Još nema odluke o privatizaciji Instituta “Simo Milošević”

Dodajte komentar

Iako je Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju tre­ba­lo da do sre­di­ne ok­to­bra pro­gla­si po­bjed­ni­ka na ten­de­ru za pri­va­ti­za­ci­ju In­sti­tu­ta „Si­mo Mi­lo­še­vić”, to se ni na­kon 111 da­na ni­je de­si­lo.

– Ni­ko nas iz Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju ni­je kon­tak­ti­rao. Na­kon otva­ra­nja po­nu­da 28. sep­tem­bra i do­dat­ne pre­zen­ta­ci­je 14 da­na na­kon to­ga, ni­ko nas ni­je ni o če­mu oba­vje­šta­vao, a od­lu­ka je tre­ba­lo da bu­de do­ne­se­na do sre­di­ne ok­to­bra – ka­zao je „Da­nu” Ni­ko­la Avram, di­rek­tor MK „Ma­un­tin ri­zo­rt”, ko­ja je do­sta­vi­la po­nu­du za 56,5 od­sto ak­ci­ja Institut. Drugi ponuđač je fran­cu­ski „Vi­ši”.

Iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja su ka­za­li “Danu” da ni­su nad­le­žni za pri­va­ti­za­ci­ju pred­u­ze­ća, iako je njihov biv­ši šef Mi­lo­rad Kat­nić pred­sjed­nik tenderske ko­mi­si­je.

– S ob­zi­rom da je for­mi­ra­na no­va vla­da i pro­mje­nje­ni su pred­sjed­nik sa­vje­ta i mi­ni­star fi­nan­si­ja, tre­ba vidjeti ko će pred­sje­da­va­ti ko­mi­si­jom za In­sti­tut – – ka­za­la je „Da­nu” port­pa­rol Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Ma­ri­ja Ra­de­no­vić, dok je se­kre­tar Sa­vje­ta Alek­san­dar Ti­čić is­ta­kao da je, dok se ne for­mi­ra no­va ko­mi­si­ja, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja za­du­že­no je za li­je­či­li­šte u Iga­lu.

– Iako je for­mi­ra­na no­va vla­da, tenderska ko­mi­si­ja mo­ra da radi svoj po­sao dok se ne for­mi­ra no­va – po­ja­snio je Ti­čić i do­dao da će se da­nas odr­ža­ti sjed­ni­ca sa­vje­ta na ko­joj će se for­mi­ra­ti rad­na ti­je­la i ko­mi­si­je.

U ogla­su za pro­da­ju ak­ci­ja ni­gdje ni­je na­ve­de­n rok za vred­no­va­nje po­nu­da, koji nije propisan ni za­ko­nom o pri­va­ti­za­ci­ji.
MK gru­pa je za državni udio u Institutu po­nu­di­la 4,62 mi­li­o­na eura i 2a miliona investicija, dok je „Vi­ši” po­nu­dio euro po ak­ci­ji i 147 mi­li­o­na eura in­ve­sti­ci­ja. MK gru­pa je na pr­vom ten­de­ru pobijedila u part­ner­stvu sa Fi­li­pom Cep­te­rom, ali je posao pro­pao, jer „Cep­ter” ni­je na vri­je­me upla­tio no­vac za ak­ci­je i ga­ran­ci­je za in­ve­sti­ci­je.D.M.

Kon­takt oso­ba oti­šla za Bri­sel

U ten­der­skoj ko­mi­si­ji za Institut, osim Katnića su se­kre­tar Mi­ni­star­tsva fi­nan­si­ja Da­mir Ra­ške­tić, po­moć­nik mi­ni­stra fi­nan­si­ja Bo­ris Bu­ško­vić, za­mje­nik ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra USSCG Želj­ko Bu­rić, sa­vjet­nik premijera Iva­na Pe­tri­če­vić, se­kre­tar Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je Igor No­ve­ljić i Ana Ba­no­vić, sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja. Ba­no­vi­će­va je od­re­đe­na je kao oso­ba za kon­takt, a naredne dvije godine će biti, kako nam je rečeno, u Bri­se­lu.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *