Za sprečavanja pranja novca 3,25 miliona eura

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za unapređenje djelotvornosti sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i tehničke usklađenosti za period od ove do 2025. godine.

Akcioni plan je, kako su kazali, izrađen u skladu sa preporukama koje je dao Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – Manival.

„A u cilju uklanjanja nedostataka utvrđenih u okviru Petog kruga evaluacije crnogorskog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i postizanja većeg stepena usklađenosti sa međunarodnim standardima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da prvi dio akcionog plana obuhvata mjere za unapređenje tehničke usklađenosti, odnosno usklađenosti nacionalnog zakonodavnog okvira sa 40 Preporuka Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force – FATF).

Kako su rekli iz Vlade, drugi dio akcionog plana sadrži mjere za unapređenje djelotvornosti sistema po 11 neposrednih ishoda predviđenih Metodologijom FATF-a.

„Struktura akcionog plana je zasnovana na jednom strateškom cilju i 40 operativnih ciljeva za tehničku usklađenost i sedam za unapređenje djelotvornosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove i finansijsku konstrukciju za realizaciju aktivnosti.

Iz Vlade su rekli da je ukupan iznos planiranog novca za realizaciju aktivnosti predviđenih akcionim planom blizu 3,25 miliona eura, od čega će iz budžeta biti obezbijeđeno skoro 1,04 miliona eura, dok je 2,21 miliona eura planiran iz donacija.

Vlada je danas usvojila i Akcioni plan za 2024. godinu za sprovođenje Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027. godine, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori za 2023. godinu.

Akcioni plan je, kako je naglašeno u diskusiji, osnovni instrument unapređenja kvaliteta zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ciljeva definisanih Strategijom za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, za period od godinu dana u kojem su predstavljeni konkretni operativni ciljevi i izazovi.

Akcionim planom je definisano 25 aktivnosti, a njihovo sprovođenje treba da doprinese unapređenju stanja u oblasti zaštite i zdravlja na radu koje se ogleda u smanjenu broja povreda na radu, kao i boljoj ocjeni stepena društvenog razvoja koji za pozadinu ima socijalnu komponentu.

“Govoreći o stepenu realizacije Akcionog plana za 2023. godinu, konstatovano je da je od ukupno 21 planirane aktivnosti, realizovano 16 ili 76 %, djelimično realizovana jedna aktivnost ili 5 %, dok je neraealizovanih četiri aktivnosti ili 19 %”, saopšteno je iz Vlade.

Podijeli ovaj članak