Ne zna se vla­snik 28 hi­lja­da sta­no­va

Dodajte komentar

Od ukup­no 247,35 hi­lja­da sta­no­va za stal­no sta­no­va­nje u vla­sni­štvu gra­đa­na je 86,7 od­sto, po­ka­zu­ju po­da­ci Mon­sta­ta iz po­pi­sa sta­nov­ni­štva, do­ma­ćin­sta­va i sta­no­va, re­a­li­zo­va­ni 2011. go­di­ne.

– U svo­ji­ni fi­zič­kih li­ca na­la­zi se 214.401 stan dok je dva od­sto, ili 4.855 sta­no­va, u svo­ji­ni in­sti­tu­ci­ja dr­žav­ne i lo­kal­ne upra­ve, po­slov­nih su­bje­ka­ta i slič­no, a za 28.098 sta­no­va ili 11,4 od­sto ne­ma po­da­ta­ka o svo­ji­ni – sa­op­šti­li su iz Mon­sta­ta.

Po­pi­som je utvr­đe­no da se naj­ve­ći broj sta­no­va za stal­no sta­no­va­nje na­la­zi u Pod­go­ri­ci, 68,35 hi­lja­da ili 27,6 od­sto ukup­nog bro­ja. Naj­ma­nje sta­no­va za stal­no sta­no­va­nje re­gi­stro­va­no je u Šav­ni­ku, 1,29 hi­lja­da ili 0,5 od­sto ukup­nog bro­ja.

Po­pi­som je utvr­đe­no da se od ukup­nog bro­ja sta­no­va naj­ve­ći broj na­la­zi u pri­ze­mlju 114.589, dok se naj­ma­nje na­la­zi u po­dru­mu 330. Na pr­vom spra­tu se na­la­zi 61.299 sta­no­va, a na dru­gom 20.127.

Od tvr­dog ma­te­ri­ja­la iz­gra­đe­no je 95,7 od­sto sta­no­va, ili 236.773, dok su kod 7.013 ili 2,8 od­sto spolj­ni zi­do­vi od sla­bog ma­te­ri­ja­la.

– Za 3.568 ili 1,4 od­sto ne­ma po­da­ta­ka o ma­te­ri­ja­lu spolj­nih zi­do­va zgra­de ili ku­će – na­ve­li su sta­ti­sti­ča­ri.
Po­pis sta­nov­ni­štva u Cr­noj Go­ri spro­ve­den je u pr­vih 15 da­na apri­la 2011. go­di­ne, na tra­di­ci­o­na­lan na­čin, me­to­dom in­te­r­vjua, ko­ri­šće­njem prin­ci­pa „od vra­ta do vra­ta”.

Naj­vi­še se gra­di­lo od 1961. do 1980. go­di­ne
Naj­vi­še sta­no­va za stal­no sta­no­va­nje iz­gra­đe­no je u pe­ri­o­du od 1961. do 1980. go­di­ne, 81.967 ili 33,14 od­sto, a naj­ma­nje od 1919. do 1945, 13.989 ili 5,6 od­sto. Za 6,58 hi­lja­da sta­no­va u Cr­noj Go­ri ni­je po­zna­ta go­di­na iz­grad­nje, dok su 43 sta­na ne­za­vr­še­na, piše Dan.

TAGOVI:
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *