Direktor Alter Modusa o planovima za 2013 godinu

Dodajte komentar

Kre­di­te Al­ter mo­du­sa tre­nut­no ko­ri­sti oko 9.000 kli­je­na­ta, a u struk­tu­ri kli­je­na­ta do­mi­ni­ra­ju fi­zič­ka li­ca, ka­zao je u in­ter­vjuu za ,,Dan” iz­vr­šni di­rek­tor mi­kro­fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je Al­ter mo­dus Lu­ka Đu­rović.

– Al­ter mo­dus kroz kre­di­te pru­ža po­dr­šku pred­u­zet­ni­ci­ma za po­kre­ta­nje, una­pre­đe­nje i raz­voj mi­kro­bi­zni­sa – ka­zao je Đu­rović.

Ko­ji je iz­nos kre­di­ta odo­bren u pro­šloj go­di­ni i ko­li­ki je udio ne­na­pla­ti­vih kre­di­ta?

– To­kom 2012. odo­bri­li smo vi­še od 7.000 kre­di­ta, u vri­jed­no­sti od sko­ro 13 mi­li­o­na eura, a pro­ce­nat ne­na­pla­ti­vih je ni­zak. Vje­ru­je­mo da je to re­zul­tat na­či­na odo­bra­va­nja kre­di­ta ba­zi­ran na in­di­vi­du­al­nom pri­stu­pu i de­talj­noj ana­li­zi mo­guć­no­sti kli­jen­ta za ured­no iz­mi­re­nje oba­ve­za.

Eko­nom­ska kri­za od­ra­zi­la se i na na­še po­slo­va­nje, sa­mim tim što su kli­jen­ti njo­me po­go­đe­ni. U ci­lju mi­ni­mi­zi­ra­nja ne­ga­tiv­nih efe­ka­ta pri­la­go­di­li smo po­slo­va­nje i oja­ča­li me­to­do­lo­gi­je i pro­ce­du­re odo­bra­va­nja i pra­će­nja kre­di­ta, te sma­nji­li tro­ško­ve po­slo­va­nja.

Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te to što je od­lu­ka Cen­tral­ne ban­ke o ogra­ni­ča­va­nju ka­ma­ta za­o­bi­šla MFI sek­tor?

– Al­ter mo­dus je ozbilj­no shva­tio pre­po­ru­ke CBCG i pri­je do­no­še­nja mje­ra, ta­ko da smo u sep­tem­bru efek­tiv­ne ka­ma­te sma­nji­li za dva od­sto. Iz­u­zi­ma­nje MFI pred­sta­vlja­lo je do­dat­ni pod­sti­caj da na­sta­vi­mo sa sni­že­njem ka­mat­nih sto­pa, pa ove go­di­ne pla­ni­ra­mo da ih spu­sti­mo za šest od­sto.

Da li je zbog kri­ze i sku­pih sred­sta­va do­šlo do sma­nje­nja iz­no­sa ras­po­lo­ži­vog za po­zaj­mi­ce kli­jen­ti­ma?

– Na­ši in­ve­sti­to­ri, me­đu ko­ji­ma su Evrop­ski fond za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, Nje­mač­ka raz­voj­na ban­ka, Evrop­ska ban­ka za ob­no­vu i raz­voj, za­do­volj­ni su sa­rad­njom, ta­ko da ne­će­mo ima­ti pro­ble­ma sa obez­bje­đe­njem po­treb­nih sred­sta­va. Kao du­go­go­di­šnji član naj­sta­ri­je glo­bal­ne mre­že iz obla­sti mi­kro­fi­nan­si­ra­nja – Mi­kro­fi­nan­sij­skog cen­tra iz Polj­ske, do­bi­li smo mo­guć­nost da naj­ve­ći evrop­ski su­sret pred­stav­ni­ka mi­kro­fi­nan­sij­ske in­du­stri­je, ko­ji oku­plja pre­ko 500 uče­sni­ka, ove go­di­ne bu­de u Cr­noj Go­ri. Ova kon­fe­ren­ci­ja je mje­sto na ko­me se pred­sta­vlja­ju in­du­strij­ski stan­dar­di i re­gu­la­ti­va, kao i naj­bo­lje prak­se iz do­me­na mi­kro­fi­nan­si­ra­nja u ze­mlja­ma uče­sni­ca­ma.

Ko­ji iz­nos sred­sta­va je pla­ni­ran za kre­dit­ne po­zaj­mi­ce u 2013. go­di­ni?

– Pla­ni­ra­mo da odo­bri­mo oko pet od­sto vi­še kre­di­ta u od­no­su na 2012. go­di­nu, od­no­sno da pla­si­ra­mo 13,5 mi­li­o­na eura. Isto­vre­me­no, pla­ni­ra­mo da na­sta­vi­mo ak­tiv­no­sti na edu­ka­ci­ji kli­je­na­ta i ga­ra­na­ta, ka­ko bi­smo po­ve­ća­li ste­pen nji­ho­ve za­šti­te i una­pri­je­di­li nji­ho­va fi­nan­sij­ska zna­nja.

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *