri mo­ra­li bez po­mo­ći fi­nan­sij­skih slu­žbi da pro­na­la­ze od­go­vo­ra­ju­će pa­pi­re.

Re­vi­zi­ju ga­ran­ci­ja ra­di­li su pred­sjed­nik i član se­na­ta DRI Mi­ro­slav Iva­ni­še­vić i Dra­gi­ša Pe­šić, ko­ji su ra­ni­je na­ja­vlji­va­li da će re­vi­zi­ja ga­ran­ci­ja bi­ti go­to­va naj­pri­je do ok­to­bra, a po­tom i No­ve go­di­ne. Me­đu­tim, zbog op­struk­ci­ja po­slo­da­va­ca po­tro­ši­li su vi­še vre­me­na ne­go što je pla­ni­ra­no.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, rad re­vi­zo­ra naj­vi­še su op­stru­i­ra­li po­slo­dav­ci KAP-a, ru­ski CE­AK, ko­ji vi­še od go­di­nu da­na Vla­di pra­vi pro­ble­me, ko­ja po­ku­ša­va da ras­ki­ne ugo­vor sa nji­ma. Zbog ne­ko­o­pe­ra­tiv­no­sti Ru­sa do­sad je iz bu­dže­ta pla­će­no 3,4 mi­li­o­na eura Doj­če ban­ci, ko­je su bi­le oki­dač da Skup­šti­na tra­ži od DRI re­vi­zi­ju svih iz­da­tih ga­ran­ci­ja. Po­red 23,4 mi­li­o­na eura, nad gla­vom gra­đa­na vi­si i 110 mi­li­o­na eura kre­di­ta kod OTP i VT ban­ke. Zbog ak­ti­vi­ra­nja ga­ran­ci­ja da­tih KAP-u kod Doj­če ban­ke uve­de­ne su tak­se na SIM kar­ti­ce, ta­rif­na bro­ji­la i ka­blov­sku te­le­vi­zi­ju.

Pre­ma mi­šlje­nju čla­na Od­bo­ra za eko­no­mi­ju Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća (DF) DRI ka­sni sa iz­vje­šta­jem zbog op­struk­ci­je skup­štin­skih za­klju­ča­ka usvo­je­nih kra­jem fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne.

– Po­sto­ji op­struk­ci­ja od stra­ne DRI, po­seb­no od Iva­ni­še­vi­ća ko­ji njo­me ru­ko­vo­di. Do­sta je čud­no što se lič­no za­u­zeo da vo­di tu re­vi­zi­ju – re­kao je Me­do­je­vić i do­dao da se re­vi­zi­ja mo­gla mno­go ra­ni­je od­ra­di­ti, jer je i pri­je njih Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja an­ga­žo­va­lo re­vi­zor­sku ku­ću Ernst i Jang, ko­ja je od­u­sta­la iz ne­po­zna­tih raz­lo­ga.

– DRI tre­ba da is­pi­ta ko­li­ko je Vla­da po­što­va­la za­kon ka­da je da­la ga­ran­ci­je KAP-u za 132 mi­li­o­na eura. La­ko je za­klju­či­ti da je tu bi­lo te­ško kr­še­nje za­ko­na i da Vla­da ni­je spro­ve­la uobi­ča­je­ne pro­ce­du­re pro­cje­ne ri­zi­ka i za­šti­te dr­ža­vu i gra­đa­ne – oci­je­nio je Me­do­je­vić i do­dao da je ja­sno da se Iva­ni­še­vić u tom po­slu po­na­ša kao član DPS-a.

– Na­ža­lost, zlo­u­po­tri­je­bio je po­lo­žaj pred­sjed­ni­ka se­na­ta i op­stu­i­rao rad po­sla­ni­ka, jer po­sli­je go­di­nu da­na ne­ma­mo ni­ka­kvu in­for­ma­ci­ju šta je sa ga­ran­ci­ja­ma, a tre­ba da do­ne­se­mo od­lu­ku o bu­duć­no­sti fa­bri­ke – za­klju­čio je Me­do­je­vić.

Na­kon što se su­bjek­ti re­vi­zi­je iz­ja­sne o pre­li­mi­nar­nom iz­vje­šta­ju, DRI će ob­ja­vi­ti iz­vje­štaj.

Pod ga­ran­ci­jom 430 mi­li­o­na

Vla­da je da­la Že­lje­za­ri ga­ran­ci­je od 33,5 mi­li­o­na eura, ko­ja je pla­će­na pri­je uvo­đe­nja ste­ča­ja u nik­šić­ku fa­bri­ku 2011. go­di­ne. „Po­bje­di” je da­to oko tri mi­li­o­na eura ga­ran­ci­ja i ne­dav­no je od­lu­če­no da iz­vr­šna vlast pre­u­zme te kre­di­te i pre­u­zme zgra­du i ze­mlji­šte.

Kra­jem pro­šle go­di­ne uku­pan iz­nos ga­ran­ci­ja je bio 372 mi­li­o­na eura, od če­ga se 150 mi­li­o­na eura od­no­si na in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te, od­no­sno na fi­nan­sij­ske aran­žma­ne ko­ji­ma su po­dr­ža­ni pro­jek­ti po­put iz­grad­nje vo­do­vo­da na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju, po­bolj­ša­nja ra­da hi­dro­e­lek­tra­na, una­pre­đe­nja put­ne i že­lje­znič­ke in­fra­struk­tu­re, una­pre­đe­nja kon­tro­le le­te­nja, iz­grad­nje aero­drom­ske zgra­de, na­bav­ke bro­do­va i slič­no. Ove go­di­ne Vla­da će ga­ran­to­va­ti za 66,5 mi­li­o­na ga­ran­ci­ja, od če­ga će dio ići na kre­di­te ŽICG i Pre­vo­za.

DRI je u po­sled­njem iz­vje­šta­ju go­di­šnjeg ra­ču­na tra­ži­la od Vla­de da ubu­du­će pre­i­pi­ta po­li­ti­ku da­va­nja ga­ran­ci­ja.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *