Ku­puj­mo do­ma­će pro­iz­vo­de

Dodajte komentar

Cr­no­gor­ska eko­no­mi­ja, u ci­lju pri­vred­nog ra­sta, tre­ba­lo bi da po­ve­ća kon­ku­rent­nost i po­dig­ne ni­vo obra­zo­va­nja, pri če­mu je neo­p­hod­no raz­vi­ja­ti na­ci­o­nal­ni osje­ćaj za ku­po­vi­nu do­ma­ćih pro­iz­vo­da, oci­je­nio je iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je Ve­le­teks Vla­sti­mir Go­lu­bo­vić.
– Pro­šla go­di­na, kao i pret­hod­ne, po­ka­za­la je da uslu­ge ni­je­su sa­me do­volj­ne da obez­bi­je­de rast eko­no­mi­je, ta­ko da je neo­p­hod­no ra­di­ti na po­di­za­nju nje­ne kon­ku­rent­no­sti i ni­voa obra­zo­va­nja, uz struk­tur­no pri­la­go­đa­va­nje obra­zov­nog si­ste­ma po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da – ka­zao je Go­lu­bo­vić za Gla­snik Pri­vred­ne ko­mo­re i do­dao da ga za­bri­nja­va na­sta­vak tren­da ra­sta spolj­no­tr­go­vin­skog rob­nog de­fi­ci­ta, ko­ji se ja­vlja kao po­sle­di­ca ne­a­de­kvat­ne struk­tu­re pri­vre­de Cr­ne Go­re. – Uz sti­mu­la­ti­van fi­skal­ni am­bi­jent i efi­ka­sni­ju ad­mi­ni­stra­ci­ju, tre­ba omo­gu­ći­ti rast stra­nih i do­ma­ćih in­ve­sti­ci­ja, uz do­no­še­nje sti­mu­la­tiv­nih mje­ra za nji­ho­vu re­a­li­za­ci­ju, pr­ven­stve­no kroz zna­čaj­no sni­že­nje ci­je­na ko­mu­nal­nih tak­si – po­ru­čio je Go­lu­bo­vić, prenosi dan.co.me.
Na­veo je da je ostva­ren rast bru­to do­ma­ćeg pro­iz­vo­da, stra­nih di­rekt­nih in­ve­sti­ci­ja, za­po­sle­no­sti i is­ta­kao da bi tre­ba­lo za­u­sta­vi­ti da­lje za­du­ži­va­nje, a urav­no­te­že­nost bu­dže­ta obez­bi­je­di­ti kroz efi­ka­sni­ju fi­skal­nu po­li­ti­ku.
Go­lu­bo­vić je go­vo­re­ći o Ve­le­tek­su na­veo da je ta kom­pa­ni­ja 21 po­slov­nu go­di­nu za­vr­ši­la sa po­zi­tiv­nim po­slo­va­njem i na­ja­vio da je u 2013. go­di­ni u pla­nu iz­grad­nja tu­ri­stič­kog objek­ta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *