Ministarstvo poljoprivrede dobilo negativno mišljenje DRI na reviziju pravilnosti poslovanja u 2022.

DRI je utvrdila da je po osnovu ugovora o djelu u Ministarstvu poljoprivrede u 2022. godini angažovano 33 do 50 lica za poslove koji su sistematizovani. Ukazali su da to nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) je u 2022. godini po osnovu ugovora o djelu angažovalo 33 do 50 lica, za obavljanje redovnih poslova, i to na dvije godine.

Zatim su subvencionirali kamate na kredite bez saglasnosti Vlade, dok su za 2022. godinu tražili od Ministarstva finansija 32,2 miliona eura više nego što je to predviđeno Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 20202023. godine. To je utvrdila Državna revizorska institucija (DRI) prilikom revizije pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu. DRI je tom resoru dala negativno mišljenje na reviziju pravilnosti i 37 preporuka.

Na finansijsku reviziju su dobili pozitivno mišljenje i jednu preporuku. U 2022. godini ministri poljoprivrede su bili Aleksandar Stijović do kraja aprila, a od tada pa do sada Vladimir Joković.

– Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva poljoprivrede utvrđene su neusklađenosti koje imaju i materijalan i prožimajući efekat. Neusklađenosti su utvrđene u oblasti Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o državnoj imovini, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o radu naveli su iz DRI u pojašnjenju negativnog mišljenja.

Kada su u pitanju ugovori o djelu, koji su zaključeni na dvije godine, konstatovano je da su svi zaključeni sa opisom poslova koji su sistematizovani.

– Državni revizori konstatuju da zaključ ivanje ugovora o djelu za vršenje poslova iz opisa sistematizovanih radnih mjesta nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima kojim je propisano da poslove kojima se ostvaruje Ustavom, zakonom i drugim propisima utvrđena nadležnost tog organa vrše državni službenici, tj. lica koja su zasnovala radni odnos u tom organu. Revizijom je utvrđeno da je kod subjekta revizije u septembru 2022. godine, angažovano 17 izvršioca na period od dvije godine neprekidno sa ugovorenom mjesečnom neto naknadom od 450 eura navedeno je u izvještaju koji potpisuje član Senata Zoran Jelić.

Revizijom je utvrđeno da je MPŠV u 2022. godini koristilo šest miliona iz tekuće budžetske rezerve Vlade, koje su tom resoru preusmjerene na poziciju subvencije za proizvodnju i pružanje usluga. Po izvještaju Ministarstva, 1,822 miliona su korišćena sa te pozicije. U izvještaj je unesen iznos od 1,5 miliona za “Plantaže i 10,45 hiljada za Milmark grup i DOO Nika po osnovu zaključaka Vlade, dok su revizori tek nakon izjašnjenja dobili na uvid dokumenta o korišćenju preostalih 312,3 hiljade eura.

– Zaključak Vlade od 23. jula 2020. godine, na koji subjekt revizije poziva u dostavljenim rješenjima za subvenciju kamate na kredite od IRF-a, je iz decembra 2020. godine i iz juna 2021. godine. Ovaj zaključak Vlade ne sadrži nazive pravnih lica i iznose kamata koje se subvencioniraju. Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija su
u 2022. budžetskoj godini, bez saglasnosti Vlade, odobrili subvenciju kamate na kredite, što je suprotno članu 43 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti koji glasi: “Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine koriste se sredstva tekuće rezerve. Za hitne i nepredviđene izdatke tokom fiskalne godine koriste se sredstva stalne rezerve. O korišćenju sredstava tekuće i stalne rezerve, uz prethodnu saglasnost Vlade, odlučuje Ministarstvo finansija pojašnjeno je u izvještaju.

Kada je riječ o planiranju budžeta, DRI je utvrdila da zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava, koji je dostavljen Ministarstvu finansija, nije pripremljen i sačinjen u skladu sa odredbama članova 24, 29 i 30 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Opširnije u Danu

Podijeli ovaj članak