Željeznički prevoz dobio mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze

Komercijalni revizor Crowe MNE dao je Željezničkom prevozu (ŽPCG) mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze za 2023. godinu. Revizor nije mogao da utvrdi tačan iznos potraživanja od kupaca, kao ni obaveze iz poslovanja državnog preduzeća.

U mišljenju revizora pojašnjeno je da je ŽPCG na 31. decembar prikazao potraživanja od kupca u iznosu od 3,23 miliona eura.

– U postupku nezavisnog usaglašavanja stanja ovih potraživanja ustanovili smo znatne razlike kod više kupaca u iznosu od 285.149 eura u odnosu na stanja iskazana po njihovim poslovnim knjigama koja su prikazana u pristiglim odgovorima na upućene zahtjeve za konfirmaciju stanja međusobnih potraživanja i obaveza. Neusaglašenost potraživanja proističe najvećim dijelom iz kontokorentnog obračuna. Do dana izdavanja ovog mišljenja nismo bili u mogućnosti da usaglasimo identifikovane razlike po osnovu konfirmacija u cilju potvrde stanja iskazanih potraživanja. Shodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo da li su ova potraživanja realno iskazana sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine – navedeno je u izvještaju objavljenom na sajtu ŽPCG.

Revizor dalje navodi da je ŽPCG na kraj godine prikazao obaveze iz poslovanja u iznosu od 3,56 miliona eura.

– U postupku nezavisnog usaglašavanja stanja obaveza iz poslovanja ustanovili smo znatne razlike kod više dobavljača u iznosu od 929.286 eura u odnosu na stanja iskazana po njihovim poslovnim knjigama koja su prikazana u pristiglim odgovorima na upućene zahtjeve za konfirmaciju stanja međusobnih potraživanja i obaveza. Do dana izdavanja ovog mišljenja nismo bili u mogućnosti da usaglasimo identifikovane razlike po osnovu konfirmacija u cilju potvrde stanja iskazanih obaveza. Shodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo da li su obaveze iz poslovanja realno iskazane sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine – pojasnio je revizor.

ŽPCG je na kraju godine prikazao nekretnine, postrojenja i opremu u iznosu od 22,8 miliona eura, u okviru kojih je prikazao zemljište 338 BP u Bijelom Polju, zgradu Konačište u Bijelom Polju i dio zemljišta u Podgorici na kojem se nalaze poslovne zgrade u ukupnom iznosu od 1.229.750 eura.

– Za navedenu imovinu Društvo nije upisano kao vlasnik i nema posjedovne listove kojima dokazuje vlasništvo. Do dana izdavanja ovog mišljenja Društvo nije izvršilo uknjižbu vlasništva nad ovom imovinom Željezničkog prevoza  Crne Gore a.d. Podgorica. Shodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo da su nekretnine, postrojenja i oprema realno iskazani sa stanjem na dan 31. decembar 2023. godine – piše u izvještaju koji je nedavno usvojen na skupštini akcionara.

Ostala potraživanja iskazana u iskazu o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2023. godine u iznosu od 1.268.688 eura uključuju potraživanja po osnovu bolovanja u iznosu od 204.965 eura, koja nisu naplaćena u periodu dužem od jedne godine.

– Smatramo da Društvo nije izvršilo adekvatnu procjenu naplativosti navedenih potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2023. godine, kao što se zahtijeva prema MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i odmjeravanje. Shodno navedenom, nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo da li su ova potraživanja realno iskazana sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine – precizirao je revizor.

Dalje su naveli da ŽPCG nije izvršio analizu i obračun odloženih poreskih obaveza i sredstava kako se to zahtijeva po MRS 12 – Porez na dobit, i shodno tome nisu bili u mogućnosti da se uvjere u potencijalne efekte koje bi primjena MRS 12 mogla imati na finansijske iskaze za 2023. godinu.

Skrenuli pažnju na subvencije Vlade za kredit

Revizori su skrenuli pažnju na ostale prihode iz redovnog poslovanja i napomenu u kojoj se navodi da je ŽPCG u okviru pozicije prihodi od subvencija evidentirao uplate iz budžeta  Crne Gore namijenjene za vraćanje rata kredita kod EBRD-a u iznosu od 1.258.593 eura.

– Do trenutka izdavanja ovog izvještaja ŽPCG nije dobio zvaničnu informaciju da za navedene uplate neće imati obavezu vraćanja ovih sredstava. Takođe, revizor nije dobio odgovor od nadležnog ministarstva na upućen zahtjev za konfirmaciju o stanju međusobnih potraživanja i obaveza. Ne izražavamo modifikovano mišljenje u vezi sa ovim pitanjem – navedeno je u izvještaju.

Izvor: Dan

Podijeli ovaj članak