Sava osiguranje zapošljava: Viši stručni saradnik za aktuarske poslove

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA AKTUARSKE POSLOVE

sa mjestom rada u Podgorici

Viši stručni saradnik za aktuarske poslove:

 • učestvuje u sačinjavanju akata poslovne politike i izvještaja iz domena aktuarstva,
 • učestvuje u izradi obračuna i testiranja dovoljnosti tehničkih rezervi,
 • učestvuje u izradi uslova i tarifa premija osiguranja,
 • prikuplja i obrađuje podatke, priprema izvještaje i analize,
 • učestvuje u izradi margine solventnosti Društva,
 • učestvuje u izradi obračuna u skladu sa zahtjevima Solventnosti II,
 • učestvuje u implementaciji sistema upravljanja rizicima,
 • sarađuje sa aktuarskom funkcijom matičnog društva,
 • daje podršku unapređenju sistema rada u Društvu, a naročito u dijelu kontrolnih postupaka, postupaka upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja,
 • sačinjava interna uputstva za Službu.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da:

 • imaju stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja, najmanje u obimu od 180 kredita CSPK,
 • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
 • dobro znaju engleski jezik,
 • imaju radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jednu godine.

Ukoliko ispunjavate tražene uslove, a uz to ste precizni i pouzdani, komunikativni, usmjereni na ostvarivanje ciljeva, samoinicijativni i orjentisani ka ličnom razvoju, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 7 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za lica u muškom roku, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Podijeli ovaj članak