CBCG je pla­ni­ra­la da ušte­di 287 hilja­da eura

Dodajte komentar

Sa­vjet Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re od­lu­čio je da od 1. mar­ta čla­no­vi­ma tog ti­je­la bu­du do­dat­no sni­že­ne na­kna­de de­set od­sto, po­red ra­ni­jeg sma­nje­nja od 33 od­sto, sa­op­šte­no je iz CBCG.
– Gu­ver­ner će, sa­gla­sno od­red­ba­ma Ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra CBCG po­seb­nom od­lu­kom utvr­di­ti iz­nos ob­ra­čun­ske vri­jed­no­sti ko­e­fi­ci­jen­ta za za­ra­de, uma­njen za do­dat­nih tri od­sto, po­čev od 1. mar­ta. Po ovom osno­vu do kra­ja go­di­ne ušte­dje­će oko 132 hi­lja­de eura – na­vo­di se u sa­op­šte­nju i do­da­je da je CBCG za po­sled­nje dvi­je go­di­ne sma­nji­la svim za­po­sle­nim za­ra­du za se­dam od­sto, plus do­dat­no sma­nje­nje pla­ta gu­ver­ne­ra i vi­ce­gu­ver­ne­ra za če­tvr­ti­nu, iz­vr­šnog di­rek­to­ra i glav­nog eko­no­mi­ste za pe­ti­nu, a čla­no­va sa­vje­ta za tre­ći­nu. Ti­me su za­ra­de me­nadž­men­ta prak­tič­no pre­po­lo­vlje­ne u od­no­su na 2011. Vi­ce­gu­ver­ne­ru Ve­li­bo­ru Mi­lo­še­vi­ću, ko­ji je pre­ma po­da­ci­ma Ko­mi­si­je za utvr­đi­va­nje kon­flik­ta in­te­re­sa 2011. pri­mao 3,954 hi­lja­da, pla­ta je sma­nje­na na 2.096, dok je pred­lo­že­nom no­vom gu­ver­ne­ru Mi­lo­ji­ci Da­ki­ću sa 4,064 pa­la na 2.154 eura.
Čla­no­vi­ma sa­vje­ta ko­ji ni­je­su stal­no za­po­sle­ni u CBCG, od­no­sno Mi­li­vo­ju Ra­do­vi­ću, Mi­lo­ra­du Jo­vo­vi­ću i Asi­mu Te­la­će­vi­ću na­kna­de za član­stvo u sa­vje­tu sma­nje­ne su sa 1,5 hi­lja­da na 750 eura. Pla­te di­rek­to­ru CBCG Ra­do­ji­ci Lu­bu­ri­ću i glav­nom eko­no­mi­sti Ni­ko­li Fa­bri­su sma­nje­ne su sa 2.346, od­no­sno 2.280 na 1.478, od­no­sno 1.434 eura.
Ta­ko­đe, bi­će od­lo­že­na i is­pla­ta pri­ma­nja po osno­vu re­zul­ta­ta ra­da u po­stup­ku ocje­ne rad­nog učin­ka za­po­sle­nih i za ovu go­di­nu, či­me će se ušte­dje­ti 30 hi­lja­da eura. Od­lu­če­no je i da CBCG na­sto­ji da sma­nji po­je­di­ne stav­ke ope­ra­tiv­nih tro­ško­va u ukup­nom iz­no­su od oko 125 hi­lja­da, ta­ko da se oče­ku­je ušte­da na go­di­šnjem ni­vou od 287 hi­lja­da eura.J.V.

Pad kre­di­ta 
Sa­vjet je usvo­jio iz­vje­štaj o po­slo­va­nju i spro­vo­đe­nju po­li­ti­ke CBCG za no­vem­bar pro­šle go­di­ne.
– Kon­sta­to­va­no je da je ne­to pri­liv stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja od ja­nu­a­ra do no­vem­bra po­ve­ćan 15,5 od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od pret­hod­ne go­di­ne. Rast ak­tiv­no­sti je za­bi­lje­žen u tu­ri­zmu, tr­go­vi­ni i pre­vo­zu put­ni­ka u drum­skom i va­zdu­šnom sa­o­bra­ća­ju, a pad u in­du­stri­ji, šu­mar­stvu, pre­vo­zu ro­be u svim vi­do­vi­ma sa­o­bra­ća­ja i put­ni­ka u že­lje­znič­kom sa­o­bra­ća­ju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
U no­vem­bru je ostva­ren rast ukup­nih i re­struk­tu­ri­ra­nih kre­di­ta, de­po­zi­ta i ni­voa li­kvid­nih sred­sta­va, kao i sma­nje­nje ne­kva­li­tet­ne ak­ti­ve, ne­kva­li­tet­nih kre­di­ta i kre­di­ta ko­ji ka­sne sa ot­pla­tom pre­ko 30 i pre­ko 90 da­na.
– Iz­nos de­po­zi­ta pre­ma­šu­je iz­nos kre­dit­nih po­tra­ži­va­nja u po­sled­nja če­ti­ri mje­se­ca. Po­slo­va­nje ba­na­ka u ovom mje­se­cu ka­rak­te­ri­še i sma­nje­nje ak­ti­ve, ka­pi­ta­la i kre­dit­ne ak­tiv­no­sti u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

U uto­rak bi­ra­ju gu­ver­ne­ra
No­vi gu­ver­ner bi­će iza­bran na van­red­noj sjed­ni­ci par­la­men­ta, za­ka­za­noj za uto­rak. Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić je za gu­ver­ne­ra pred­lo­žio Mi­lo­ji­cu Da­ki­ća, do­sa­da­šnjeg vi­ce­gu­ver­ne­ra. Vu­ja­no­vić je pred­lo­žio Skup­šti­ni da se ime­no­va­nje oba­vi u naj­kra­ćem ro­ku, po­štu­ju­ći di­na­mi­ku ra­da par­la­men­ta. Do­sa­da­šnji gu­ver­ner Ra­do­je Žu­gić iza­bran je za mi­ni­stra fi­nan­si­ja.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *